inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διπλασιάστηκαν τα κέρδη της πτηνοτροφικής βιομηχανίας Νιτσιάκος το 2016Θεαματική ενίσχυση της κερδοφορίας της σημείωσε το 2016 η ηπειρωτική πτηνοτροφική βιομηχανία Θ. Νιτσιάκος, η οποία είναι η μεγαλύτερη του τομέα της μεταξύ όλων των ιδιωτικών μη συνεταιριστικών εταιρειών, αν όχι συμπεριλαμβανομένων και αυτών, με κριτήριο τις πωλήσεις.

Η εταιρεία το 2015 είχε αντλήσει το 99,4% των εσόδων της από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, ενώ είχε πραγματοποιήσει εξαγωγές ύψους 13,95 εκατ. ευρώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (9,46 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (4,49 εκατ. ευρώ), απασχολώντας κατά μέσον όρο 606 εργαζόμενους. Το ίδιο έτος είχε επανέλθει σε κερδοφόρα αποτελέσματα, ενώ για το 2014 είχε αναφέρει ζημιές.

Η Θ. Νιτσιάκος το 2016 κατέγραψε πωλήσεις αυξημένες σε σχέση με το 2015 κατά 27,4% ή 64,765 εκατ. ευρώ σε αξία. Επίσης, αναλόγως αυξημένες ήταν οι πωλήσεις της επιχείρησης σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της. Τόσο η μητρική εταιρεία όσο και ο όμιλος κατέγραψαν εντυπωσιακά ενισχυμένα κέρδη το 2016.

Αναλυτικότερα, η μητρική εταιρεία, που διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές και συναφείς πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 301,57 εκατ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν από τις δραστηριότητές της στον πτηνοτροφικό τομέα, αλλά και από την παραγωγή και εμπορία άλλων προϊόντων κρέατος, ζωοτροφών, αλεύρων και άλλων προϊόντων. Συγχρόνως, ενίσχυσε τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 9,9% από 9,3% το 2015). Παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 11,83 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα σε σχέση με το 2015 κατά 54,9% ή 4,19 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων (3,2% το 2015).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων 8,04 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 4,08 εκατ. ευρώ το 2015 (+3,96 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 5,57 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,73 εκατ. ευρώ το 2015 (+2,84 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 96,8% και 104,2%, αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 34,9% και 24,2% (21,6% και 14,4% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,7% και τα καθαρά κέρδη το 1,8% (1,7% και 1,2% το 2015, αντιστοίχως).

Στην καταγραφή ενισχυμένων κερδών επέδρασαν καθοριστικά η ενίσχυση των μεικτών κερδών (29,91 εκατ. ευρώ) κατά 7,95 εκατ. ευρώ ή 36,2% και η αναλογική συμπίεση σειράς δαπανών διάθεσης και διοίκησης σε σχέση με τις πωλήσεις, καθώς τα λοιπά έσοδα-κέρδη μειώθηκαν κατά 1,06 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έξοδα-ζημιές μειώθηκαν κατά 0,38 εκατ. ευρώ.

Εκτός των αποσβέσεων, το ύψος των οποίων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες ύψους 3,80 εκατ. ευρώ (1,26% των πωλήσεων), έναντι 3,56 εκατ. ευρώ το 2015 (1,50% των πωλήσεων).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 9,37 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 25,81 εκατ. ευρώ (20,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 17,4% (16,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 147,90 εκατ. ευρώ (125,38 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 65,96 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 8,1% (61,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και κατά 71,4% βραχυπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 16,1% (+16,95 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 122,09 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (113,61 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,42 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2017 υποχρεώσεών της (101,19 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών και επίδικων εμπορικών απαιτήσεων ποσού 3,20 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 2,74 εκατ. ευρώ (3,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2016 είχαν μειωθεί σε 24,10 εκατ. ευρώ, από 24,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, λόγω των αποσβέσεων, ενώ τα πάγια υπό κατασκευή ανέρχονταν σε 2,05 εκατ. ευρώ (1,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το πάγιο ενεργητικό της στα τέλη της χρήσης 2016 περιελάμβανε συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενικές επιχειρήσεις αξίας 7,55 εκατ. ευρώ (6,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,93 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ιδρυτή της Θεόδ. Χ. Νιτσιάκο και αντιπρόεδρο τον Κων. Θ. Νιτσιάκο της οικογένειας των μετόχων της. Βάσει του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε στις αρχές του 2016, τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 13.265 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.185 ευρώ ανά εργαζόμενο. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 20.690 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της, με άλλη νομική μορφή, το 1972, με μια μικρή μονάδα αναπαραγωγής πατρογονικών ορνίθων λίγο έξω από τα Ιωάννινα. Το 1980 έθεσε σε λειτουργία πτηνοσφαγείο στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων. Το 1993 κατασκεύασε στα Ιωάννινα μονάδα παραγωγής ζωοτροφών, επεκτεινόμενη στον τομέα αυτό που έφτασε να συνεισφέρει ακόμη και το 40% των συνολικών της πωλήσεων. Τον Αύγουστο του 1995 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία.

Το 2001 εξαγόρασε πτηνοτροφείο στη Νιγρίτα Σερρών και το 2002 δημιούργησε στα Δολιανά Ιωαννίνων φάρμα 2.100 στρεμμάτων για βιολογικές καλλιέργειες και εκτροφή ελευθέρας βοσκής, ενώ ήδη είχε επεκταθεί αυτοτελώς ή μέσω θυγατρικών στην παραγωγή και διάθεση διαφόρων προϊόντων κρέατος, που περιλαμβάνει πλέον κρέας κουνελιού και γαλοπούλας, αλλαντικά και προϊόντα χοιρινού κρέατος για μαζική κατανάλωση, όπως σουβλάκια και γύρος, σε εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα και την Αρτα.

Το 2003 απέκτησε δεύτερο εργοστάσιο ζωοτροφών στην Αρτα, ενώ το 2005 κατασκεύασε νέο τυποποιητήριο προϊόντων κρέατος και μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Το 2008 έφτιαξε εργοστάσιο καύσης υποπροϊόντων για την παραγωγή ενέργειας. Το 2013 και το 2014 προχώρησε σε εγκατάσταση λεβήτων βιομάζας σε όλες τις εγκαταστάσεις της, οι οποίες περιλαμβάνουν, ακόμη, μονάδες παραγωγής αλεύρων αρτοποιίας, πιτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και σφιλιατοειδών, καθώς και φυραμάτων, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Επίσης, το 2014 διεύρυνε τις εμπορικές της δραστηριότητες, που αφορούν μεταξύ άλλων και σογιάλευρα, συνάπτοντας συμβόλαια για την εξαγωγή 20.000 τόνων σκληρού σιταριού ελληνικής παραγωγής. Διαθέτει, ακόμη, πέλλετ από φλοιό ηλιόσπορου.

Εδρεύει στο Ροδοτόπι Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Οι δραστηριότητές της στον πτηνοτροφικό τομέα καλύπτουν την αναπαραγωγή, την εκκόλαψη, την πάχυνση, την παρασκευή πτηνοτροφών, τη σφαγή και την επεξεργασία και μεταποίηση νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών, μέσω δικών της και συνεργαζόμενων μονάδων στην Ηπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η παραγωγή της, μέρος της οποίας εξάγεται στη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Αλβανία, την π.Γ.Δ.Μ. και την Κύπρο, συμπεριλαμβάνει αυγά εκκολάψεως και νεοσσούς.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, η Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ το 2016 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 304,08 εκατ. ευρώ (+26,8% σε σύγκριση με το 2015), μεικτά κέρδη 31,65 εκατ. ευρώ (+32,2%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,68 εκατ. ευρώ (+63,3%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 6,41 εκατ. ευρώ (+156,4%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων καθαρά κέρδη 5,35 εκατ. ευρώ (+127,6%), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια ύψους 168,75 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,7%, έναντι 10,1% το 2015.

Θυγατρικές της είναι οι βιομηχανικές εταιρείες εκτροφής και παραγωγής προϊόντων κρέατος κουνελιού, γαλοπούλας και ποικίλων κρεατοσκευασμάτων ΑΓΡΟΠΑ και ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ. Επίσης, συμμετέχει με μερίδιο 33,87%, σύμφωνα με στοιχεία του 2015, στην εταιρεία Θ. Νιτσιάκος Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, η οποία είναι ιδιοκτήτης των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων «Du Lac» στα Ιωάννινα και «Marilena Premium» στην Κέρκυρα.

Το 2016 ο όμιλος επεκτάθηκε δυναμικά, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων κρέατος κουνελιού και γαλοπούλας. Λειτουργεί, συνολικά, δέκα βιομηχανικές μονάδες στα Ιωάννινα, την Αρτα, τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας για τις χρήσεις 2008-2010 εξετάζονται από τις φορολογικές αρχές εντός της χρήσης 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

www.inr.gr, 6 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS