inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 28% τις πωλήσεις της η βιομηχανία κρέατος Βακρέλ το 2016Σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών κατέγραψε το 2016 η θεσσαλική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία κρέατος Βακρέλ, η οποία βαίνει προς απορρόφηση από τη μητρική της εταιρεία Κασίδης.

Η Βιομηχανική Αγορά Κρεάτων Λάρισας (ΒΑΚΡΕΛ), όπως είναι η επίσημη ονομασία της, φέρει τον διακριτικό τίτλο «Φάρμα Ελασσόνας». Εχει αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων και την εκτροφή και εμπορία μοσχαριών, προβάτων και αιγών πάχυνσης. Επίσης, αδρανοποιεί σε πυρολιτικό αποτεφρωτικό κλίβανο τα ζωικά απόβλητα που προκύπτουν από τη διαδικασία τυποποίησης των προϊόντων της μητρικής της εταιρείας.

Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1996. Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στον Τύρναβο Λάρισας, στο ύψος του 33ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Ελασσόνας, επί ιδιόκτητου οικοπέδου 30.000 τ.μ. Περιλαμβάνουν τρεις γραμμές σφαγής βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων με ετήσια δυναμικότητα 2.000 τόνων κρέατος, στάβλο πάχυνσης αιγοπροβάτων και βοοειδών επιφάνειας 1.250 τ.μ., τυποποιητήριο κρέατος και μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων. Εξάγει αμνοερίφια στην Ιταλία και την Ισπανία, κυρίως τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Από το 2014 ελέγχεται από την εταιρεία κρέατος Κασίδης, για την οποία αδρανοποιεί σε πυρολιτικό αποτεφρωτικό κλίβανο τα ζωικά απόβλητα που προκύπτουν από τη διαδικασία τυποποίησης των προϊόντων της.

Το 93,7% των μετοχών της ανήκει στην εταιρεία Κασίδης και το υπόλοιπο 6,3% στον Αθ. Α. Κασίδη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε έσοδα 13,20 εκατ. ευρώ, αντί 10,34 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 27,6% σε ποσοστό ή 2,86 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 99,5% των εσόδων της (13,19 εκατ. περίπου ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 0,5% (0,06 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Οι πωλήσεις της προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ήταν ύψους 8,04 εκατ. ευρώ (60,9% των συνολικών).

Εμφάνισε μεικτά κέρδη 1,33 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 0,93 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 42,7% (+0,40 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (από το 9% στο 10,1%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,14 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,87 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 30,5% (+0,27 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 26,6%, έναντι 21,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,4%.

Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 0,94 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,55 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,39 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 0,67 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,49 εκατ. ευρώ τo 2015 (+0,18 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 70,7% και 37%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 1,09 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,15 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,05 εκατ. ευρώ (0,075 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 44,2% και 31,2% (37% και 32,6% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,2% (5,3% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 5,1% (4,7% το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Στα μεγέθη της χρήσης 2015 έγινε ανακατάταξη-αναδιατύπωση κονδυλίων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 2,47 εκατ. ευρώ (1,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 57,6% (45,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 4,29 εκατ. ευρώ (3,99 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 2,34 εκατ. ευρώ, έναντι 2,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,02 εκατ. ευρώ που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2016 διέθεσε 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,30 εκατ. ευρώ για τη διετία 2016-2017.

Στις 31.12.2016 βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 0,52 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες Eurobank και Alpha, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 15,4% και σε ποσοστό 88% μακροπρόθεσμες. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,83 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,69 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,14 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,17 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί παγίων της υπήρχαν εμπράγματα βάρη 0,53 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Α. Κασίδη και αντιπρόεδρο τον Γ. Α. Κασίδη της οικογένειας των μετόχων της μητρικής της. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 66 εργαζόμενους, έναντι 33 στις 31.12.2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,70 εκατ. ευρώ, έναντι 0,55 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 17.290 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 14.305 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 10.105 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Διαβλέπει προοπτικές ανάπτυξης των μονάδων της στο πλαίσιο της εταιρείας επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος Κασίδης, θεωρώντας ότι ο τομέας της τυποποίησης και εμπορίας κρέατος έχει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων που σχεδίασε για τη διετία 2016-2017 αυξάνει τη δυναμικότητά τους. Αν και επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση του τομέα υπηρεσιών σφαγής ζώων, στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται και η περαιτέρω αξιοποίηση της μονάδας αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων, για την παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΑΚΡΕΛ

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS