inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κατά 50% αύξησε τις πωλήσεις της η εταιρεία γευμάτων Γευσήνους το 2016Με σημαντική αύξηση πωλήσεων, για έκτο συνεχόμενο έτος, «έκλεισε» την οικονομική χρήση 2016 η εταιρεία παρασκευής και διανομής έτοιμων γευμάτων και σνακς Γευσήνους.

Η επιχείρηση διαθέτει δυο παραγωγικές μονάδες και είναι, κατά τα φαινόμενα, η μεγαλύτερη επιχείρηση στον τομέα του contract catering. Είναι πλήρως καθετοποιημένη, καθώς διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες βιομηχανικές μονάδες στην Κηφισιά Αττικής και στο Ρέθυμνο, με κτιριακές εγκαταστάσεις 3.200 τ.μ. και 700 τ.μ., αντιστοίχως. Η πρώτη προετοιμάζει καθημερινά γεύματα και σνακς για 60.000 άτομα και η δεύτερη για 30.000 άτομα. Μεγαλύτεροι πελάτες της επιχείρησης, που απευθύνεται σε κλειστές αγορές και θεωρείται η ισχυρότερη στον τομέα της συστηματικής μαζικής εστίασης, είναι εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά ιδρύματα, στρατιωτικές μονάδες, καθώς και βιομηχανικές και άλλες εταιρείες.

Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1992. Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ το 2016, ολοκληρώνοντας την 24η οικονομική χρήση της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 27,40 εκατ. ευρώ (+49,4% ή +9,065 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 14,44 εκατ. ευρώ (+47% ή +4,62 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,91 εκατ. ευρώ (+216,5% ή +1,99 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,76 εκατ. ευρώ (+237,5% ή +1,94 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,91 εκατ. ευρώ (+318,6% ή +1,46 εκατ. ευρώ).

Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας τα τελευταία χρόνια προέρχεται από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης, που παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, αποδυναμώθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 52,7%, από 53,6% το 2015).

Η ενίσχυση της κερδοφορίας οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών, που υπερκάλυψε την αύξηση των δαπανών διάθεσης κατά 2,57 εκατ. ευρώ ή 33,8%. Επίσης, οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με σημαντικού συνολικού ύψους απομείωση περιουσιακών στοιχείων, ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και λοιπά, έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Η κερδοφορία επιβαρύνθηκε, εκτός από αποσβέσεις, με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,15 εκατ. ευρώ (0,105 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 58,8% και 40,7% (22,4% και 12,5% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 10,1% (4,5% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 7% (2,5% το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 5,51 εκατ. ευρώ (3,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 40,9% (41,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,47 εκατ. ευρώ (9,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,04 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,19 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (6,85 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 1,46 εκατ. ευρώ, που ήταν κατά 50,6% μακροπρόθεσμος, έναντι 1,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015 (+18,7% ή +0,23 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ήταν ύψους 7,71 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 45,2% (+2,40 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 5,10 εκατ. ευρώ (2,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 1,76 εκατ. ευρώ, έναντι 1,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,07 εκατ. ευρώ που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις είχαν αποτιμηθεί 0,535 εκατ. ευρώ.

Για τον λόγο ότι εκκρεμεί η δημοσιοποίηση ετήσιας οικονομικής έκθεσης της επιχείρησης και του σχετικού προσαρτήματος, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αποσβέσεις και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τις αμοιβές και τον αριθμό των εργαζομένων και τη μερισματική πολιτική της εταιρείας. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 η επιχείρηση το 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,28 εκατ. ευρώ. Το 2015 είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 487 εργαζόμενους και είχε διαθέσει για τις πάσης φύσεως αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7,47 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές 0,15 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 2.360 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ενοποιημένος ισολογισμός της επιχείρησης.

Η Γευσήνους έχει πρόεδρο τον Εμμ. Κ. Βαβουράκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της και αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή τον Βασ. Σ. Ζέρβα. Ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Βαβουράκη, ο οποίος ελέγχει την εταιρεία προμήθειας και διανομής πρώτων υλών τροφίμων για μονάδες μαζικής εστίασης Γευσήνους Integrate, την εταιρεία διαχείρισης εστιατορίων και κυλικείων Γευσήνους ΕΠΕ στην Κρήτη και την εταιρεία εξαγωγής παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων Mediterranean Life. Ο όμιλος αναπτύσσει, εξάλλου, δίκτυο εστιατορίων ιταλικού φαγητού με το σήμα «Eataliano», δίκτυο σημείων διάθεσης έτοιμου καφέ με το σήμα «Cafe Ciel» και δίκτυο σημείων εστίασης με το σήμα «Gourmet Experience».

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS