inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σημαντικά ενισχυμένα τα οικονομικά μεγέθη της χαλυβουργίας Σιδενόρ το 2017Σημαντική αύξηση του όγκου παραγωγής και ενίσχυση των μεικτών κερδών της κατά 79% κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2017 η χαλυβουργία Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco, ενώ αναμένει διατήρηση των ανοδικών τάσεων μέχρι τέλους της χρήσης, αλλά και σε βάθος πενταετίας.

Η αισιοδοξία της επιχείρησης, η οποία ελέγχει μεταξύ άλλων και την ελληνική χαλυβουργία Sovel, στηρίζεται, όπως αναφέρει, στην αυξανόμενη διείσδυσή της σε νέες αγορές και στην περαιτέρω συμπίεση του λειτουργικού κόστους της, μετά την ολοκλήρωση στις αρχές του 2017 της σημαντικής, στρατηγικής επένδυσης εγκατάστασης νέου επαγωγικού φούρνου στο εργοστάσιό της στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία έλαβε, εν τω μεταξύ, τη συγκατάθεση των πιστωτών της για τη μετάθεση, από τον Ιούνιο του 2017, στον Δεκέμβριο του 2017, της αποπληρωμής της κεφαλαιακής δόσης κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 179,80 εκατ. ευρώ που έλαβε τον Μάιο του 2016, στο πλαίσιο αναχρηματόδοτησης και μετάθεσης της αποπληρωμής βραχυπρόθεσμου δανεισμού της στο 2020. Εντός του έτους αναμένει ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής του δανείου της. Επιπροσθέτως, σημειώνει ότι η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θα συνεχιστεί και στο μέλλον, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της οδηγεί σε βελτίωση και της ρευστότητάς της, η οποία δύναται να καλύψει, μαζί με τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, το βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανείου.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί κορμό ομίλου στον οποίο συμμετέχουν, πέραν της ελεγχόμενης από αυτή κατά 64,01% ομοειδούς χαλυβουργικής βιομηχανίας Sovel, οι εταιρείες Doirani Steel στα Σκόπια (με μερίδιο 100%), Sideral στην Αλβανία (99,45%), Siderom Steel στη Ρουμανία (100%), Prosal Tubes στη Βουλγαρία (100%), άλλες στη Σερβία και την Κύπρο και ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα σιδήρου-χάλυβα, όπως η Ερλικον (97,45%), η Αειφόρος (90%), η ΕΤΗΛ (69,98%). Δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ οι δικές της ενοποιούνται σε αυτές της μητρικής της εταιρείας Viohalco.

Το 2016 δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις στη χαλυβουργία της στη Θεσσαλονίκη 3,45 εκατ. ευρώ, έναντι 12,13 εκατ. ευρώ το 2015, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα εγκατάστασης νέου επαγωγικού φούρνου, από το οποίο αναμένει και ήδη εξασφαλίζει, όπως φαίνεται, σημαντικά κοστολογικά οφέλη.

Εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων. Αποτελεί κατ' ουσίαν διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα της προγενέστερης βιομηχανίας χάλυβα Σιδενόρ, η οποία μετεξελίχθηκε σε εταιρεία συμμετοχών και απορροφήθηκε από τη Viohalco με διασυνοριακή συγχώνευση. Προήλθε από εισφορά του βιομηχανικού κλάδου της Σιδενόρ Συμμετοχών στην εταιρεία ΔΕΠΑΛ. Παράγει επιμήκη προϊόντα χάλυβα και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Αν και έχει πληγεί από την κατάρρευση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας, φαίνεται να εξέρχεται ισχυρή και με ενισχυμένο παραγωγικό δυναμικό από την κρίση, εξακολουθώντας να κατέχει ηγετική θέση στην αγορά χάλυβα της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Οι πωλήσεις και τα αποτελέσματά της το 2016 επηρεάστηκαν αρνητικά, εκτός από τη συνεχιζόμενη καχεξία της εγχώριας ζήτησης, από τη σημαντική πτώση της τιμής του scrap στα τέλη του 2015 που συρρίκνωσε τα έσοδα των πρώτων μηνών του 2016 λόγω συμπίεσης των τιμών πώλησης των προϊόντων της, όσο και από τη μειωμένη παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου της, λόγω της έναρξης δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας της επένδυσης του νέου επαγωγικού φρύρνου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2016 η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα κατέγραψε πωλήσεις ύψους 98 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2015 κατά 31,8% (-45,65 εκατ. ευρώ). Ανά γεωγραφική αγορά, το 48,7% των εσόδων της (47,70 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 22,8% (22,40 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 27,4% (26,84 εκατ. ευρώ) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 0,7% (0,67 εκατ. ευρώ) από αγορές της Αμερικής, 0,4% (0,39 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην Αφρική και κατά 0,05 εκατ. ευρώ από διάθεση προϊόντων σε χώρα της Ωκεανίας. Σε αντίθεση με το 2015, δεν υπήρξαν πωλήσεις σε αγορές της Ασίας το 2016. Οι εγχώριες πωλήσεις της παρουσίασαν μείωση 14,1%.

Επίσης, οφείλει το 85,5% των εσόδων της (83,81 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματά της, 12,4% (12,11 εκατ. ευρώ) σε παροχή υπηρεσιών και το υπόλοιπο 2,1% (2,08 εκατ. ευρώ) σε λοιπές, συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Τα μεικτά κέρδη της, παρά τη σημαντική πτώση των πωλήσεων, ανήλθαν σε 13,22 εκατ. ευρώ (+25,5% ή +2,685 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 6,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 13,5%, από 7,3% το 2015), αντανακλώντας οφέλη τιμολογιακής πολιτικής και ενισχυμένης παραγωγικότητας της μονάδας της.

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μετατράπηκαν από αρνητικά σε θετικά και ανήλθαν σε κέρδη 2,98 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα έναντι εκείνων του 2015 (ζημιές 3,09 εκατ. ευρώ) κατά 6,06 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 3% των πωλήσεων, αντί -2,2% των πωλήσεων το 2015.

Tα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 6,29 εκατ. ευρώ (6,165 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 13,05 εκατ. ευρώ (15,26 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η ΣΙΔΕΝΟΡ κατέγραψε μειωμένες κατά 8,49 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων ύψους 15,885 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 24,37 εκατ. ευρώ το 2015. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 14,435 εκατ. ευρώ, έναντι 24,16 εκατ. ευρώ το 2015 (+9,73 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ζημιές 9,59 εκατ. ευρώ, έναντι 18,21 εκατ. ευρώ το 2015 (+8,62 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, οι καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ήταν θετικές, ύψους 13,59 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα έχει πρόεδρο τον Παν. Κ. Αγγελή, αντιπρόεδρο τον Αθ. Ι. Αθανασόπουλο, γενικό διευθυντή τον Νικ. Π. Μαρίου και οικονομικό διευθυντή τον Ευστρ. Π. Θωμαδάκη. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 297 εργαζόμενους, έναντι 312 στις 31.12.2015. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12,54 εκατ. ευρώ, έναντι 12,77 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις υπό εκτέλεση ακινητοποιήσεις της στα τέλη του 2016 περιλαμβανόταν ποσό 2,65 εκατ. ευρώ, που αφοορούσε επιπρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό την ενίσχυση της προϊοντικής γκάμας και την περαιτέρω μείωση του ενεργειακού κόστους και του κόστους παραγωγής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ

www.inr.gr, 24 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS