inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συρρικνώθηκαν τα κέρδη της βιομηχανίας αλλαντικών Υφαντής το 2016Σε υψηλότερα επίπεδα ανήλθαν κατά το 2016 τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας Υφαντής, μεγαλύτερης και πλέον κερδοφόρου, σε χρονικό διάστημα πολλών ετών, ελληνικής βιομηχανίας αλλαντικών και συναφών προϊόντων.

Αν και η κερδοφορία της επλήγη, λόγω της έντασης του ανταγωνισμού και ζημιών από την κατάρρευση της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος», ο όμιλος διατηρεί και ενισχύει τον δυναμισμό του, προσβλέποντας σε ακόμη υψηλότερες επιδόσεις το 2017, καθώς διατηρεί και ενισχύει την ηγετική θέση του στην ελληνική αγορά αλλαντικών και επεκτείνεται εμπορικά, μέσω θυγατρικής, στη Γαλλία.

Ο όμιλος διαθέτει τρία εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος: ένα στην Αττική στην περιοχή της Κηφισιάς σε έκταση 15.000 τ.μ., δεύτερη μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην Αλεξανδρούπολη Εβρου μέσω της θυγατρικής Λάντσιον Μητ Εβρου και τρίτη στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, όπου λειτουργεί έτερη βιομηχανική θυγατρική εταιρεία.

Κατέγραψε το 2016, σε ενοποιημένη βάση, πωλήσεις ύψους 135,61 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,7% σε ποσοστό ή 2,24 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση συμπίεσε τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη της, περιορίζοντας το μεικτό της περιθώριο κατά δυο σχεδόν εκατοστιαίες μονάδες (στο 34,3%, από 36,2% το 2015), προφανώς λόγω της έντασης του ανταγωνισμού. Κατέγραψε μειωμένα κατά 3,6% μεικτά κέρδη, ύψους 46,53 εκατ. ευρώ (-1,76 εκατ. ευρώ). Επίσης, υπό το βάρος απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων 2,83 εκατ. ευρώ (1,34 εκατ. ευρώ το 2015) και αυξημένων κατά 1,89 εκατ. ευρώ δαπανών διάθεσης παρουσίασε μειωμένα κατά 39,5% κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 6,24 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων (4,6%, από 7,7% το 2015).

Τα αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις το ύψος των οποίων δεν έχει γίνει γνωστό, με χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,87 εκατ. ευρώ (2,83 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών ο όμιλος κατέγραψε μειωμένα κατά 54,9% ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 3,41 εκατ. ευρώ (-4,15 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένα κατά 58,6% ενοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 2,10 εκατ. ευρώ (-2,97 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 52,39 εκατ. ευρώ, αντί 50,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς οι επενδύσεις του συνεχίστηκαν.

Τα ίδια κεφάλαιά του, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων μετόχων μειοψηφίας, στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 50,99 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 42,5% (44,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 118,98 εκατ. ευρώ.

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός του ανερχόταν σε 41,44 εκατ. ευρώ, είχε αυξηθεί κατά 3,1% (+1,26 εκατ. ευρώ) και ήταν κατά 63,7% μακροπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 3,2% και ανήλθαν σε 68,99 εκατ. ευρώ (+2,12 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (55,84 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,82 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (40,02 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας χαμηλότερη ρευστότητα. Τα ταμειακά του διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 7,66 εκατ. ευρώ (8,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η μητρική εταιρεία ΥΦΑΝΤΗΣ συστάθηκε ως Α.Ε. το 1980 από τους αδελφούς Υφαντή στο Μοσχάτο του νομού Αττικής. Απασχολεί μαζί με τις θυγατρικές της περί τους 1.000 εργαζόμενους. Ως όμιλος έχει τη δυνατότητα να παράγει ημερησίως περισσότερα από 50.000 κιλά αλλαντικών και 5.000 κιλά διαφόρων άλλων προϊόντων κρέατος, όπως μπιφτέκια, πίτσες και σκευάσματα κοτόπουλου.

Οι δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν πέντε βασικούς τομείς: επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, κατεψυγμένα προϊόντα όπως λαχανικά, μπιφτέκια και πίτσες, ελληνικές παραδοσιακές σαλάτες, τυρί φέτα που παράγεται σε μονάδα του στα Τρίκαλα και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο παράγεται σε μονάδα της εξαγορασθείσας το 2013 εταιρείας Ροή στην Εύβοια. Για την ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων του έχει ιδρύσει θυγατρικές εμπορικές εταιρείες στη Βουλγαρία το 2008 και στην Κύπρο το 2012. Απέκτησε θυγατρική βιομηχανική εταιρεία στη Ρουμανία, που λειτουργεί σε στεγασμένες εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., το 1998. Η θυγατρική Λάντσιον Μητ στη ΒΙ.ΠΕ. της Αλεξανδρούπολης, που εξαγοράστηκε το 1998, λειτουργεί μονάδα ικανή να παράγει 50 τόνους αλλαντικών ημερησίως. Στις θυγατρικές του ομίλου προστέθηκε προ μηνών νέα, στη Γαλλία, όπου η επιχείρηση φιλοδοξεί να πολλαπλασιάσει τις πωλήσεις προϊόντων του ομίλου.

Ο όμιλος Ifantis διαθέτει προϊόντα του, εκτός από την Ελλάδα και τη Ρουμανία όπου βρίσκονται οι βιομηχανίες του, σε άλλες 25 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι χώρες Ισπανία, ΗΠΑ, Μεξικό, Βρετανία, Σουδάν, Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Σλοβακία, Τουρκία, π.Γ.Δ.Μ., Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Δανία, Κίνα και Αυστραλία. Παράγει περί τα 500 διαφορετικά προϊόντα. Επί ελληνικού εδάφους διατηρεί κέντρα διανομής των προϊόντων του στις πόλεις Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Λάρισα, Πάτρα, Ρόδος και Τρίπολη.

Η μητρική εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 36η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε πωλήσεις 85,44 εκατ. ευρώ, που υστερούν έναντι εκείνων του 2015 (86,23 εκατ. ευρώ) κατά 0,9% σε ποσοστό ή 0,785 εκατ. ευρώ σε αξία.

Παρουσίασε μειωμένα κατά 22,2% κέρδη προ φόρων ύψους 1,54 εκατ. ευρώ (1,98 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά τους φόρους μειωμένα κατά 5,2% καθαρά κέρδη ύψους 1,43 εκατ. ευρώ (1,505 εκατ. ευρώ το 2015). Τα μεικτά κέρδη της ήταν ύψους 31,71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,4% (37,1% των πωλήσεων, από 37,3% το 2015). Η κερδοφορία της επιβαρύνθηκε από απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 2,77 εκατ. ευρώ (1,66 εκατ. ευρώ το 2015), ενώ ευνοήθηκε από μερίσματα θυγατρικών 2,05 εκατ. ευρώ (1,20 εκατ. ευρώ το 2015). Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 9,35 εκατ. ευρώ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξ. Κ. Υφαντή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τα κέρδη της εταιρείας και του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τον αριθμό και τις αμοιβές των εργαζομένων τους τη χρήση 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΥΦΑΝΤΗΣ

www.inr.gr, 20 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS