inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 10,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της βιομηχανίας ηλιακών συλλεκτών Δήμας το 2016Σημαντική ανάκαμψη των πωλήσεων και συμπίεση των λειτουργικών δαπανών, που οδήγησαν σε αύξηση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία ηλιακών συλλεκτών Δήμας, ενισχύοντας εκ νέου την αποδοτικότητά της.

Η επιχείρηση αποτελεί έναν δυνατό Ελληνα κατασκευαστή ηλιακών συστημάτων. Δραστηριοποιείται στον χώρο της ηλιακής ενέργειας από το 1979. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Ιούνιο του 1995 και άρχισε τις εξαγωγικές της δραστηριότητες το 1998, διαθέτοντας ηλιακούς συλλέκτες σε άλλες, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ασχολείται και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου.

Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Αργος, στο ύψος του 2ου χλμ. της οδού Αργους-Ναυπλίου του νομού Αργολίδας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Διαθέτει ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα, ηλιακούς συλλέκτες, απορροφητήρες κάθε είδους και βάσεις στήριξης με τα υλικά σύνδεσης των συστημάτων σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Στο ενεργητικό της έχει εξαγωγές σε συνολικά 57 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές, καθώς και τρίτες χώρες, όπως το Μεξικό, η Κόστα Ρίκα, η Τυνησία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος. Σταδιακά αναπτύσσει περαιτέρω το δίκτυο των πωλήσεών της στις ΗΠΑ, σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, της Ασίας και την Αυστραλία. Συνήθως οφείλει το ήμισυ και πλέον των εσόδων της στις εξαγωγές που πραγματοποιεί.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2016, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η βιομηχανία της Αργολίδας πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 10,31 εκατ. ευρώ (+18% ή +1,57 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,935 εκατ. ευρώ (+16,8% ή +0,26 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,44 εκατ. ευρώ (+43,9% ή +0,44 εκατ. ευρώ), καθώς περιόρισε τις δαπάνες διάθεσης κατά 0,175 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,29 εκατ. ευρώ (+43,6% ή +0,39 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,16 εκατ. (+46,1% ή +0,365 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 11,2% των πωλήσεων και το 22,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (9,1% και 17,9%, αντιστοίχως, το 2015).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,80 εκατ. ευρώ (+48,8% ή +0,26 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων και το 15,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (6,1% και 12,1%, αντιστοίχως, το 2015).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε οριακά στο 17,8%, από 18% το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,15 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,15 εκατ. ευρώ (0,135 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 1,30 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 18,4%, από 14% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 9,7%, κυρίως λόγω νέων επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,28 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,50 εκατ. ευρώ (4,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 70,4% (66% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 7,82 εκατ. ευρώ (7,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 1,14 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 96,3% βραχυπρόθεσμος και μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 5,6% (-0,07 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 4,1% και περιορίστηκαν σε 2,32 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,43 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,16 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (2,27 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα έπρεπε να ήταν κατά 0,13 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,26 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτου της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 0,54 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της, συμπεριλαμβανομένων παγίων στοιχείων υπό κατασκευή, στα τέλη του 2016 ήταν 2,37 εκατ. ευρώ, έναντι 1,96 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015, λόγω νέων επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,56 εκατ. ευρώ, έναντι 0,85 εκατ. ευρώ το 2015, για την προσθήκη νέου μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ηλιακών συλλεκτών τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,1% των πωλήσεων και το 18,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 24,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 7% των πωλήσεων και το 17,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 10,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,6 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Πέτρο Κ. Δήμα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστ. Ευ. Δήμα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 58 εργαζόμενους, έναντι 49 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι 0,94 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,05 εκατ. ευρώ, έναντι 0,085 εκατ. ευρώ το 2015. Tα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 24.795 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 19.950 ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 13.775 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Με τις επενδύσεις που ολοκληρώνει ενδυναμώνει τη θέση και τις προοπτικές της για ακόμα πιο έντονη εμπορική διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΑΣ - ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

www.inr.gr, 18 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS