inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ υλοποιεί η Bic Βιολέξ το 2017Στα 30,02 εκατ. ευρώ, από 35,16 εκατ. ευρώ το 2015, υποχώρησαν τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους που κατέγραψε το 2016 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία BIC Βιολέξ, καθώς αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες της για έρευνα και ανάπτυξη και μειώθηκε ο κύκλος εργασιών της στις ΗΠΑ, ενώ αυξήθηκε στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής ξυριστικών λεπίδων και συσκευών ξυρίσματος και συγχρόνως, εμπορίας αναπτήρων, ειδών γραφής, αξεσουάρ και άλλων προϊόντων του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου Societe Bic, στον οποία ανήκει.

Επίσης, στη διάρκεια του 2016, στη βιομηχανική μονάδα της παραγωγής ξυριστικών λεπίδων και συσκευών-μηχανών στην Ανοιξη Αττικής η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 42,98 εκατ. ευρώ, έναντι 21,44 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς ο γαλλικός όμιλος αναπτύσσεται ταχέως στη διεθνή αγορά ξυριστικών προϊόντων με μονάδα αιχμής την ελληνική, η οποία αποτελεί κέντρο έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Συγχρόνως, σχεδίασε και υλοποιεί εντός του 2017 νέες αντίστοιχες επενδύσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας να δίνει έμφαση σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και επιπρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων.

Η BIC ΒΙΟΛΕΞ ιδρύθηκε από Ελληνες επιχειρηματίες στην Αθήνα, με άλλη επωνυμία, το 1956. Ανέπτυξε παγκοσμίως πρωτοποριακή τεχνολογία παραγωγής ξυριστικών λεπίδων. Συστάθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της τον Σεπτέμβριο του 1973. Πέρασε στην πλήρη ιδιοκτησία του γαλλικού ομίλου το 1999. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ελληνες εξαγωγείς, διαθέτοντας προϊόντα της σε δεκάδες άλλες χώρες, για λογαριασμό του διεθνούς ομίλου. Οι εξαγωγές της το 2016 μειώθηκαν κατά 4,5% ή 8,50 εκατ. ευρώ στα 181,50 εκατ. ευρώ και απέφεραν το 89,6% των συνολικών εσόδων της, καθώς η ζήτηση στην αμερικανική αγορά, που είχε εμφανίσει μεγάλη αύξηση το 2015, σταθεροποιήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τον 43ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο υποχώρησαν σε 202,54 εκατ. ευρώ, από 208,81 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας υστέρηση 3% ή 6,16 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά (21,10 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 12,2% ή 2,30 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 10,4% των εσόδων. Το 89,1% των εσόδων της (180,56 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων σε συνδεδεμένα μέρη του γαλλικού ομίλου, από τα οποία και αγόρασε υπηρεσίες αξίας 9,68 εκατ. ευρώ (9,01 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, το 91,4% των εσόδων της (185,26 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της, καθώς το υπόλοιπο 8,6% (17,39 εκατ. ευρώ) αφορούσε τη διάθεση στην ελληνική αγορά εισαγόμενων προϊόντων του γαλλικού ομίλου, όπως γραφικά είδη, αναπτήρες, κάλτσες, καλσόν, αφροί ξυρίσματος και άλλα εμπορεύματα (11,08 εκατ. ευρώ), καθώς και λοιπών αποθεμάτων (6,31 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση παρουσίασε συμπίεση του μεικτού περιθωρίου της κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 38,6%, από 42% το 2015), με συνέπεια μεικτά κέρδη της να συμπιεστούν στα 78,18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,9% (-9,56 εκατ. ευρώ), καθώς το κόστος παραγωγής για προϊόντα προοριζόμενα για μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές αγορές κινήθηκε ανοδικά.

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 58,475 εκατ. ευρώ, από 65,05 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 10,1% (-6,58 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 28,9% των πωλήσεων (31,2% το 2015) και το 24,2% των μέσων απασχολουμένων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (29,4% το 2015).

Ενώ οι δαπάνες διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας δεν σημείωσαν αξιοσημείωτη άνοδο, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων απορρόφησαν 21,08 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 14,485 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω έντασης των ερευνητικών έργων για ανάπτυξη νέων λεπίδων, συσκευών-μηχανών και εν γένει νέων προϊόντων, σε συνδυασμό με ερευνητικό έργο για βελτίωση των διεργασιών πλαστικού και βιομηχανοποίησης.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αυξημένες αποσβέσεις 16,40 εκατ. ευρώ (15,515 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,36 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2014), που αφορούν κυρίως την εξυπηρέτηση δανείων 12,30 εκατ. ευρώ και 23 εκατ. δολαρίων που είχαν ληφθεί από συγγενικές εταιρείες τα μέσα του 2015, προκειμένου να υλοποιηθεί απόφαση για τη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους 46,475 εκατ. ευρώ στον γαλλικό όμιλο από κέρδη του 2014 και προηγούμενων χρήσεων.

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από κέρδη συναλλαγματικών διαφορών 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών συναλλαγματικών διαφορών 8,54 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς και από μειωμένα κατά 1,66 εκατ. ευρώ λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 40,72 εκατ. ευρώ έναντι 48,78 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 16,5% (-8,07 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους (10,69 εκατ. ευρώ έναντι 13,63 εκατ. ευρώ) προέκυψαν μειωμένα κατά 14,6% καθαρά κέρδη ύψους 30,02 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 35,16 εκατ. ευρώ το 2015 (-5,14 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 26,2% (31,3% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 19,3% (22,6% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 20,1% (από 23,4%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 14,8% (από 16,8%). Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 57,12 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Εγινε ανακατάταξη κονδυλίων της χρήσης 2015, κυρίως όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων και τόκων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της BIC Βιολέξ συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 42,44 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 160,80 εκατ. ευρώ (150,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 66,6% (67,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 241,57 εκατ. ευρώ (221,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο δανεισμός της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 27,45 εκατ. ευρώ, μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 18,3% (33,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και κατά 75% μακροπρόθεσμος. Αντιθέτως, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 13,3% (+9,47 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 80,77 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (123,37 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 71,23 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2017 υποχρεώσεών της (52,14 εκατ. ευρώ), στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν μερίσματα πληρωτέα ύψους 10 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 2,48 εκατ. ευρώ (2,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού της συμπεριλαμβάνονταν απαίτηση από επιστρεφόμενο ΦΠΑ ύψους 36,61 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις 2015-2016 και απαίτηση ποσού 4,66 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος της χρήσης 2016, λόγω προκαταβολής υψηλού ποσού.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2016 είχαν ανέλθει σε 112,40 εκατ. ευρώ, από 90,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,15 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της BIC ΒΙΟΛΕΞ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,80 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 437,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 24,2% των πωλήσεων και το 21,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 258,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,3% των πωλήσεων και το 17% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 191,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,6% των πωλήσεων και το 12,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 429,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 114,4 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε το 2008, το 2010 και το 2016. Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η Bic Βιολέξ έχει πρόεδρο τον Bechara H. Salha και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Α. Πισιμίση. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 1.436 εργαζόμενους, έναντι 1.300 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 51,34 εκατ. ευρώ, έναντι 44,31 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές βασικών διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,49 εκατ. ευρώ, έναντι 0,42 εκατ. ευρώ το 2015. Τον Ιούλιο του 2016 ενέκρινε τη χορήγηση μερίσματος ύψους 19,80 εκατ. ευρώ στον γαλλικό όμιλο, από τα κέρδη του 2015, εκταμιεύοντας για τον σκοπό αυτό, εντός του 2016, το ποσό των 9,80 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ήταν ύψους 40.720 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων 28.355 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 20.905 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2017 η επιχείρηση επικεντρώνεται βάσει της στρατηγικής της, όπως αναφέρει, στη διατήρηση χαμηλών λειτουργικών εξόδων, στην επίτευξη αντίστοιχου ή αυξημένου ποσοστού κερδοφορίας χωρίς αυξήσεις των τιμών των προϊόντων της και στη διατήρηση και ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά. Δεδομένου ότι διεξάγει για τον όμιλο Societe Bic την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων ξυριστικών προϊόντων, αναμένει οι δαπάνες της για έρευνα και ανάπτυξη θα ανέλθουν και πάλι σε 21 εκατ. περίπου ευρώ. Για τη διατήρηση του κινδύνου ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα συμμετέχει σε συμφωνία cash pooling του γαλλικού ομίλου. Βασικός στόχος και των νέων επενδύσεων που υλοποιεί εφέτος είναι η παραγωγή νέων, προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων, ανταγωνιστικών σε αγορές υψηλών απαιτήσεων.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες το 2016 ανήλθαν σε 53,83 εκατ. ευρώ, έναντι 29,21 εκατ. ευρώ το 2015.

Μέτοχοι της ελληνικής βιομηχανίας είναι, για λογαριασμό του γαλλικού ομίλου, με ποσοστό 50,5% η Bic Clichy, με 25,6% η Bic Corporation και με 23,9% η Furtuna Holding.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BIC ΒΙΟΛΕΞ

www.inr.gr, 6 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS