inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 19% τις πωλήσεις της η βιομηχανία αγροχημικών Φάρμα - Χημ το 2016Σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών κατέγραψε το 2016 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία αγροχημικών προϊόντων Φάρμα - Χημ.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την παραγωγή και συσκευασία αγροχημικών προϊόντων φυτοπροστασίας, χημικών προϊόντων δημίσιας υγείας και λιπασμάτων. Χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «Farma - Chem». Εξάγει συνήθως περί το 15% των προϊόντων της σε άλλες βαλκανικές χώρες, στην Τυνησία, την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Ιορδανία, την Κένυα, την Υεμένη και το Ομάν. Τα προϊόντα της φέρουν, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Bilton 51 SL», «Farmalan 15 SC», «Fon Bait», «Shinulin», «Omerta 50 WP», «Steel 25 EC», «Zan». Παράγει και συσκευάζει προϊόντα και για τρίτους. Επίσης, συνεργάζεται εμπορικά με διεθνείς εταιρείες, όπως η Basf, η Certis και η Agrichem.

Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στον νομό Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1987 με τη νομική μορφή της Α.Ε., αποτελώντας μετεξέλιξη οικογενειακής επιχείρησης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που λειτουργούσε από το 1955. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η ευρεία γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά σπόρων και εδάφους, φυτορυθμιστικές ουσίες, διαβρέκτες, εδαφοβελτιωτικά, εφόδια κηποτεχνίας, υδατοδιαλυτά και κρυσταλλικά λιπάσματα, ιχνοστοιχεία - αμινοξέα, τρωκτικοκτόνα, καπνογόνα, απωθητικά - απολυμαντικά δημόσιας υγείας και άλλα, συναφή είδη.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 29η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε έσοδα 11 εκατ. ευρώ, αντί 9,25 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 19% σε ποσοστό ή 1,76 εκατ. ευρώ σε αξία.

Εμφάνισε μεικτά κέρδη 3.08 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,73 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 12,7% (+0,35 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα (από το 29,5% στο 28%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,25 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,93 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 34,7% (+0,32 εκατ. ευρώ), καθώς η διεύρυνση των μεικτών κερδών της συνοδεύτηκε από περιορισμό των απομειώσεων επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων από 0,32 εκατ. ευρώ το 2015 σε 0,08 εκατ. ευρώ το 2016. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 10,4%, έναντι 8,8% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 14,2%.

Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 0,73 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,40 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,33 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,28 εκατ. ευρώ τo 2015 (+0,24 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 81,8% και 83%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,86 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,13 εκατ. ευρώ (επίσης 0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,39 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 23% και 16,3% (13,3% και 9,3% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,6% (4,3% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 4,7% (3,1% το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,40 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 3,335 εκατ. ευρώ (3,015 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 27,6% (28,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,10 εκατ. ευρώ (10,59 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 2,09 εκατ. ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,23 εκατ. ευρώ που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2016 διέθεσε 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι 0,02 εκατ. ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε λογίσει αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού 0,23 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2016 βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 5,395 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 18,8% (+0,86 εκατ. ευρώ) και μόνο σε ποσοστό 10% μακροπρόθεσμες. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,51 εκατ. ευρώ (059 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί παγίων της υπήρχε υποθήκη ποσού 4,93 εκατ. ευρώ υπέρ της . τράπεζας Alpha για εξασφάλιση δανείων. Είχε απαιτήσεις 0,20 εκατ. ευρώ από προκαταβολές σε διοικητικά στελέχη της. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 8,77 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 15,7% (+1,19 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας αγροχημικών προϊόντων ΦΑΡΜΑ - ΧΗΜ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 100,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,5% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 12% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 8,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 6,55 εκατ. περίπου ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 11 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η Φάρμα - Χημ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ι. Μυλωνά και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Σωτ. Ι. Μυλωνά της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 44 εργαζόμενους, έναντι 36 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι 1,01 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διανέμει το 2017 στους μετόχους της μέρισμα 0,235 εκατ. ευρώ, έναντι 0,20 εκατ. ευρώ το 2016 και 0,30 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 28.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 16.615 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 11.775 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτομικών τεχνολογιών, συνεργαζόμενη και με ακαδημαϊκά και άλλα επιστημονικά ιδρύματα και φορείς. Το 2016 δαπάνησε για τον σκοπό αυτό 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΑΡΜΑ - ΧΗΜ

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS