inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 8,1 εκατ. ευρώ αποκόμισε το 2016 η Λαρσινός Λατομεία - Ετοιμο ΣκυρόδεμαΠωλήσεις και κέρδη ρεκόρ, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τα περιθώρια κέρδους της, κατέγραψε το 2016 η εταιρεία εξόρυξης αδρανών υλικών και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος Λαρσινός Λατομεία - Ετοιμο Σκυρόδεμα, ολοκληρώνοντας την τριακοστή έκτη οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της.

Αναμένει μάλιστα ότι το 2017 θα είναι στο σύνολό του χρονιά «διατήρησης της κερδοφορίας» της, η οποία το 2016 ήταν η υψηλότερη στην ιστορία της.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Κόρινθο, ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή το 1980 και αποτελεί συνέχεια άλλων ομοειδών εταιρειών που άρχισαν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή τη δεκαετία του 1960. Ελαβε την ονομασία Λαρσινός Λατομεία - Ετοιμο Σκυρόδεμα το 2000. Αναπτύχθηκε ταχύτατα τη δεκαετία του 2000 με εξαγορές, κατασκευή και ανάληψη εκμετάλλευσης μονάδων σκυροδέματος και αδρανών υλικών στην Κορινθία και σε άλλους νομούς της Πελοποννήσου, καθώς και στην Αττική, με μονάδα στα Μέγαρα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Καλύπτει με σταθερές και κινητές μονάδες παραγωγής τη ζήτηση έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και σε τμήματα της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και τις ανάγκες κατασκευής οδικών αξόνων και άλλων μεγάλων έργων στις προαναφερθείσες περιοχές.

Ελέγχει δυο θυγατρικές και αποτελεί έτσι κορμό ομίλου που παράγει όλα τα είδη σκυροδέματος, όπως κανονικό σκυρόδεμα, σκυροδέματα πρόσθετων απαιτήσεων σε ανθεκτικότητα και ειδικών χρήσεων, καθώς και όλα τα είδη των αδρανών υλικών, εκμεταλλευόμενη ιδιόκτητα λατομεία και άλλα λατομεία μέσω υπεργολαβιών. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες άντλησης σκυροδέματος και εξειδικευμένες λατομικές υπηρεσίες διάτρησης, γόμωσης, φόρτωσης, μεταφοράς και θραύσης προς τεχνικές, λατομικές και τρίτες εταιρείες. Εκτός των σταθερών μονάδων σκυροδέματος, αναπτύσσει κινητές εργοταξιακές μονάδες για την εξυπηρέτηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Περί το 40% των αδρανών υλικών που εξορύσσει ιδιοκαταναλώνεται στις ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής σκυροδέματος.

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 80,36 εκατ. ευρώ, από 51,78 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 55,2% ή 28,58 εκατ ευρώ σε αξία. Το 77,8% των εσόδων της (62,50 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων, 13,4% (10,76 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και το υπόλοιπο 8,8% (7,10 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Τα έσοδα από τη διάθεση προϊόντων σημείωσαν αύξηση 42,1%.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (32,8% έναντι 35% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 26,32 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 18,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+45,4% ή +8,22 εκατ. ευρώ). Κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,87 εκατ. ευρώ (+86%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 13,23 εκατ. ευρώ (+94,2%), που είναι ίσα προς το 17,3% και το 16,5% των πωλήσεων, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 11,48 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 4,76 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 1,4 φορές (+6,72 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους έφτασαν τα 7,645 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 3,115 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 145,4% (+4,53 εκατ. ευρώ).

Η κερδοφορία ευνοήθηκε, συν τοις άλλοις, από μείωση των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης κατά 1,56 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,64 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,70 εκατ. ευρώ (1,94 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 141,4% (174,3% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 94,2% (114,1% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 14,3% (από 9,2%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9,5% (από 6%).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της Λαρσινός ήταν ύψους 11,94 εκατ. ευρώ (4,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ίσα προς το 21% (8,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 56,83 εκατ. ευρώ (εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (42,39 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 0,24 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (42,63 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 2,90 εκατ. ευρώ (4,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι δανειακές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 33,1% (-3,93 εκατ. ευρώ), ανέρχονταν σε 7,94 εκατ. ευρώ και ήταν σε ποσοστό 97,8% βραχυπρόθεσμες.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 14,44 εκατ. ευρώ, αντί 13,73 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές ενσώματων παγίων το 2016 η επιχείρηση δαπάνησε 1,72 εκατ. ευρώ, έναντι 2,95 εκατ. ευρώ το 2015, όταν προμηθεύτηκε, μεταξύ άλλων, αυτοκινούμενο ερπυστριοφόρο συγκρότημα θραύσης περιστροφικού τύπου.

Η ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ι. Λαρσινό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Σε εταιρική βάση στα τέλη του 2016 απασχολούσε 254 εργαζόμενους (223 στα τέλη του 2015). Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,06 εκατ. ευρώ, έναντι 7,49 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών χορήγησε 1,34 εκατ. ευρώ, έναντι 1,095 εκατ. ευρώ το 2015.

Το 2016 προχώρησε στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων βάσει του νόμου περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και απέδωσε τα σχετικά πρόστιμα.

Προτεραιότητές της τη χρήση 2016, όπως είχε αναφέρει στη διάρκεια του έτους, ήταν η μείωση του δανεισμού και του λειτουργικού κόστους, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των χρηματοροών της και την ενδυνάμωση της ρευστότητάς της. Προέβλεπε ότι το 2016 θα ήταν γι' αυτήν «χρονιά πλήρους επανάκαμψης», μετά τις σημαντικές απώλειες που είχε καταγράψει τη διετία 2012-2013. Για το 2017 έχει θέσει προτεραιότητές της την περαιτέρω μείωση του δανεισμού, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των χρηματοροών της. Δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας. Οι πωλήσεις της το πρώτο πεντάμηνο του 2017 είχαν σημειώσει αύξηση 6,4%.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της Καρτσώνας - Λαρσινός και Κένταυρος που έχουν παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας, η Λαρσινός Λατομεία - Ετοιμο Σκυρόδεμα το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 83,67 εκατ.ευρώ (+59,2%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,675 εκατ. ευρώ (+102,2%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων 12,25 εκατ. ευρώ (+170,6%) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στην ίδια 8,09 εκατ. ευρώ (3,05 εκατ. ευρώ το 2015), που αντιπροσωπεύουν αύξηση 165,5% (+5,04 εκατ. ευρώ) και απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 99,9%. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 264 εργαζόμενους (231 στα τέλη του 2015). Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,36 εκατ. ευρώ, έναντι 7,65 εκατ. ευρώ το 2015. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε το 2016 σε 25,5%, αντί 14,4% το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS