inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα κατά 4-6% έσοδα προσδοκά για τη χρήση 2017 η βιομηχανία εμφιαλώσεων Βίκος



Πωλήσεις αυξημένες κατά 4-6% αναμένει ότι θα παρουσιάσει για τη χρήση 2017 η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, η οποία είναι γνωστή περισσότερο με τον διακριτικό της τίτλο «Βίκος» και το 2016 κατέγραψε εκ νέου άνοδο των πωλήσεών της, ύστερα από τρία συνεχόμενα έτη κάμψης τους.

Προβλέπει ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει μέχρι και τα τέλη του έτους ιδιαίτερη ανάπτυξη στην αγορά αναψυκτικών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στα Ιωάννινα. Αρχισε να εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό «Βίκος», από την ομώνυμη πηγή της περιοχής, το 1992, ενώ από το 2014 εμφιαλώνει και αναψυκτικά με φυσικό μεταλλικό νερό, επίσης με το σήμα «Βίκος». Διαθέτει εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στο 13ο χλμ. της οδού Ιωαννίνων-Κονίτσης, δεύτερο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών στο 29ο χλμ. της οδού Ιωαννίνων-Κονίτσης και εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών φιαλών και πωμάτων φιαλών στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Επίσης, ασχολείται με τη διάθεση ψυκτών και ψυγείων σε πελάτες της με τη μέθοδο του χρησιδανεισμού. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Αποτελεί κορμό ομίλου, καθώς ελέγχει την εταιρεία εμπορίας εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών Imperial Quality Brands και την ομοειδή κορινθιακή βιομηχανία εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών Νατούρα Εμφιαλωτική, η οποία χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Υάς» και «Iris». Τον Δεκέμβριο του 2016 ξεκίνησε να υλοποιεί νέο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 21 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέου τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον 27ο ισολογισμό της, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (ΗΒΕ) το περασμένο έτος από την παραγωγή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών ανήλθαν σε 67,72 εκατ. ευρώ, από 64,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4% (+3,49 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 96,5% των εσόδων της (65,33 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 3,5% (2,39 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Σε σύγκριση με το 2015 τα έσοδα από τις εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,4% (+3,96 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, τα έσοδα από διεθνείς πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά 16,4% (-0,47 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία ενίσχυσε κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (στο 48,9% έναντι 46,5% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 33,135 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 29,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+11% ή +3,29 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,08 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 15,14 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 12,9% (+1,95 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 25,2% των πωλήσεων (23,6% το 2015).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με μειωμένες αποσβέσεις ύψους 2,49 εκατ. ευρώ (3,16 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,06 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων 14,555 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 11,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+21,8% ή +2,61 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 10,25 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 8,42 εκατ. ευρώ το 2015 (επίσης +21,8% ή +1,83 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,8% και 13,9% (15,7% και 11% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 21,5% και τα καθαρά κέρδη το 15,1% (18,6% και 13,1% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 17,05 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 12,8% (+1,94 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 17,1%, αντί 15,7% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 99,93 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,5%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2016 βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις 3,18 εκατ. ευρώ (2,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (66,09 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 39,36 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (26,73 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού 1,77 εκατ. ευρώ. Επίσης, στα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της απεικονιζόταν προς 9,535 εκατ. ευρώ -χωρίς να έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης 8,91 εκατ. ευρώ- η αξία κτήσεως μετοχών της Τράπεζας Probank, η εύλογη αξία των οποίων, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν υπερβαίνει το 0,625 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 17,96 εκατ. ευρώ (19,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 27,09 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 21,3% (+4,76 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν μειωθεί σε 72,84 εκατ. ευρώ (74,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 57,11 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 72,9% (76,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στη διάρκεια του 2015 η εταιρεία είχε μειώσει κατά 3,65 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο, επιστρέφοντας το ποσό αυτό στους μετόχους της, ενώ στη διάρκεια του 2016 έλαβε αντίστοιχες αποφάσεις τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο, λόγω «πλεοναζόντων διαθεσίμων», μειώνοντας κατά 3,25 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο και επιστρέφοντας το ποσό αυτό στους μετόχους της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 21,93 εκατ. ευρώ, έναντι 22,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για νέα ενσώματα πάγια στοιχεία, πλην συμμετοχών, η επιχείρηση το 2016 διέθεσε 1,985 εκατ. ευρώ, έναντι 3,18 εκατ. ευρώ το 2015. Διέθεσε επιπλέον κεφάλαια για τη διεύρυνση των συμμετοχών της, που ανήλθαν σε 8,48 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, έναντι 7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,36 εκατ. ευρώ, που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ιδρυτή της Πέτρο Σεπετά, αντιπρόεδρο και συνδιευθύνουσα σύμβουλο την Ελένη Ρ. Θεοχάρη και δεύτερο αντιπρόεδρο τον Κων. Π. Σεπετά της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016, σε εταιρική βάση, απασχόλησε κατά μέσον όρο 262 εργαζόμενους, έναντι 252 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,05 εκατ. ευρώ, έναντι 5,75 εκατ. ευρώ το 2015. Ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 8,42 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016 ορίστηκε σε 1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 65.205 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 55.555 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 39.135 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2016 η επιχείρηση ανέμενε, όπως είχε αναφέρει, αύξηση των πωλήσεων κατά 5-8%, λόγω ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων των προϊόντων της και, κυρίως, των αναψυκτικών. Στην αγορά των εμφιαλωμένων νερών κατέχει την πρώτη θέση, όπως εκτιμά, με μερίδιο 21,1%. Τα δυο εργοστάσια εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών, που έχει κατασκευάσει, διαθέτουν εννέα γραμμές παραγωγής.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της Imperial Quality Brands και Νατούρα Εμφιαλωτική, η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ - ΒΙΚΟΣ το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 72,91 εκατ.ευρώ (+13,5% σε σύγκριση με το 2015), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,16 εκατ. ευρώ (+18,4%), κέρδη προ φόρων 14,54 εκατ. ευρώ (+19,7%) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στην ίδια 10,13 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 18,4% (+1,58 εκατ. ευρώ) και απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,8%. Το 99,6% των εσόδων του ομίλου (72,62 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές του. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 366 εργαζόμενους, έναντι 337 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,84 εκατ. ευρώ, έναντι 7,60 εκατ. ευρώ το 2015. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε το 2016 σε 16,6%, αντί 14% το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2017























ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS