inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διατήρηση των μεγεθών του 2016 αναμένει το 2017 η αλευροβιομηχανία Μύλοι ΜάρραΑπομειώσεις επισφαλών και επίδικων εμπορικών απαιτήσεων έπληξαν κατά το 2016 την κερδοφορία της πελοποννησιακής αλευροβιομηχανίας Μύλοι Αφών Μάρρα, διατηρώντας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, για τα μεγέθη της, την αποδοτικότητά της προ φόρων και μετά φόρων.

Η επιχείρηση αποτελεί Α.Ε. από τον Μάιο του 1982. Με άλλες νομικές-εταιρικές μορφές λειτουργούσε στην Κορινθία από το 1928, όταν στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας η οικογένεια των ιδρυτών της δημιούργησε έναν πρώτο πετρόμυλο. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Κορινθία, στο ύψος του 90ού χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Πατρών, μπροστά στη θάλασσα. Ελέγχει τη συγγενική βιομηχανία οίνων Μάρρας Οίνων & Ποτών. Το 2016 ολοκλήρωσε την 33η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Παράγει διαφόρων τύπων άλευρα από άλεση σίτου και σίκαλης, καθώς και σιμιγδάλια, για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. Επίσης, ασχολείται με την αποθήκευση δημητριακών για λογαριασμό της εταιρείας Δημητριακή, δεδομένου ότι έχει εφοδιαστεί με 19 μικρά και μεγάλα σιλό συνολικής χωρητικότητας 35.000 τόνων. Διαθέτει υποκατάστημα στον Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 17,31 εκατ. ευρώ, από 18,50 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας υστέρηση 6,4% σε ποσοστό ή 1,19 εκατ. ευρώ σε αξία, οφειλόμενη κυρίως στην πτώση των πρώτων υλών και των τιμών πώλησης των αλεύρων. Το 99,3% των εσόδων (17,19 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, ενώ η παροχή υπηρεσιών και η εμπορία υλικών (0,12 εκατ. ευρώ) απέδωσαν το υπόλοιπο 0,7% των συνολικών εσόδων. Επίσης, το σύνολο σχεδόν των εσόδων της προήλθε από την ελληνική αγορά.

Η υστέρηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενίσχυση του συντελεστή μεικτού κέρδους της, που ισχυροποιήθηκε κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες (στο 17,1% από 13,1% το 2015), καθώς οι τιμές προμήθειας του σίτου συμπιέστηκαν. Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν στο επίπεδο των 2,96 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 22,3% (+0,54 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,075 εκατ. ευρώ, έναντι 1,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-3,3% ή -0,04 εκατ. ευρώ). Ενισχύθηκαν συγχρόνως, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 6% το 2015 σε 6,2% το 2016. Οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση. Συγχρόνως, όμως, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με λοιπά έξοδα-ζημιές 0,83 εκατ. περίπου ευρώ (0,285 εκατ. ευρώ το 2015), που αφορούσαν κυρίως προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων, ύψους 0,80 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένης της απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 1,88 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,24 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,63 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,13 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 56,1% ή 0,07 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,11 εκατ. ευρώ, είναι αυξημένα κατά 91,2% ή 0,05 εκατ. ευρώ, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2015 (0,06 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 1,1% και 0,6% (0,7% και 0,3% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,2% (0,7% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 0,6% (0,3% το 2015). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,45 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή στο επίπεδο του 3,8%, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 3,8%, λόγω σημαντικά χαμηλότερου κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 6,65 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 19,05 εκατ. ευρώ (19,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 66,7% (64,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 28,54 εκατ. ευρώ (29,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (19,07 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,25 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (6,82 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενίσχυση της ρευστότητάς της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα έπρεπε να ήταν κατά 4,95 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, ανέρχονταν σε 9,47 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 9,2% (-0,96 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές οφειλές της μειώθηκαν κατά 10,5% (-0,77 εκατ. ευρώ) και ήταν ύψους 6,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,92 εκατ. ευρώ (59,7%) βραχυπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,20 εκατ. ευρώ (0,305 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο προσημειώσεις και υποθήκες ποσού 13,35 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε ανέλθει σε 2,82 εκατ. ευρώ, αντί 2,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω νέων επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,50 εκατ. ευρώ, έναντι 0,055 εκατ. ευρώ το 2015, κυρίως για νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις συμμετοχές της η θυγατρική Μάρρας Οίνων & Ποτών, εύλογης αξίας 3,30 εκατ. ευρώ, είχε υπολογιστεί με την τιμή της αξίας κτήσεως, ύψους 6,32 εκατ. ευρώ. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της συμπεριελάμβανε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 0,59 εκατ. ευρώ, για τα οποία δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης 0,53 εκατ. ευρώ. Επίσης, διέθετε συνεταιριστικές μερίδες της υπό εκκαθάριση Τράπεζας Πελοποννήσου.

Οι συνολικές πωλήσεις της αλευροβιομηχανίας ΜΥΛΟΙ ΜΑΡΡΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 240,4 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 24,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,3% των πωλήσεων και το 6,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 10,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 4,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 3,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 16,05 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρες όλες τις εξεταζόμενες χρήσεις, πλήν της χρήσης 2012 (ζημιές 0,85 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 16 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,1 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2008.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Κων. Ν. Μάρρα, αντιπρόεδρο τον Κων. Π. Μάρρα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θεόφ. Ν. Μάρρα της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 99 εργαζόμενους, έναντι 97 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του διευθυντικού, εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού 2,31 εκατ. ευρώ, έναντι 2,32 εκατ. ευρώ το 2015. Σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε αμοιβές 0,03 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μέρισμα 0,27 εκατ. ευρώ στους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2015. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016 είναι ύψους 0,14 εκατ. ευρώ. Tα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 10.860 ευρώ ανά εργαζόμενο ή 19.080 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένης της απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων. Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 2.080 ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1.100 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι ακολουθεί ορθή επενδυτική πολιτική για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητάς της, στρέφεται στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και υιοθετεί νέες τεχνολογίες. Επίσης, δίνει έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη διαδικασιών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και νέων αλεύρων και ότι έχει αποκτήσει παραγωγική ευελιξία, στην προσπάθειά της να διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην εγχώρια αγορά αλεύρων και να επεκταθεί εμπορικά στη διεθνή αγορά. Το 2016 προσέλκυσε, όπως αναφέρει, νέους πελάτες. Προβλέπει ότι οι πωλήσεις και τα λειτουργικά αποτελέσματά της θα διατηρηθούν το 2017 στα επίπεδα του 2016.

Αναμένει από τους πιστωτές της αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών όρων των δανειακών της συμβάσεων εντός του 2017.

Μέτοχοι μειοψηφίας της εταιρείας τον Σεπτέμβριο του 2017 ζήτησαν σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων ια περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτού λογιστή για τη χρήση 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ

www.inr.gr, 19 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS