inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 630.000 τόνων βωξίτη στοχεύει η εταιρεία Δελφοί - Δίστομον το 2017Αυξημένα έσοδα για πέμπτο συνεχόμενο έτος και ικανοποιητική κερδοφορία κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία εξόρυξης βωξίτη Δελφοί - Δίστομον, 100% θυγατρική της βιομηχανίας Αλουμίνιον της Ελλάδος στο παρελθόν και πλέον θυγατρική της εταιρείας Μυτιληναίος, μετά την απορρόφηση από αυτόν της βιομηχανίας αλουμινίου.

Η επιχείρηση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Ελληνας και Ευρωπαίος παραγωγός βωξίτη. Βάσει συμβολαίων, διαθέτει το σύνολο της παραγωγής της στη μητρική της εταιρεία, για τη μεταποίηση του βωξίτη σε αλουμίνα και αλουμίνιο. Εκμεταλλεύεται μεταλλεία και διαθέτει συμπληρωματικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της Αμφισσας του νομού Φωκίδας και στο Δίστομο του νομού Βοιωτίας και γειτνιάζουν με το Δελφικό τοπίο και τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και ασκεί την τεχνική διεύθυνση των εργασιών της από τη θέση Ανω Κουνουκλιά Ελαιώνα του νομού Φωκίδας. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας και του Επιμελητηρίου Φωκίδας.

Η ιστορία της ξεκινά τη δεκαετία του 1970. Ως Α.Ε. με την παρούσα εταιρική μορφή και επωνυμία προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών Βωξίται Δελφών και Ελληνικοί Βωξίται Διστόμου το 1975. Εξορύσσει βωξίτη από υπόγεια εργοτάξια.


Η επιχείρηση το 2016 κατέγραψε πωλήσεις αυξημένες σε σχέση με το 2015 κατά 0,9% σε ποσοστό ή 0,17 εκατ. ευρώ σε αξία, ύψους 19,61 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, συμπίεσε κατά μισή σχεδόν εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (14,7% το 2016 έναντι 15,1% το 2015), γεγονός που «έριξε» τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,875 εκατ. ευρώ, από 2,93 εκατ. ευρώ το 2015 (-1,8%).

Κατόπιν αυτού, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 3,94 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με το 2015 κατά 1,3% σε ποσοστό ή 0,05 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 20,1% των πωλήσεων (20,5% το 2015).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,46 εκατ. ευρώ (1,41 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 2.000 ευρώ έναντι 3.000 ευρώ το 2015.

Για αμοιβές υπηρεσιών κατέβαλε σε συνδεδεμένα μέρη 0,66 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ το 2015).

Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων και των χρεωστικών τόκων της χρήσης η Δελφοί - Δίστομον εμφάνισε κέρδη προ φόρων 2,48 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 2,58 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 3,9% (-0,10 εκατ. ευρώ). Το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,53 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,49 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 2,5% (+0,04 εκατ. ευρώ), λόγω ασθενέστερης φορολογικής επιβάρυνσης.

Τα κέρδη μετά τους φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 10,3% (11,1% το 2015). Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων με κριτήριο τα κέρδη προ φόρων ανέρχεται σε 16,7% (19,3% το 2015).

Η αύξηση των πωλήσεων αντανακλά μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 3,12% στους 629.742 τόνους, από 649.365 τόνους το 2015, σε συνδυασμό με τιμολόγηση των προϊόντων με υψηλότερο premium, λόγω καλύτερης ποιότητας του μεταλλεύματος. Η μείωση του όγκου πωλήσεων οφείλεται στην ολοκλήρωση σύμβασης για ετήσια παράδοση 20.000 τόνων βωξίτη στην ομοειδή ελληνική εταιρεία Elmin. Οι αυξημένες τιμές πώλησης κάλυψαν πλήρως σχεδόν την αύξηση του κόστους της παραγωγής βωξίτη, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών, σε 26,43 ευρώ ανά τόνο, από 25,31 ευρώ ανά τόνο το 2015 (+4,4%). Η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά από την αύξηση, κατόπιν υπουργικής απόφασης, των τελών μεταλλείων αναδρομικά από το 2013, με καθορισμό επιβάρυνσης της τάξεως του μισού ευρώ ανά τόνο.

Το 98,8% των εσόδων της εταιρείας (19,38 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,2% (0,23 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λοιπών αποθεμάτων και υπηρεσίες. Επίσης, το 98,9% των εσόδων της (19,40 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 3,94 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 15%, αντί 17,1% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 12,7%.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης τη χρήση 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 15,68 εκατ. ευρώ (14,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 59,7% (60,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 26,28 εκατ. ευρώ (23,33 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 15,2% (+1,40 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 10,60 εκατ. ευρώ, αλλά δεν περιελάμβαναν τραπεζικό δανεισμό. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,84 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,48 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (5,36 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,20 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 1,63 εκατ. ευρώ, αντί 1,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των παγίων της αποτελείται από άυλα στοιχεία. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση ενσώματων και κυρίως άυλων πάγιων στοιχείων 3,74 εκατ. ευρώ, έναντι 2,89 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της μεταλλευτικής εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 221,5 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 37,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17% των πωλήσεων και το 14,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 14,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 86% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 11 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 37,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, καθώς το 2011 είχε αναφέρει ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 20,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 22,3 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2006. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2006.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2005.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Σπ. Δ. Κασδά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ματθ. Π. Κωνσταντινίδη. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 82 εργαζόμενους, έναντι επίσης 82 στα τέλη του 2015. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού, εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού 3,25 εκατ. ευρώ, έναντι 3,45 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε αμοιβές 0,22 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2015). Tα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 48.100 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 30.270 ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 18.645 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους παραγωγής και στην εξόρυξη βωξίτη πολύ καλής ποιότητας. Αναμένει ότι οι πωλήσεις της το 2017 θα κυμανθούν ξανά στο επίπεδο των 630.000 τόνων, που αντιστοιχεί στην κάλυψη των ετήσιων αναγκών της βιομηχανίας αλουμίνας και αλουμινίου του ομίλου Μυτιληναίος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ

www.inr.gr, 20 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS