inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι εμπορικές δραστηριότητες τονώνουν τα οικονομικά μεγέθη της ΚλιματεχνικήςΘεαματική αύξηση των εσόδων της για δεύτερο συνεχόμενο έτος, λόγω εκτίναξης των εμπορικών δραστηριοτήτων της, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ειδών υγεινής Κλιματεχνική.

Η επιχείρηση διαθέτει βιομηχανική μονάδα στη Θεσσαλονίκη και συνεργάζεται εμπορικά με ευρωπαϊκούς οίκους ηλεκτρικών συσκευών και ειδών υγεινής, όπως οι γερμανικές Dornbracht και Duvarit, η ελβετική Geberit και η ιταλική Elica, μεγαλύτερος κατασκευαστής απορροφητήρων παγκοσμίως, εισάγοντας και διανέμοντας προϊόντα τους. Είναι γνωστή στην αγορά και με τα σήματα «Davoline», «Gevent» και «Climadiff». Κατασκευάζει, εκτός από ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, πλαστικά έπιπλα εξωτερικών χώρων. Ακόμη, εισάγει και εμπορεύεται είδη υγιεινής και κρουνοποιίας. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Davoline».

Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1961 και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή της το 1966. Εχει την έδρα και παραγωγική μονάδα έκτασης 32.350 στην Καλαμαριά του Δήμου Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει υποκατάστημα στη Νέα Κηφισιά Αττικής.

Στο παρελθόν εξήγαγε περί το 20% των προϊόντων της σε είκοσι περίπου χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές και χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Τα έσοδα της επιχείρησης το 2016, έτος κατά το οποίο ολοκλήρωσε την 51η οικονομική χρήση με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 17,21 εκατ. ευρώ, από 12,10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 42,2% σε ποσοστό και 5,11 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Ωστόσο, μόλις το 12,4% των εσόδων της (2,13 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, καθώς οι εμπορικές απέφεραν 15,08 εκατ. ευρώ (87,6% των εσόδων). Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν 6,5% και τα εμπορικά 49,3%.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη της εταιρείας σημείωσαν άνοδο μόνο 7,2% (στα 3,21 εκατ. ευρώ, από 2,99 εκατ. ευρώ), λόγω συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κατά 6,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 18,6% από 24,7%), προφανώς λόγω της έντασης του ανταγωνισμού. Οι λειτουργικές δαπάνες σημείωσαν συγκρατημένη άνοδο, ενώ τα λοιπά έξοδα-ζημιές κινήθηκαν ανοδικά.

Κατόπιν αυτών κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 0,76 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 0,62 εκατ. ευρώ το 2015 (+22,4% ή +0,14 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων (5,2% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,08 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,24 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2015).

Η Κλιματεχνική κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,44 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,33 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 33,7% (+0,11 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 0,36 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6% (+0,03 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,5% και 5,3% (5,1% και 5,1% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,6% (2,7% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 2,1% (2,7% το 2015).

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,52 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,5%, από 4,8% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,8%, λόγω υψηλότερου κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,96 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,99 εκατ. ευρώ (6,62 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 50,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (51,1% έναν χρόνο πριν), ύψους 13,84 εκατ. ευρώ (12,965 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 4,23 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 81,6% βραχυπρόθεσμος και μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 12,4% (-0,60 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 6,8% και ανήλθαν σε 13,84 εκατ. ευρώ (+0,88 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,55 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,51 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (6,04 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα έπρεπε να ήταν κατά 1,20 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Επίσης, δεν είχε διενεργηθεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 0,43 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,33 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτου της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 5 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων της Εθνικής Τράπεζας.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2016 ήταν 3,02 εκατ. ευρώ, έναντι 3,05 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση παγίων στοιχείων μόλις 0,03 εκατ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,04 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων.

Τα συνολικά έσοδα της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ την περίοδο 2005-2016 ανήλθαν σε 199,6 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα των δώδεκα αυτών χρόνων η επιχείρηση κατέγραψε συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,4% των εσόδων και το 5,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο κατέγραψε συνολικά κέρδη προ φόρων 2,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των εσόδων και το 2,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα συνολικά καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των εσόδων και το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 7,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις χρήσεις 2011-2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 19,4 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 24,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2006.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Γ. Μαρίδη, αντιπρόεδρο τον Ιω. Β. Βεζυρέλλη και συνδιευθύνοντες συμβούλους τον Περ. Ν. Μιχαηλίδη, τη Σταυρούλα Δ. Κοντέλη και τη Μερόπη Θ. Μαρίδου των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 64 εργαζόμενους, έναντι 67 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,54 εκατ. ευρώ, έναντι 1,64 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,24 εκατ. ευρώ το 2016. Tα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 11.935 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 6.935 ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 5.685 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην ανασχεθεί το παραγωγικό της πρόγραμμα, να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων της και να αυξηθούν η παραγωγικότητα της μονάδας της και οι εξαγωγές της. Προσδοκά περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της το 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ

www.inr.gr, 18 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS