inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει τις πωλήσεις και προσδοκά κέρδη στο μέλλον η εταιρεία ξυλείας Alfa Wood - ΠίνδοςΥψηλή, διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, αλλά υψηλές ζημιές, κυρίως λόγω απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων, κατέγραψε το 2016 η εταιρεία Alfa Wood - Πίνδος, μοναδική ελληνική βιομηχανία παραγωγής ξυλείας MDF.

Προϊόντα της επιχείρησης, που αποδίδουν περί το 20% των εσόδων της, διατίθενται σε αγορές γειτονικών χωρών, όπως η Ιταλία, η Αλβανία και η Βουλγαρία.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή τον Φεβρουάριο του 2004. Εδρεύει στα Γρεβενά, στο ύψος του 7ου χλμ. της οδού Γρεβενών-Μαυραναίων, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της. Με άλλη εταιρική μορφή προϋπήρχε από τη δεκαετία του 1980, αλλά χρεοκόπησε και εξαγοράστηκε από τη βιομηχανία ξύλου Alfa Wood, στον όμιλο της οποίας ανήκει.


Παράγει ινοσανίδες (MDF), καθώς και δάπεδα laminate. Επίσης, ασχολείται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και από σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, καθώς και με την εμπορία ειδών θέρμανσης, επίπλων και λοιπών ειδών. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Πίνδος». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Γρεβενών.

Στα Γρεβενά η Alfa Wood κατασκεύασε νέο εργοστάσιο παραγωγής MDF, μοναδικό στην Ελλάδα, με επένδυση που έχει αναφερθεί ότι προσέγγισε τα 55 εκατ. ευρώ Προβλέφθηκε τόσο η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, που καταλαμβάνουν χώρο 29.000 τ.μ. δομημένης επιφάνειας, όσο και κυρίως η εγκατάσταση μηχανημάτων παραγωγής MDF υψηλής ποιότητας. Σχετική επένδυση εντάχθηκε σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, με πρόβλεψη επιχορήγησης. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη δυσμενής οικονομική θέση της Alfa Wood Πίνδος εξακολουθεί να εγείρει συνθήκες σημαντικής αβεβαιότητας για τη δυνατότητά της να συνεχίσει ομαλά τη λειτουργία της, πράγμα που ισχύει άλλωστε, ακόμη περισσότερο, για τη μητρική της.

Ολοκληρώνοντας το 2016 τη 12η οικονομική χρήση της, η ALFA WOOD - ΠΙΝΔΟΣ κατέγραψε πωλήσεις 16,23 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,9% ή 2,47 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2015. Το 97,3% των εσόδων της (15,79 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, ενώ το υπόλοιπο 2,7% (0,44 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, το 19% των εσόδων της (3,09 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 21,7% (2,99 εκατ. ευρώ) το 2015. Το 37,3% των πωλήσεών της (6,06 εκατ. ευρω) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της στη μητρική εταιρεία και σε άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση σημείωσε μεικτά κέρδη ύψους 1,625 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 168,6% (+1,02 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής των μεικτών κερδών της εκτοξεύτηκε στο 10%, από 4,4% το 2015, σημειώνοντας άνοδο 5,6 εκατοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 0,48 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 69,5% (-1,10 εκατ. ευρώ), κυρίως για τον λόγο ότι τα λειτουργικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με λοιπά έξοδα-ζημιές 1,95 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2015), που αφορούσαν προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων, ύψους 1,84 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένης της απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 2,32 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτού, παρουσίασε ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,025 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,51 εκατ. ευρώ (1,52 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,16 εκατ. ευρώ (1,18 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι ζημιές της προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,19 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 98,1% (+1,08 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις ζημιές του 2015, ύψους 1,105 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 1,91 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 33,6% (-0,97 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις ζημιές του 2015, ύψους 2,88 εκατ. ευρώ), καθώς η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με υψηλούς φόρους (1,78 εκατ. ευρώ).

Οι ζημιές της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,68 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν μόλις 0,7%, από 2,1% το 2015, ενώ το σύνολο ενεργητικού στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 2,1%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 είχαν μειωθεί σε 14,11 εκατ. ευρώ (16,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 19,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (21,6% έναν χρόνο πριν), ύψους 72,54 εκατ. ευρώ (74,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,43 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 13,1 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (26,61 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,26 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς υπήρχαν δεσμευμένες καταθέσεις υπέρ τρίτων 1,27 εκατ. ευρώ (1,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι συνολικές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 0,6%, ανέρχονταν σε 58,44 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 45,5% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 19,115 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες κατά 5,6%, καθώς είχε καταστεί βραχυπρόθεσμο το σύνολο του μακροπρόθεσμου δανεισμού της και η επιχείρηση βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για την τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των δανειακών της συμβάσεων. Στις μακροπρόθεσμες οφειλές της συμπεριλαμβάνονταν ποσό 16,74 εκατ. ευρώ έναντι κρατικών επιχορηγήσεων και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού 14,75 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 59,21 εκατ. ευρώ, έναντι 61,28 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης επένδυσε για απόκτηση παγίων στοιχείων μόλις 0,01 εκατ. ευρώ, έναντι 0,04 εκατ. ευρώ το 2015. Κατείχε μετοχές της μητρικής της εταιρείας, αξίας κτήσεως 0,76 εκατ. ευρώ. Επίσης, στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία της περιελάμβανε μετοχές του Συνεταιρισμού Ξυλουργών Πιερίας.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Γ. Αδαμόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της μητρικής εταιρείας Alfa Wood. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 77 εργαζόμενους, έναντι επίσης 77 στις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,64 εκατ. ευρώ, έναντι 1,56 εκατ. ευρώ το 2015. Εξαιρουμένης της απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων, τα κέρδη της επιχείρησης το 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ήταν 30.145 ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2006 και έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της. Οι φόροι της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν ποσό 0,08 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος βάσει του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων.

Για το 2017 αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών της, λόγω νέων εμπορικών συμφωνιών, καθώς και μείωση των λειτουργικών δαπανών της. Προεξοφλεί, σχεδόν, ότι θα επιτυγχάνει συνεχή αύξηση των λειτουργικών κερδών της τις επόμενες χρήσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ALFA WOOD - ΠΙΝΔΟΣ

www.inr.gr, 19 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS