inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύει τις πωλήσεις της η συνεταιριστική πτηνοτροφική βιομηχανία Πίνδος το 2017Αύξηση των πωλήσεών παρουσιάζει στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος», η κερδοφορία του οποίου το 2016 επλήγη από απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, κυρίως για την κάλυψη ζημιών από την πτώχευση της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος».

Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός των Ιωαννίνων, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη πτηνοτροφική βιομηχανία της χώρας, αυξάνει για τέταρτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις του και ενδυναμώνει την οικονομική θέση του, συμπιέζοντας τις υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, που τα τελευταία χρόνια έως και το 2015 υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό του.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της συνεταιριστικής βιομηχανίας το 2016 ανήλθαν σε 209,12 εκατ. ευρώ, έναντι 193,47 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,1% σε ποσοστό ή 15,65 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα και ανήλθε σε 12,5%, από 11,6% το 2015, με αποτέλεσμα να καταγράψει μεικτά κέρδη ύψους 26,15 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% (+3,61 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση 16,6% (-1,35 εκατ. ευρώ), υποχωρώντας στο επίπεδο των 6,79 εκατ. ευρώ, λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 5,18 εκατ. ευρώ (1,71 εκατ. ευρώ το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 3,2%, από 4,2% το 2015.

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,36 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,43 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 60,4% (-2,07 εκατ. ευρώ), για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 1,29 εκατ. ευρώ (0,6% των πωλήσεων), έναντι αντίστοιχων κερδών 3,39 εκατ. ευρώ το 2015 (1,8% των πωλήσεων), μειωμένα κατά 61,8% (-2,10 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,885 εκατ. ευρώ (1,29 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 3,58 εκατ. ευρώ (3,47 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 3,24 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 5,2%, έναντι 6,1% το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 6,2% (18,1% το 2015). Επίσης, τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 5,9% (17,9% το 2015).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Εχουν αναταξινομηθεί και αναμορφωθεί ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της «Πίνδος» στις 31.12.2016 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,39 εκατ. ευρώ, ανερχόταν σε 22,31 εκατ. ευρώ (21,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αποτελούσε το 17% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (16,1% έναν χρόνο πριν), ύψους 131,01 εκατ. ευρώ (133,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Το συνεταιριστικό της κεφάλαιο αυξήθηκε από 10,70 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 σε 11,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (87,315 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,04 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (74,27 εκατ. ευρώ), ενώ στο τέλος της χρήσης 2015 υπολειπόταν των άμεσων, ετήσιων οφειλών της. Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της περιορίστηκαν σε 57,98 εκατ. ευρώ (58,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων τα 33,72 εκατ. ευρώ (58,1% των συνολικών) ήταν μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, καθώς στη διάρκεια της χρήσης μέρος των βραχυπρόθεσμων οφειλών μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο. Οι οφειλές της σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονταν σε 3,47 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 2,63 εκατ. ευρώ (2,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 39,17 εκατ. ευρώ, από 38,61 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, καθώς συνεχίστηκαν οι επενδύσεις, κυρίως για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Οι συμμετοχές και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι τρίτων επιχειρήσεων αποτιμήθηκαν προς 3,91 εκατ. ευρώ.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΔΟΣ ιδρύθηκε το 1958. Εδρεύει στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, όπου λειτουργεί μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Απασχολεί περί τους 740 εργαζομένους και έχει στο ενεργητικό του εξαγωγική δραστηριότητα στη Βουλγαρία, την πΓΔΜ, την Αλβανία, την Κύπρο, την Τουρκία, την Ιταλία και την Κίνα. Εχει πρόεδρο τον Ανδρέα Δημητρίου, αντιπρόεδρους τους Σταύρο Σταμάτη, Δημήτριο Τζίμα και Κωνσταντίνο Τσάντα, γενικό διευθυντή τον Λάζαρο Τσακανίκα, οικονομικό διευθυντή τον Νικόλαο Λέκκα, εμπορικό διευθυντή τον Αγγελο Σαμπατακάκη και τεχνικό διευθυντή τον Πέτρο Ζώνιο. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Τα πτηνοτροφεία του καλύπτουν έκταση 450.000 τ.μ. και οι πτηνοθάλαμοι πάχυνσης έχουν ετήσια παραγωγή της τάξεως των 22 εκατ. κοτόπουλων. Ειδικά πτηνοτροφεία ασχολούνται με κοτόπουλα βιολογικής εκτροφής. Επίσης, ξεχωριστές μονάδες ασχολούνται με κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.

Το εκκολαπτήριό του άνω των 30 εκατ. νεοσσών, στην Κοσμηρά Ιωαννίνων, έχει δυναμικότητα εκκόλαψης 600.000 αβγών την εβδομάδα και άνω των 30 εκατ. αβγών ετησίως. Τα πτηνοσφαγεία του έχουν δυναμικότητα σφαγής 8.000 κοτόπουλων την ώρα.

Εκτός από τα νωπά και κατεψυγμένα ολόκληρα και τεμαχισμένα κοτόπουλα, οι βιομηχανικές μονάδες του, παράγουν και τυποποιούν ψημένα κοτόπουλα, αλλαντικά, γύρο, κιμά και πίτες από κοτόπουλο. Το εργοστάσιο έτοιμων ψημένων προϊόντων διαθέτει ψυκτικές εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ.

Το δυναμικό του Συνεταιρισμού συμπληρώνουν μονάδα παραγωγής ζωοτροφών στην Πεδινή Ιωαννίνων με ετήσια παραγωγή 130.000 τόνων, μονάδα παραγωγής οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων στην Κληματιά Ιωαννίνων με ετήσια δυναμικότητα 2.500 τόνων, καθώς και μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων των σφαγείων στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, που είναι σε θέση να παράγει 5.000 τόνους πτηνάλευρων και 2.000 τόνους ζωικού λίπους ετησίως.

Επίσης, ο Συνεταιρισμός ελέγχει την πτηνοτροφική βιομηχανία Αγροζωή που είναι εγκατεστημένη στην Αρτάκη Εύβοιας, την εταιρεία εμπορικής προώθησης και μάρκετινγκ Agromark και την εταιρεία Green Πίνδος, που έχει αντικείμενο την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων και την αξιοποίηση ευκαιριών στον ενεργειακό τομέα.

Οι συνολικές πωλήσεις του τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 2,03 δισ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά μεικτά κέρδη 211,9 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός, σύμφωνα με δήλωση αρμόδιου στελέχους του, παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017.

Προ ημερών παρουσίασε στην αγορά νέα σειρά αλλαντικών «Πίνδος», με επτά προϊόντα από ορεινό κοτόπουλο, 100% φρέσκο, χωρίς γλουτένη και χωρίς οποιαδήποτε πρόσμειξη με άλλα κρέατα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΙΝΔΟΣ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

www.inr.gr, 17 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS