inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέρισμα άνω των 5 εκατ. ευρώ διέθεσε η εταιρεία πωμάτων φιαλών Αστήρ Αφοί ΒυτόγιαννηΜέρισμα άνω των 5 εκατ. ευρώ έθεσε στη διάθεση των μετόχων της κατά το τρέχον έτος η εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία μεταλλικών πωμάτων φιαλών Αδελφοί Βυτόγιαννη, αν και το 2016 δεν κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1955 και άρχισε να ασχολείται το 1960 με τα πώματα φιαλών για αναψυκτικά. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Αστήρ Αφοί Βυτόγιαννη». Ως ομόρρυθμη εταιρεία, τη δεκαετία του 1980 μετεξελίχθηκε, στον Πειραιά, σε μεγάλη βιομηχανία παραγωγής φιαλών για μπίρα και αναψυκτικά, πραγματοποιώντας τις πρώτες εξαγωγές. Το 1984 έλαβε τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Το 2004, μετά την πραγματοποίηση μεγάλης επένδυσης σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις στο Βιομηχανικό Πάρκο Αυλώνα Αττικής, αύξησε την παραγωγική της δυναμικότητα σε 7,5 περίπου δισ. πώματα ετησίως.

Εδρεύει στη θέση Ντρασέζα στον Αυλώνα Αττικής, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της, καλύπτοντας έκταση 18.000 τ.μ. Παράγει μεταλλικά πώματα για την εμφιάλωση μπίρας και αναψυκτικών. Συγχρόνως, για την παραγωγή των προϊόντων της πραγματοποιεί μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις και βερνικώσεις μεταλλοτυπίας. Επίσης, εισάγει και εμπορεύεται μεταλλικά πώματα για συσκευασία τροφίμων, αντιπροσωπεύοντας γαλλική εταιρεία. Διαθέτει ακίνητα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Αντλεί ακόμη και το 90% των εσόδων της από τις εξαγωγικές δραστηριότητές της, ενώ στους εγχώριους πελάτες της συγκαταλέγεται η μεγαλύτερη ελληνική ζυθοποιία. Οι εξαγωγές της καλύπτουν χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής.

Σύμφωνα με τον 31ο ισολογισμό της εταιρείας με την παρούσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της το 2016 ήταν ύψους 20,30 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2015 (22,01 εκατ. ευρώ) κατά 7,8% (-1,71 εκατ. ευρώ). Το 97% των εσόδων της (19,69 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3% (0,61 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 7,1%

Συγχρόνως, όμως, το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 35,2%, αποφέροντας μεικτά κέρδη 7,15 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% (-0,30 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 4,76 εκατ. ευρώ έναντι 5,75 εκατ. ευρώ το 2015, ίσα προς το 23,5% των πωλήσεων (26,1% το 2015), μειωμένα κατά 17,2% (-0,99 εκατ. ευρώ). Η μείωσή τους οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με ζημιές 0,55 εκατ. ευρώ από τη ρευστοποίηση τραπεζικών μετοχών και άλλων χρεογράφων αξίας κτήσης 0,60 εκατ. ευρώ, καθώς και στο γεγονός ότι η χρήση 2015 είχε ευνοηθεί από σημαντικού ύψους μη επαναλαμβανόμενα, έκτακτα έσοδα. Είχε έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ύψους 0,70 εκατ. ευρώ, έναντι 0,63 εκατ. ευρώ το 2015.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,035 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών τα κέρδη της προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4,37 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 21,5% των πωλήσεων και το 39,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, μειωμένα κατά 19,3% (-1,05 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,97 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 14,6% των πωλήσεων και το 26,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, μειωμένα κατά 22,7% (-0,87 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 23,9%, αντί 28,8% το 2015.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,25 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί σε 7,33 εκατ. ευρώ (14,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 36,7% (74% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 19,96 εκατ. ευρώ (19,97 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Τον περασμένο Δεκέμβριο η επιχείρηση είχε αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5,05 εκατ. ευρώ, από 5,18 εκατ. ευρώ σε μόλις 0,13 εκατ. ευρώ, προφανώς για την επιστροφή του σχετικού ποσού στους μετόχους της.

Η Αστήρ Αφοί Βυτόγιαννη στις 31.12.2016 βαρυνόταν με υπόλοιπο δανειακών υποχρεώσεων μόνο 0,275 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), σε συνδυασμό με υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0,82 εκατ. ευρώ (2,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015) που αφορούν τη μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεών της στον Αυλώνα. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,87 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,47 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (12,40 εκατ. ευρώ), σημαντικό μέρος των οποίων (4,61 εκατ. ευρώ) αφορούσαν μερίσματα στους μετόχους της. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 4,47 εκατ. ευρώ (3,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 5,14 εκατ. ευρώ, έναντι 3,995 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Συγχρόνως, τα υπό κατασκευή νέα πάγια στοιχεία της ανέρχονταν σε 0,92 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Στη διάρκεια της χρήσης η βιομηχανία υλοποίησε επενδύσεις 1,73 εκατ. ευρώ, διπλάσιας αξίας σε σχέση με την επενδυτική δαπάνη του 2015 (0,82 εκατ. ευρώ), κυρίως για την απόκτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Το 2016 η ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 42 εργαζόμενους, έναντι 43 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,29 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2015, όπως ανέφερε. Για αμοιβές πάσης φύσεως των μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων διέθεσε 0,535 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 στα μέσα του 2017 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,52 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές 1,355 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη της, ενώ στις 30 Δεκεμβρίου του 2016 είχε αποφασίσει τη διανομή στους μετόχους της μερισμάτων συνολικού ύψους 5,12 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 113.430 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 103.975 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 70.645 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο την Παρασκευή Κ. Βυτόγιαννη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στυλ. Κ. Βυτόγιαννη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική πορεία της, δεδομένου ότι οι επενδύσεις που πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια σε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας έχουν αυξήσει την παραγωγικότητά της και επιτρέπουν, όπως αναφέρει, την παραγωγή νέων προϊόντων. Εντείνει τις προσπάθειές της για αύξηση των εξαγωγών της. Στα μέσα του 2016 έλαβε δραστικά μέτρα, όπως αναφέρει, για τη συμπίεση των εξόδων της. Σημειώνει ότι συνεχίζει και κατά το 2017 την καλή πορεία της και ότι αναμένει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, αν και ο κύκλος εργασιών της ενδέχεται να παραμείνει στα επίπεδα του 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS