inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ασθενέστερη κερδοφορία κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία σπορόφυτων AgrisΚάμψη των πωλήσεων, ύστερα από μία τριετία ανόδου τους, που συνοδεύτηκε από εξασθένηση κερδοφορίας, κυρίως λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων και απουσίας μερισμάτων από θυγατρικές, κατέγραψε το 2016 η μακεδονική βιομηχανία σπορόφυτων Agris.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Κλειδί του Δήμου Πλατέος Ημαθίας, στο ύψος της Επαρχιακής Οδού Πλάτανου-Κλειδιού, όπου διαθέτει παραγωγική μονάδα. Διαθέτει δεύτερη παραγωγική μονάδα στην Ιεράπετρα Λασιθίου της Κρήτης. Συγχρόνως, λειτουργεί τρεις πειραματικούς σταθμούς πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας, διαθέτοντας για τον λόγο αυτό και υποκατάστημα στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας. Διατηρεί αποθήκες στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Ελαβε την παρούσα εταιρική μορφή της το 2010, ύστερα από συγχώνευσή των συγγενικών εταιρειών Agris και Agriplant, ενώ προϋπήρχε με άλλη εταιρική μορφή από το 1983, ως εταιρεία πώλησης σπόρων λαχανοκομίας, ανθοκομίας και μεγάλων αγροτικών καλλιεργειών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Agriplant Σπορόφυτα». Η βιομηχανική της δραστηριότητα ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Ελέγχει πλήρως από το 2007 την εμπορική βουλγαρική εταιρεία Agris Bulgaria και από το 2011 την ομοειδή ρουμανική εταιρεία Agris Seeds - Plants, μέσω των οποίων διαθέτει πoλλαπλασιαστικό υλικό γεωργίας στις χώρες αυτές, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προβάλλει ως η μεγαλύτερη εξειδικευμένη στη λαχανοκομία ελληνική επιχείρηση. Από το 1987 αντιπροσωπεύει στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την πολυεθνική εταιρεία σπόρων HM Clause.

Το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 14,36 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2015 κατά 2% (-0,295 εκατ. ευρώ). Οφείλει το 85,4% των εσόδων της (12,27 εκατ. ευρώ) στις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας (1,90 εκατ. ευρώ) και η παροχή υπηρεσιών λαχανοκομίας (0,19 εκατ. ευρώ) απέδωσαν το υπόλοιπο 14,6%. Οι πωλήσεις της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (1,99 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (0,13 εκατ. ευρώ), βασικότερες των οποίων είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Αλβανία, η π.Γ.Δ.Μ., η Ιταλία και η Ουγγαρία, απέφεραν το 14,8% των εσόδων. Μειώθηκαν ελαφρώς τόσο οι εγχώριες πωλήσεις όσο και οι πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 7% των εσόδων της (1,01 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 4,225 εκατ. ευρώ (+3,6% ή +0,15 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 29,4%, από 27,8% το 2015).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 1,70 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν κατά 2,7% (-0,05 εκατ. ευρώ), υποχωρώντας ως ποσοστό των πωλήσεων στο 11,8%, από 11,9% το 2015, κυρίως λόγω σχηματισμού πρόβλεψης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,11 εκατ. ευρώ, καθώς οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης συγκρατήθηκαν στα επίπεδα του 2016. Αντιθέτως, λόγω μειωμένων αποσβέσεων τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) σημείωσαν οριακή αύξηση (+0,8%) και ανήλθαν σε 0,79 εκατ. ευρώ.

Tα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,90 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,52 εκατ. ευρώ (0,505 εκατ. ευρώ το 2015).

Ενώ το 2015 υπήρχε εισροή μερίσματος 0,16 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική της Βουλγαρίας, το 2016 δεν υπήρξε ανάλογο έσοδο.

Κατόπιν αυτών η AGRIS κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,275 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 38,2% σε ποσοστό και 0,17 εκατ. ευρώ σε αξία, ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων και το 4,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (3% και 6,8%, αντιστοίχως, το 2015). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 0,15 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 0,30 εκατ. ευρώ το 2015 (-51,5%), ίσα προς το 1% των πωλήσεων και το 2,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (2,1% και 4,7%, αντιστοίχως, το 2015).

Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 1,18 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε ελαφρώς στο 8,6%, από 8,7% το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ύψους 13,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν μείωση 2,4% (-0,32 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές υποχρεώσεις, ύψους 7,70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,02 εκατ. ευρώ (65,2%%) ήταν μακροπρόθεσμες, αυξήθηκαν κατά 1% σχεδόν (+0,07 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (11,77 εκατ. ευρώ) ήταν οριακά μεγαλύτερο (+0,34 εκατ. ευρώ) από την αξία των βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2017 υποχρεώσεών της (11,43 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ασθενέστερη ρευστότητα, ενώ στις απαιτήσεις του συμπεριελάμβανε απαίτηση ύψους 1,11 εκατ. ευρώ από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της για ποσά που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Επίσης, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 0,90 εκατ. ευρώ. Στις 31.12.2016 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,68 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Επί ακινήτων της έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 7,25 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων. Για τον ίδιο λόγο είχαν δοθεί σε τράπεζες επιταγές εισπρακτέες ποσού 3,06 εκατ. ευρώ. Επίσης, είχαν δεσμευτεί λογαριασμοί καταθέσεων ποσού 0,12 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους κοινοπρακτικού δανείου που είχε λάβει, με πληρεξούσιο εκπρόσωπο των πιστωτών την Εθνική Τράπεζα, οφείλει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Υποχρεώσεις προς τον ΟΓΑ, ύψους 0,27 εκατ. ευρώ, είχαν ρυθμιστεί βάσει των σχετικών διατάξεων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,40 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,65 εκατ. ευρώ (επίσης 6,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 33,6% (33,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 19,80 εκατ. ευρώ (20,01 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Τον Οκτώβριο του 2016 η επιχείρηση είχε προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,20 εκατ. ευρώ, με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους της.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2016 ήταν 6,93 εκατ. ευρώ, έναντι 7,03 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,03 εκατ. ευρώ που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2016 διέθεσε 0,91 εκατ. ευρώ, έναντι 0,81 εκατ. ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε λογίσει αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού 0,75 εκατ. ευρώ. Οι συμμετοχές στις θυγατρικές της αποτιμήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 0,10 εκατ. ευρώ.

Η Agris έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ι. Καρακόλη και αντιπρόεδρο τον Θεόδ. Σ. Τσάλο. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 165 εργαζόμενους, έναντι 159 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης αμοιβής σε διοικητικό στέλεχος, 3,48 εκατ. ευρώ, έναντι 3,39 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,12 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2015).

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Οι βασικοί στόχοι της για το 2017 περιλαμβάνουν την αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, μέσω βελτίωσης της παραγωγικότητας των μονάδων της, παραγωγής νέων προϊόντων χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιεί, επέκτασης του εμπορικού δικτύου της στα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη. Επίσης, έχει βασικό στόχο τη βελτίωση της ρευστότητάς της, προκειμένου να αποπληρώσει μέρος των τραπεζικών της δανείων και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της, συμπεριλαμβανομένων των πειραματικών σταθμών (trial stations), καλύπτουν έκταση 40 στρεμμάτων. Η μονάδα της στην Ιεράπετρα Κρήτης δημιουργήθηκε το 2010 και έχει πιστοποιηθεί κατά GSPP. Στη μονάδα της Ημαθίας λειτουργούν δέκα πρότυποι σταθμοί επούλωσης εμβολιασμένων σπορόφυτων, καθώς η επιχείρηση επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα σύγχρονης λαχανοκομίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: AGRIS

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS