inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη για δεύτερο συνεχόμενο έτος, το 2016, για την εκτυπωτική εταιρεία ΑρβανιτίδηςΚερδοφόρο αποτέλεσμα για δεύτερο συνεχόμενο έτος, με διψήφια μάλιστα αύξηση των πωλήσεων, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών Αρβανιτίδης, παρά την κρίση που μαστίζει τον κλάδο της.

Η επιχείρηση φέρει τον διακριτικό τίτλο PressiousArvanitidis. Πραγματοποιεί εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Σε ετήσια βάση διεκπεραιώνει περί τις 3.000 παραγγελίες. Εξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Ιούλιο του 2007. Με άλλες νομικές-εταιρικές μορφές λειτουργούσε στην Αθήνα, ως τυπογραφείο, από το 1970. Μετατράπηκε σε Ε.Π.Ε. το 1997. Το 1998 προμηθεύτηκε προηγμένο παραγωγικό εξοπλισμό. Το 2000 επένδυσε στο Υπατο Δήμου Θηβαίων του νομού Βοιωτίας, στο ύψος του 78ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου και εδρεύει, δημιουργώντας νέα μονάδα με κτιριακές εγκαταστάσεις 5.500 τ.μ. και προσθέτοντας νέα μηχανήματα (CD 102-5). Εγκαταστάθηκε σ' αυτήν το 2002. Το 2004 καθετοποίησε την παραγωγή της, εγκαθιστώντας πλήρες βιβλιοδετείο.

Το 2005 πρωτοπόρησε με την αγορά image control, το οποίο συνδέεται με τις εκτυπωτικές μηχανές. Στη συνέχεια πιστοποιήθηκε από την TUV Austria κατά το πρότυπο διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και το 2009 κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2008. Το 2014 εγκατέστησε νέα οκτάχρωμη αμφίπλευρη επίπεδη εκτυπωτική μηχανή με παραγωγική δυναμικότητα 2,5 εκατ. έγχρωμων και διπλής όψης φύλλων Α4 ημερησίως, αυξάνοντας κατά 40% τη δυναμικότητά της. Το 2016 ολοκλήρωσε τη 10η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 10,65 εκατ. ευρώ, από 9,30 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 14,5% σε ποσοστό ή 1,35 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 89,2% των εσόδων (9,50 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, ενώ η παροχή υπηρεσιών (0,84 εκατ. ευρώ) και η εμπορία υλικών (0,31 εκατ. ευρώ) απέδωσαν 7,9% και 2,9% των συνολικών εσόδων, αντιστοίχως. Επίσης, το σύνολο σχεδόν των εσόδων της προήλθε από την ελληνική αγορά, καθώς οι εργασίες για αγορές εξωτερικού απέφεραν 0,05 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2015). Τα βιομηχανικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 11,6%.

Η αύξηση αυτή των πωλήσεών της δεν συνοδεύτηκε από βελτίωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της, που συμπιέστηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 27,9% από 28,7% το 2015). Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν ωστόσο, λόγω της αύξησης των πωλήσεων, στο επίπεδο των 2,97 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 11,1% (+0,30 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 1,01 εκατ. ευρώ, έναντι 0,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+8,7% ή +0,08 εκατ. ευρώ). Υποχώρησαν συγχρόνως, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 10% το 2015 σε 9,5% το 2016. Οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 19,4%, ενώ αυτές της διοίκησης μειώθηκαν κατά 4,5%. Συγχρόνως, τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από αυξημένα λοιπά έσοδα-κέρδη και επιβαρύνθηκαν από αυξημένες απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού (0,12 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,165 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,49 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,41 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 20% ή 0,08 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι η φορολογική επιβάρυνση της χρήσης 2015 ήταν σχεδόν μηδενική, λόγω ζημιών προηγούμενων χρήσεων, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,27 εκατ. ευρώ, εμφανίζονται μειωμένα κατά 33,9% ή 0,14 εκατ. ευρώ, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2015 (0,41 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,7% και 8,6% (14,7% και επίσης 14,7% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,6% (4,4% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 2,5% (4,4% το 2015). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,85 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 12,9%, από 13,1% το 2015, καθώς το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 10,5%, λόγω σημαντικά υψηλότερου κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,64 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,27 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 41,6% (42,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 7,86 εκατ. ευρώ (7,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (5,12 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,03 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (4,09 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενίσχυση της ρευστότητάς της. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα έπρεπε να ήταν κατά 0,24 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, ανέρχονταν σε 4,49 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 10,3% (+0,42 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές οφειλές της μειώθηκαν κατά 11,2% (-0,25 εκατ. ευρώ) και ήταν ύψους 1,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,77 εκατ. ευρώ (89,4%) βραχυπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,61 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης ποσού 1,03 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων της Εθνικής Τράπεζας.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 2,69 εκατ. ευρώ, αντί 2,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,18 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ τη χρονική περίοδο 2007-2016, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών που λειτουργεί, ανήλθαν σε 68,4 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων και το 8,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 3,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων και το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος τις τρεις από τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις (ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ) και κερδοφόρος τις υπόλοιπες επτά (κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις της το 2007 ήταν της τάξεως των 4,7 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά καθ' όλα τα επόμενα έτη, με εξαίρεση το 2009.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2006.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Διαμ. Θ. Αρβανιτίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 103 εργαζόμενους, έναντι 83 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του διευθυντικού, εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού 2,18 εκατ. ευρώ, έναντι 1,91 εκατ. ευρώ το 2015. Σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε αμοιβές 0,32 εκατ. ευρώ (0,165 εκατ. ευρώ το 2015). Tα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 9.805 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 4.785 ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 2.630 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

www.inr.gr, 18 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS