inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές, λόγω «Μαρινόπουλου, κατέγραψε η ορυζοβιομηχανία Αρναουτέλης το 2016Σημαντική κάμψη πωλήσεων και ζημιές, που οφείλονται όμως στη διαγραφή εμπορικής απαίτησης άνω του 1 εκατ. ευρώ από την πτωχευμένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», κατέγραψε το 2016 η ορυζοβιομηχανία Αρναουτέλης.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Λαμία Φθιώτιδας, όπου επί ιδιόκτητου οικοπέδου 20.000 τ.μ. έχει ανεγείρει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Tony's». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Δεκέμβριο του 1992. Είχε συσταθεί και λειτουργούσε με άλλη νομική μορφή το 1953. Ασχολείται με την επεξεργασία ρυζιού, οσπρίων και υποπροϊόντων τους. Θεωρείται ότι κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας του τομέα της. Τυποποιεί προϊόντα διατροφής ρυζιού και οσπρίων για εγχώριες εμπορικές αλυσίδες, όπως η «Lidl», η «Makro» και η «ΑΒ Βασιλόπουλος». Διατηρεί υποκατάστημα στη Μεταμόρφωση Αττικής και υπαίθριους χώρους συγκέντρωσης ρυζιού στη Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει σειρές επώνυμων προϊόντων με τις εμπορικές ονομασίες «Tony's» και «La Mama's». Στην αγορά bulk προϊόντων διαθέτει συσκευασίες των 15, 25 και 30 kg, με ή χωρίς ιδιωτική ετικέτα. Στην αγορά private label διαθέτει συσκευασίες πακέτου σε μορφή «μαξιλαριού» ή συσκευασίες όρθιου πακέτου με easy open. Εξάγει τυποποιημένα, κυρίως, ελληνικά λευκά και κίτρινα ρύζια. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Λίβανος, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Τσεχία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Φθιώτιδας το 2016, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 12,51 εκατ. ευρώ (-10% ή -1,38 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,96 εκατ. ευρώ (+16,7% ή +0,28 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,74 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,87 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,41 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,95 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 0,83 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,025 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,86 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,83 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,02 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,81 εκατ. ευρώ).

Το 82,9% των εσόδων της (10,375 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα έτοιμα προϊόντα της και το υπόλοιπο 17,1% (2,13 εκατ. ευρώ) από υποπροϊόντα και εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες. Οι εξαγωγές έτοιμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 51,1% και ανήλθαν σε 3,93 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας το 31,4% των συνολικών εσόδων. Ο συνολικός όγκος πωλήσεων ήταν μειωμένος.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 15,7%, από 12,1% το 2015), λόγω πτώσης των τιμών των πρώτων υλών και παράλληλης εξαιρετικής απόδοσης της παραγωγικής μονάδας. Αν και οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν αθροιστικά κατά 0,19 εκατ. ευρώ, τα ζημιογόνα λειτουργικά αποτελέσματα οφείλονται στην επιβάρυνσή τους με απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 1,06 εκατ. ευρώ, που αφορά τη διαγραφή ισόποσης εμπορικής απαίτησης από την πτωχευμένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Εξαιρουμένης αυτής, το αποτέλεσμά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 0,93 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σύγκριση με το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,41 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,30 εκατ. ευρώ (0,385 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 1,47 εκατ. ευρώ (2,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 10,8% μόνο (15,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,80 εκατ. ευρώ (15,07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν κατά 58% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 7,32 εκατ. ευρώ, έναντι 7,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 4,4% (-0,34 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ήταν ύψους 12,31 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,5% (-0,44 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,36 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,41 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (8,77 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα έπρεπε να ήταν κατά 0,50 εκατ. ευρώ. Επίσης, θα έπρεπε να είχαν απομειωθεί λοιπές απαιτήσεις 0,29 εκατ. ευρώ. Εκτός αυτών, στις μακροπρόθεσμες τραπεζικές οφειλές της περιλαμβανόταν υπόλοιπο μη εξυπηρετούμενου δανείου 2,91 εκατ. ευρώ, ενώ δεν είχαν ολοκληρωθεί σχετικές διαπραγματεύσεις με την πιστώτρια τράπεζα για τη ρύθμιση της εξόφλησής του. Στις λοιπές απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν προκαταβολές και πιστώσεις σε διοικητικά στελέχη της ποσού 0,59 εκατ. ευρώ, που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,25 εκατ. ευρώ (0,095 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων και εγκαταστάσεών της υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης ποσού 1,82 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 5,41 εκατ. ευρώ, έναντι 5,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση επένδυσε για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 2,12 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς είχε ενταχθεί σε επιδοτούμενο με 0,595 εκατ. ευρώ επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της μονάδας παραγωγής αποφλοιωμένου ρυζιού, που διαθέτει στη Φθιώτιδα, με προϋπολογισμό 1,49 εκατ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,47 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της ορυζοβιομηχανίας ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 112,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,4% των πωλήσεων και το 2,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως του 1,05 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,9% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, κυρίως λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσης 2016. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 2,15 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, 0,10 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Ι. Αρναουτέλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 42 εργαζόμενους, έναντι 39 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,72 εκατ. ευρώ, έναντι 0,77 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ήταν 0,18 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,18 εκατ. ευρώ το 2015. Εξαιρουμένης της απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων, τα κέρδη της επιχείρησης το 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ήταν 22.240 ευρώ.

Τον Αύγουστο του 2017 αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,19 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστωτή της για την αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμου δανείου 2,91 εκατ. ευρώ και ευελπιστεί ότι αυτό θα συμβεί εντός του 2017.

Για τη χρήση 2017 αναφέρει ότι η μείωση του κύκλου εργασιών θα συνεχιστεί, αλλά τα αποτελέσματά της θα είναι θετικά, καθώς η νέα μονάδα παραγωγής αποφλοιωμένου ρυζιού έχει τεθεί σε λειτουργία και θα αποφέρει σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής. Επιπροσθέτως, θεωρεί σημαντική την αύξηση των εξαγωγών που πέτυχε το 2016 και προσδοκά ότι αυτή θα έχει ανάλογη συνέχεια. Εκτιμά ότι διατηρεί το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά. Εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης των εγκαταστάσεών της στη Μακεδονία, ώστε να εξασφαλίσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γειτνίασης με μεγάλες περιοχές παραγωγής πρώτων υλών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ

www.inr.gr, 19 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS