inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Απώλεσε το 14% των εσόδων της η εταιρεία υγραερίων Πετρογκάζ το 2016Σημαντική κάμψη των εσόδων της για τρίτο συνεχόμενο έτος, κυρίως λόγω μειωμένων όγκων πωλήσεων, καθώς και ζημιές αντί κερδών το 2015, κατέγραψε το 2016 η ιταλικών κεφαλαίων εταιρεία υγραερίων Πετρογκάζ.

Η επιχείρηση, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία εμφιάλωσης και διάθεσης υγραερίων επί σειρά ετών, αποτελούσε ευθέως θυγατρική του διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου ButanGas. Στις 31.12.2016 το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκε στην ιταλική εταιρεία Veroniki Holdings. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Φεβρουάριο του 1974. Εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Ακαδημίας. Διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα στον Ασπρόπυργο Αττικής και βιομηχανικά κυρίως υποκαταστήματα με μονάδες εμφιάλωσης και διανομής υγραερίου στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά, Κέρκυρα, Ρόδος, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη και Μυτιλήνη, καθώς και στους νομούς Χίου και Σάμου.

Σύμφωνα με τον 42ο ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 97,94 εκατ. ευρώ, από 113,96 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,1% σε ποσοστό ή 16,02 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Ο όγκος των πωλήσεών της μειώθηκε σε 122.461 τόνους, από 130.638 τόνους το 2015 (-6,3%), περιλαμβάνοντας 26.920 τόνους εμφιαλωμένο υγραέριο, 46.632 τόνους autogas, 28.366 τόνους χύμα υγραέριο βιομηχανικής χρήσης και 20.543 τόνους υγραέρια για άλλες χρήσεις και σε άλλες συσκευασίες. Το 25% των εσόδων της (24,48 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση εμφιαλωμένου υγραερίου, 74,1% (72,62 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση χύμα υγραερίου και το υπόλοιπο 0,9% (0,84 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λοιπών αποθεμάτων και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση απώλεσε μέρος του μεικτού περιθωρίου της (25,7% το 2016 αντί 26% το 2015), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να υποχωρήσουν στο επίπεδο των 25,18 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 29,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 15,1% (-4,49 εκατ. ευρώ).

Για τους λόγους αυτούς, παρά τη συμπίεση των λειτουργικών δαπανών της και, κυρίως, των δαπανών διάθεσης, που μειώθηκαν κατά 1,93 εκατ. ευρώ, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 80,7% σε 0,64 εκατ. ευρώ, έναντι 3,32 εκατ. ευρώ το 2015 (-2,68 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,31 εκατ. ευρώ (1,79 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,675 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2015).

Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ κατέγραψε εν τέλει ζημιές προ φόρων 1,34 εκατ ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,76 εκατ. ευρώ το 2015 (-2,10 εκατ. ευρώ). Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν ζημιές επίσης 1,34 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,40 εκατ ευρώ το 2015 (-1,75 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, οι ζημιές της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν 0,04 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες παρέμειναν θετικές, αν και αποδυναμώθηκαν σε 0,30 εκατ. ευρώ, από 2,48 εκατ. ευρώ το 2015. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 1,6%, αντί 8,9% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,2%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,02 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί σε 9,87 εκατ. ευρώ (11,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 25% (30,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 39,46 εκατ. ευρώ (37,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 7,22 εκατ. ευρώ, είχε αυξηθεί κατά 28,8% (+1,61 εκατ. ευρώ) και ήταν στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 21,6% και ανήλθαν σε 25,55 εκατ. ευρώ (+4,54 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,74 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,87 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (23,61 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας χαμηλότερη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 1,82 εκατ. ευρώ (1,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 13,44 εκατ. ευρώ, αντί 13,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 1,32 εκατ. ευρώ, έναντι 1,30 εκατ. ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης της αξίας των συμμετοχών της (2,96 εκατ. ευρώ), ύψους 1,57 εκατ. ευρώ. Κατείχε το 99,14% της ομοειδούς εταιρείας Γιούργοκαζ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τη Daniela - Veronica Gusa de Dragen, διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέφ. Μεντζέλο και οικονομικό διευθυντή τον Βασ. Γκίνη. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 208 εργαζόμενους, έναντι 215 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και λοιπές παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του διευθυντικού, εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού 8,03 εκατ. ευρώ, έναντι 8,90 εκατ. ευρώ το 2015. Σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε αμοιβές 1,19 εκατ. ευρώ, έναντι 1,02 εκατ. ευρώ το 2015.

Τον Μάιο του 2016 είχε ανακοινώσει μέτρα περιστολής των αμοιβών του προσωπικού της, καθώς και των θέσεων εργασίας, μέσω της εκχώρησης εργασιών της σε τρίτους.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Δηλώνει ότι διατηρεί την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά του τομέα της, εξαιρουμένου του autogas. Ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να ενισχύσει ουσιαστικά την αποδοτικότητά της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

www.inr.gr, 20 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS