inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένη η κερδοφορία της Ελληνικής Συρματουργίας το 2016Αύξηση των πωλήσεων για τέταρτο συνεχόμενο έτος, αλλά και αποδυναμωμένη κερδοφορία λόγω προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, κατέγραψε το 2016 η συρματουργική βιομηχανία Αφοί Πέτρου, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Ελληνική Συρματουργία».

Η επιχείρηση διαθέτει βιομηχανική μονάδα στον νομό Τρικάλων. Παράγει το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος των συρματουργικών προϊόντων. Η εταιρεία συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2005, αλλά λειτούργησε παραγωγικά με την παρούσα νομική μορφή, ως Α.Ε., τους τελευταίους μήνες του 2006. Ιστορικά, αποτελεί εξέλιξη προϋπάρχουσας από το 1968 βιοτεχνίας παραγωγής συρματοπλεγμάτων με την επωνυμία Αφοί Πέτρου, που λειτουργούσε στην περιοχή και στην πορεία έλαβε τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Παράγει καρφοβελόνες, σύρματα μαύρα σκληρά και ανοπτιμένα διαφόρων χρήσεων, ευθύγραμμα σύρματα, ακανθωτά, πλέγματα γαλβανισμένα συγκολλητά επίπεδα και σε ρόλλους, πλέγματα δικτυωτά και ειδικών χρήσεων, όπως κουνελοσύρματα και εξάγωνα, αλλά και χαλυβδοσωλήνες κατασκευών, διαμορφωμένα ελάσματα σιδήρου και συναφή χαλυβουργικά προϊόντα. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της, με στεγασμένη επιφάνεια 9.000 τ.μ. σε οικόπεδο 25.000 τ.μ., στη θέση Καραβόπορος του Δήμου Γομφών στον νομό Τρικάλων.

Σύμφωνα με τον 11ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 14,44 εκατ. ευρώ, από 12,48 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 15,7% σε ποσοστό ή 1,96 εκατ. ευρώ σε αξία. Ωστόσο, η αύξηση προήλθε από τη διάθεση υλικών πρώτων υλών. Το 76,2% των εσόδων της (11 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα της και το υπόλοιπο 23,8% (3,44 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση υλικών, εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Τα έσοδα από τη διάθεση έτοιμων και ημιτελών προϊόντων μειώθηκαν κατά 5% (0,58 εκατ. ευρώ). Ο όγκος παραγωγής περιελάμβανε 2,20 εκατ. κιλά συρμάτων, 8,64 εκατ. κιλά πλεγμάτων περίφραξης, 1,79 εκατ. κιλά κοινών καρφοβελονών και 4,80 εκατ. κιλά διαμορφωμένων ελασμάτων και λοιπών χαλυβουργικών προϊόντων.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από εξασθένηση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 9,7% από 10,3% το 2015), που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 1,40 εκατ. ευρώ (+8,4% ή +0,11 εκατ. ευρώ).

Για τον λόγο ότι σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,32 εκατ. ευρώ, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν υστέρηση 11,7% (-0,10 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν σε 0,73 εκατ. ευρώ. Επίσης, εξασθένησαν ως ποσοστό των πωλήσεων, από 6,6% το 2015, σε 5,1% το 2016.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αυξημένες αποσβέσεις 0,39 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,22 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,40 εκατ. ευρώ το 2015, αποδυναμωμένα κατά 69,7% (-0,28 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 0,08 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 79,2% (-0,32 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,7% και 4,6% (25,3% και επίσης 25,3% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 0,8% (3,2% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 0,6% (3,2% το 2015). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,51 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 5,6%, έναντι 6,8% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,8%.

Τα αποτελέσματα αυτά. όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Εχουν αναδιατυπωθεί ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ στις 31.12.2016 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,37 εκατ. ευρώ, ανερχόταν σε 1,86 εκατ. ευρώ (1,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσε μόνο το 14,4% (14,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,93 εκατ. ευρώ (12,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (9,40 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,27 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (9,67 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας σχετικά βελτιωμένη ρευστότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες της περιλαμβάνονταν απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 0,88 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει διενεργηθεί απομείωσή τους. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της από τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς και Alpha, ύψους 2,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,40 εκατ. ευρώ (50,3%) ήταν μακροπρόθεσμος, αυξήθηκε κατά 28,1% (+0,61 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, ύψους 11,065 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 7,1% (+0,73 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,52 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις απαιτήσεις της συμπεριλαμβανόταν απαίτηση από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ποσού 0,62 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει βεβαιώσει ότι είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διατηρώντας την καλή φήμη της στην αγορά. Οπως έχει αναφέρει, οι διαθέσιμες, αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 3,50 εκατ. ευρώ, από 3,77 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2016 διέθεσε 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ το 2015,

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ανδρ. Γ. Πέτρου, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευθ. Γ. Πέτρου και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Αγγ. Γ. Πέτρου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 30 εργαζόμενους, έναντι 27 το 2015. Διέθεσε για τις πάσης φύσεως αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,51 εκατ. ευρώ, έναντι 0,44 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 24.335 ευρώ ανά εργαζόμενο ή 35.000 ευρώ ανά εργαζόμενο εξαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων, τα κέρδη προ φόρων σε 4.065 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 2.800 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι επαυξάνει το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά και ότι διαβλέπει προοπτικές εμπορικής επέκτασης σε γειτονικές αγορές των Βαλκανίων. Επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγικότητας του εργοστασίου της, στη συμπίεση των λειτουργικών δαπανών της και στην αποφυγή νέων επισφαλειών στην αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS