inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Απομειώσεις απαιτήσεων έπληξαν τα κέρδη της βιομηχανίας Alinda - Velco το 2016Απομειώσεις απαιτήσεων έπληξαν κατά το 2016 την κερδοφορία της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας Alinda - Velco.

Η επιχείρηση παράγει πρώτες ύλες γιαουρτιών, άλλων ειδών διατροφής, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς και υφαντουργικών ειδών. Επίσης, παράγει απορρυπαντικά και συναφή καθαριστικά προϊόντα, τα πιο γνωστά των οποίων φέρουν το εμπορικό σήμα «Spark» και αφορούν την οικιακή φροντίδα. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται πρώτες ύλες βιομηχανικών προϊόντων και καταναλωτικά προϊόντα χάρτου. Παράγει καθαριστικά προϊόντα και για λιανεμπορικές αλυσίδες, με τα σήματά τους, αποτελώντας έναν από τους βασικούς προμηθευτές τους. Εξάγει σεβαστό μέρος της παραγωγής πρώτων υλών τροφίμων και απορρυπαντικών. Εχει ιδρύσει και λειτουργεί θυγατρική εταιρεία βιομηχανικού χαρακτήρα στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το 2015 το 59,3% των ενοποιημένων εσόδων της είχε προέλθει από έτοιμα προϊόντα της και το 18,1% αφορούσε έσοδα από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της σε άλλες χώρες.

Διαθέτει εργοστάσια στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εδρεύει στη θέση Πετρέζα περιοχής Βούρβα στα Σπάτα Αττικής.

Κατέγραψε το 2016 σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τη ρουμανική θυγατρική της, πωλήσεις ύψους 37,02 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,2% σε ποσοστό ή 0,805 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση ενίσχυσε τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη της, ενδυναμώνοντας το μεικτό της περιθώριο κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (στο 19,2%, από 16,2% το 2015). Σημείωσε αυξημένα κατά 21,6% μεικτά κέρδη ύψους 7,12 εκατ. ευρώ (+1,27 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, υπό το βάρος απομειώσεων επισφαλών απαιτήσεων 1,44 εκατ. ευρώ και διαγραφής ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων 0,39 εκατ. ευρώ παρουσίασε μειωμένα κατά 9,5% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 2,095 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων (5,7%, από 6,4% το 2015).

Τα αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,40 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,555 εκατ. ευρώ (1,47 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών ο όμιλος κατέγραψε μειωμένα κατά 65,6% ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 0,145 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένα κατά 58,4% ενοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 0,06 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη του προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,54 εκατ. ευρώ (0,845 εκατ. ευρώ το 2015). Λόγω των απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων, η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 6%, έναντι 7,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,3%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 10,82 εκατ. ευρώ, αντί 10,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς οι επενδύσεις του συνεχίστηκαν και ανήλθαν το 2016 σε 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,03 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 4,34 εκατ. ευρώ μόνο (4,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 12,4% (13,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 35,02 εκατ. ευρώ (32,63 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός του ανερχόταν σε 15,85 εκατ. ευρώ, είχε αυξηθεί κατά 0,5% (+0,08 εκατ. ευρώ) και ήταν κατά 41,8% μακροπρόθεσμος (μόλις 2% στις 31.12.12015), καθώς στη διάρκεια ήλθε σε συμφωνία με τους πιστωτές του και μετέτρεψε σε μακροπρόθεσμο ένα σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του. Σε αντίθεση με τη μητρική εταιρεία, ο όμιλος βρισκόταν σε συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που ορίζουν οι δανειακές του συμβάσεις. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 8,3% και ανήλθαν σε 30,68 εκατ. ευρώ (+2,35 εκατ. ευρώ). Επί των παγίων του υπήρχαν εμπράγματα βάρη ποσού 8,40 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (23,36 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,18 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (22,18 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά του διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,69 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η μητρική εταιρεία ALINDA - VELCO συστάθηκε ως Α.Ε. τον Φεβρουάριο του 1996, με την επωνυμία Velco, ενώ προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1988. Κατόπιν μεταβολών στην εταιρική της διάρθρωση, ολοκλήρωσε ισολογισμό πρώτης οικονομικής χρήσης το 2007, δημοσιεύοντας συγκρίσιμα στοιχεία και για το 2006. Το 2009 απέκτησε μερίδιο 65% στην 100% πλέον θυγατρική της Alinda Ro στη Ρουμανία. Το 2010 απορρόφησε την εταιρεία παραγωγής απορρυπαντικών Tension, την οποία είχε εξαγοράσει το 2002. Επίσης, το 2010 απορρόφησε την ομοειδή της ελληνική εταιρεία Alinda και μετονομάστηκε Alinda - Velco. Στην αγορά των πρώτων υλών και καταναλωτικών προϊόντων χάρτου αντιπροσωπεύει περισσότερες από δέκα πολυεθνικές επιχειρήσεις από τις χώρες Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Νορβηγία, Ισπανία, Τουρκία και Νέα Ζηλανδία.

Ο όμιλος διαθέτει προϊόντα του, εκτός από την Ελλάδα και τη Ρουμανία όπου διαθέτει παραγωγικές και συναφείς εγκαταστάσεις, σε άλλες 15 περίπου χώρες. Εκτός των χωρών των Βαλκανίων, πραγματοποιεί εξαγωγές στις χώρες Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Λίβανος και Ιταλία.

Η μητρική εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 10η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 30,61 εκατ. ευρώ, που είναι ίσες προς το 82,7% των ενοποιημένων και υπερτερούν έναντι εκείνων του 2015 (29,545 εκατ. ευρώ) κατά 3,6% ή 1,06 εκατ. ευρώ σε αξία.

Παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 0,13 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,28 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά τους φόρους ζημιές 0,17 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ το 2015). Τα μεικτά κέρδη της ήταν ύψους 5,72 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,2% (18,7% των πωλήσεων, από 15,1% το 2015). Η κερδοφορία της επιβαρύνθηκε από μεγάλου ύψους απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων. Η συμμετοχή στη θυγατρική της στη Ρουμανία αποτιμήθηκε 3,50 εκατ. ευρώ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Γ. Πλατή και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Κυρ. Δ. Κουλουμπή των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τη ρουμανική θυγατρική της, στις 31.12.2016 απασχολούσε 95 εργαζόμενους, έναντι 92 στις 31.12.2015. Είχε διαθέσει το 2015 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις του προσωπικού του ομίλου 1,76 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 22.055 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ αν εξαιρεθούν οι εφάπαξ απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων ήταν ύψους 41.380 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η ελληνική μητρική εταιρεία στις 31.12.2016 απασχολούσε 77 εργαζόμενους, έναντι 72 στις 31.12.2015.

Η Alinda - Velco αισιοδοξεί, μετά την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της και την εμπορική επέκτασή της σε νέες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ότι θα επιτύχει ικανοποιητικότερα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας ισορρόπησαν περισσότερο με τους όρους των δανειακών της συμβάσεων. Το 2015 είχε επεκταθεί εμπορικά στην Ιορδανία, ενώ το 2016 δημιούργησε προϋποθέσεις επίτευξης σημαντικών εμπορικών συμφωνιών μακράς διάρκειας για τη διάθεση προϊόντων της στις αγορές της Αιγύπτου και του Ιράν. Προωθεί τη μείωση του λειτουργικού κόστους της, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του εμπορικού κύκλου της και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ALINDA - VELCO

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS