inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 24 εκατ. ευρώ μειώθηκαν το 2016 τα έσοδα της τυροκομικής βιομηχανίας ΜπίζιοςΚάμψη πωλήσεων και μειωμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι ίσα προς το 7,9% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης και αντιστοιχούν σε 29.215 ευρώ ανά εργαζόμενο, κατέγραψε το 2016 η θεσσαλική τυροκομική βιομηχανία Μπίζιος.

Η επιχείρηση εδρεύει στη θέση Βοδιανά Ελασσόνας του νομού Λάρισας, όπου επί ιδιόκτητου οικοπέδου 41.070 τ.μ. έχει ανεγείρει βιομηχανικές κτιριακές εγκαταστάσεις 7.445 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Οκτώβριο του 1997. Είχε συσταθεί με άλλη νομική μορφή το 1983. Ωστόσο, η ενασχόληση της οικογένειας των ιδρυτών της με την τυροκομία χρονολογείται από το 1927, με την ανάπτυξη κτηνοτροφικής και τυροκομικής μονάδας στην ορεινή περιοχή της Σαμαρίνας, πολύ πριν αρχίσει το 1946 να αναπτύσσει τις ίδιες δραστηριότητες στην Ελασσόνα.

Παράγει τυρί φέτα Προστατευόμενης Ονομασία Προελεύσεως (ΠΟΠ) με την ονομασία «Φέτα Ελασσόνας», μανούρι, λευκό τυρί από αγελαδινό γάλα με την ονομασία «Ορεινό», καθώς και σκληρά και ημίσκληρα τυριά, όπως κεφαλοτύρι και γραβιέρα. Είναι σε θέση να παράγει και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εξαγωγείς τυριού φέτα. Προϊόντα της διατίθενται σε ευρωπαϊκές χώρες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στις ΗΠΑ.

Η βιομηχανική μονάδα της έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 120.000 και πλέον κιλών γάλακτος ημερησίως. Ειδικότερα η γραμμή παραγωγής φέτας έχει ετήσια δυναμικότητα άνω των 8.000 τόνων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Λάρισας το 2016, ολοκληρώνοντας τη 19η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 23,97 εκατ. ευρώ (-5,4% ή -1,36 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,29 εκατ. ευρώ (-15,1% ή -0,41 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,90 εκατ. ευρώ (-17,1% ή -0,39 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,10 εκατ. ευρώ (-27,1% ή -0,41 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,39 εκατ. ευρώ (-51% ή -0,41 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων (3,2% το 2015) και το 4,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (10% το 2015).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,16 εκατ. ευρώ (-62,7% ή -0,26 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων (1,7% το 2015) και το 1,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (5,2% το 2015).

Το 87,5% των εσόδων της (20,97 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 12,5% (3 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και υλικών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3,5%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (στο 9,6%, από 10,7% το 2015), γεγονός που οδήγησε στην αποδυνάμωση και της τελικής κερδοφορίας της. Ενώ οι δαπάνες διοίκησης σημείωσαν ροακή αύξηση και τα λοιπά, έκτακτα έξοδα-ζημιές συρρικνώθηκαν, οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 46,1%.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,80 εκατ. ευρώ (0,78 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,71 εκατ. ευρώ (επίσης 0,71 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,19 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 5,7%, έναντι 7,8% το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,42 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 8,57 εκατ. ευρώ (8,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 25,9% (28,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 33,09 εκατ. ευρώ (29,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν κατά 62,5% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 12,56 εκατ. ευρώ, έναντι 11,96 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (+5% ή +0,60 εκατ. ευρώ). Το 2016 προχώρησε στην αναδιάρθρωση παλαιού ομολογιακού δανείου της Alpha Bank με επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του έως τις 20.03.2021, καθώς και στην έκδοση νέου ομολογιακού δανείου 1,5 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας, για την κάλυψη του οποίου μέτοχοί της εισέφεραν 0,21 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων και εγκαταστάσεών της υφίσταντο προσημειώσεις ποσού 7,20 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank και 3,50 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,35 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,53 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (19,82 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα έπρεπε να ήταν κατά 0,45 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,26 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 10,74 εκατ. ευρώ, έναντι 11,20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,96 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος ΜΠΙΖΙΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 222,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,3% των πωλήσεων και το 4,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1% των πωλήσεων και το 1,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως του 0,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς πέντε χρονιές είχε αναφέρει ζημιές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 18,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2006, 2007, 2010, 2012 και 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,08 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Αθ. Ζ. Μπίζιο, αντιπρόεδρο τον Γ. Ζ. Μπίζιο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Ν. Μπίζιο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 65 εργαζόμενους, έναντι 63 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,21 εκατ. ευρώ, έναντι 0,94 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ήταν 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι 0,22 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη προ φόρων ανά εργαζόμενο ανήλθαν σε 6.030 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό με βάση τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 2.415 ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

www.inr.gr, 18 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS