inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κάμψη πωλήσεων και οριακή κερδοφορία, το 2016, για τη βιομηχανία ζωοτροφών ΦύρκοΚάμψη πωλήσεων και οριακή κερδοφορία προ φόρων, αν και ενίσχυσε τη λειτουργική κερδοφορία της, κατέγραψε το 2016 η πελοποννησιακή βιομηχανία ζωοτροφών Φύρκο.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας, στο ύψος του 80ού χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, όπου επί ιδιόκτητου οικοπέδου 12.180 τ.μ. έχει ανεγείρει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της, με βιομηχανικά κτίρια 3.745 κυρίων χώρων. Διαθέτει αποθήκες 1.000 τ.μ. στην Κρύα Βρύση Ισθμίων Κορινθίας και βιομηχανικό κτίριο στη θέση Κλεισούρα- Βάρκα Νεοχωρίου Αρκαδίας. Επίσης, διατηρεί υποκατάστημα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Αύγουστο του 1862. Είχε συσταθεί και λειτουργούσε με άλλη νομική μορφή το 1976. Ασχολείται με την παραγωγή πλήρων μειγμάτων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά ζώα, συμπεριλαμβανομένων και ιπποειδών. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται πρώτες ύλες ζωοτροφών, κτηνοτροφικά γάλατα και άλλα ειδικά προϊόντα διατροφής ζώων, καθώς και είδη διατροφής κατοικίδιων ζώων, αντιπροσωπεύοντας εταιρείες της Ιταλίας, της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Κορινθίας το 2016, ολοκληρώνοντας την 30ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 11,19 εκατ. ευρώ (-8% ή -0,97 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,805 εκατ. ευρώ (-23,2% ή -0,54 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,635 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,59 εκατ. ευρώ (+8,4% ή +0,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,43 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,38 εκατ. ευρώ (+12,1% ή +0,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 3.000 ευρώ, έναντι κερδών 13.000 ευρώ (-12.000 ευρώ).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 5.000 ευρώ, έναντι κερδών 13.000 ευρώ (-18.000 ευρώ).

Το 87% των εσόδων της (9,74 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα έτοιμα προϊόντα της και το υπόλοιπο 13% (1,45 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Οι εξαγωγές απέφεραν μόλις 0,015 εκατ. ευρώ (0,1% των πωλήσεων). Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 8,5%% (-0,91 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συρρικνώθηκε κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 16,1%, από 19,3% το 2015). Οι δαπάνες διάθεσης συρρικνώθηκαν κατά 37,3% ή 0,53 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με λοιπά, έκτακτα έξοδα 0,44 εκατ. ευρώ, οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων λειτουργικών κερδών.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,21 εκατ. ευρώ (0,205 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,46 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,21 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,2%, έναντι 5,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,2%, λόγω της προσθήκης νέων παγίων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,18 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 1,095 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 2,99 εκατ. ευρώ (επίσης 2,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 24,5% (26,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,20 εκατ. ευρώ (11,38 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες Alpha, Attica, Austria Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς ήταν κατά 83,4% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 6,62 εκατ. ευρώ, έναντι 6,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 7,7% (+0,34 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ήταν ύψους 9,21 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,9% (+0,83 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,21 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,89 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (8,10 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 1,48 εκατ. ευρώ (1,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατείχε τραπεζικές μετοχές αξίας 0,25 εκατ. ευρώ. Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 1,30 εκατ. ευρώ από διοικητικά στελέχη και μετόχους της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,90 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, ενώ τα πάγια στοιχεία της υπό κατασκευή και οι σχετικές προκαταβολές ήταν ύψους 1,95 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση επένδυσε για απόκτηση παγίων στοιχείων 1,62 εκατ. ευρώ, έναντι 0,18 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς υλοποιεί ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα, την ολοκλήρωση του οποίου με εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, θεωρεί καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της στο μέλλον.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ζωοτροφών ΦΥΡΚΟ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 2,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 8,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 14,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 18,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Αννα Μ. Κοντονή και αντιπρόεδρο τον Νικ. Δ. Κοντονή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 45 εργαζόμενους, έναντι 49 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,07 εκατ. ευρώ, έναντι 1,43 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ανά εργαζόμενο ήταν 14.110 ευρώ.

Για τη χρήση 2017 αναφέρει ότι επιδιώκει τη σταθεροποίηση των πωλήσεών της στα επίπεδα της χρήσης 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΥΡΚΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS