inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η χαρτοβιομηχανία Ζάβαλος - ΧαρτοτεχνικήΕνισχυμένα οικονομικά μεγέθη αναμένει για το 2017 και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει αυξήσει το παραγωγικό δυναμικό και τη δυναμικότητά της, αναμένει η θεσσαλική βιομηχανία κυματοειδούς χαρτονιού και συναφών προϊόντων Αντώνιος Ζάβαλος - Χαρτοτεχνική.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 2009. Είχε ιδρυθεί με άλλη νομική μορφή το 1991. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο 18ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Βόλου, στη θέση Αλμυρές-Τουπάνια της περιοχής Μόδεστος του νομού Λάρισας. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Cartontec». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού για διαχωριστικά παλετών και την κατασκευή χάρτινων συσκευασιών. Παράγει, επίσης, χαρτοκιβώτια τρίφυλλα και πεντάφυλλα κύματος c-flute και b-c flute με εκτύπωση τριών χρωμάτων, χαρτοτελάρα και χαρτόδισκους με εκτύπωση τεσσάρων χρωμάτων, καθώς και παρελκόμενα υλικά συσκευασίας από χαρτόνι, όπως κυψέλες-διαχωριστικά φιαλών από κυματοειδές ή λεπτό χαρτόνι. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν επιφάνεια της τάξεως των 12.000 τ.μ. επί οικοπέδου 33.365 τ.μ., περιλαμβάνοντας τέσσερις γραμμές παραγωγής χαρτοκιβωτίων με ωριαία παραγωγική δυναμικότητα 5.000 τεμάχια η κάθε μία, δυο γραμμές κατασκευής χαρτοτελάρων και χαρτόδισκων και δύο γραμμές κατασκευής κυψελών, όσον αφορά τα τελικά προϊόντα.

Στους βασικούς πελάτες της περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι βιομηχανίες Johnson & Johnson Ελλάς, Intercomm Foods, Del Monte Ελλάς, Γιώτης, Cosmos Aluminium, Eurodrip, Ελληνικά Γαλακτοκομεία και Σουρωτή.

Σύμφωνα με τον 8ο ισολογισμό της εταιρείας με την παρούσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της το 2016 ήταν ύψους 11,31 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2015 (10,31 εκατ. ευρώ) κατά 9,7% (+1 εκατ. ευρώ). Το 96,7% των εσόδων της (10,955 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και το υπόλοιπο 3,3% (0,35 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση αναλωσίμων. Επίσης, το 95,7% των εσόδων της (10,82 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 4,3% (0,49 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (0,02 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,47 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 29,3% (από 25,7% το 2015), αποφέροντας μεικτά κέρδη 3,32 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,2% (+0,67 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 1,98 εκατ. ευρώ έναντι 1,80 εκατ. ευρώ το 2015, ίσα προς το 17,5% των πωλήσεων (17,4% το 2015), αυξημένα κατά 10% (+0,18 εκατ. ευρώ). Η μειωμένη, σε σύγκριση με εκείνη των μεικτών κερδών, αύξησή τους οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με λοιπά έξοδα και ζημιές 0,26 εκατ. ευρώ που αφορούσαν, σχεδόν στο σύνολό τους, διαγραφή ακίνητων υπολοίπων πελατών.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,40 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,11 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 1,47 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 13% των πωλήσεων και το 28,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αυξημένα κατά 19,6% (+0,24 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 0,96 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 8,5% των πωλήσεων και το 18,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αυξημένα κατά 12,1% (+0,10 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 21,3%, αντί 21,6% το 2015, καθώς το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 11,5%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 1,87 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως αναφέρει, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,18 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,77 εκατ. ευρώ (4,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 62,3% (53,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 9,27 εκατ. ευρώ (8,31 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η «Cartotntec» στις 31.12.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 2,62 εκατ. ευρώ (2,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,5% (+0,09 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 54,1% μακροπρόθεσμες. Αντιθέτως, οι συνολικές πάσης φύσεως υποχρεώσεις της, δανειακές και μη, μειώθηκαν κατά 10,3% (-0,40 εκατ. ευρώ), στο επίπεδο των 3,49 εκατ. ευρώ. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,11 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,03 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,08 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών και επίδικων εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,25 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,01 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της επιφάνειας 9.015 τ.μ. υφίστατο πρώτη υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 3,08 εκατ. ευρώ, έναντι 3,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η βιομηχανία υλοποίησε επενδύσεις 0,245 εκατ. ευρώ σε νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία, έναντι 1,175 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Α. ΖΑΒΑΛΟΣ - ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ τη χρονική περίοδο 2008-2016, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών, ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,7% των πωλήσεων και το 16,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων και το 18% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν άνω των 3,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 11,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τα εννέα αυτά έτη ήταν ύψους 9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τα εννέα εξεταζόμενα έτη. Οι πωλήσεις της το 2008, σύμφωνα με αναγωγή των αποτελεσμάτων της πρώτης διετούς οικονομικής χρήσης της σε ετήσια βάση, ήταν της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ. Εκτοτε κινήθηκαν ανοδικά όλα τα επόμενα έτη.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Η χαρτοβιομηχανία έχει πρόεδρο τον Αντ. Θ. Ζάβαλο και αντιπρόεδρο τη Γιαννούλα Σ. Χατζηκωστή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 52 εργαζόμενους, έναντι 44 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,63 εκατ. ευρώ, έναντι 1,44 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 στα μέσα του 2017 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,40 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 38.040 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 28.270 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 18.405 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την αναβάθμιση του τμήματος ποιοτικού ελέγχου που διαθέτει.

Τη διετία 2014-2015 είχε διαθέσει σημαντικούς πόρους για την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, με σκοπό την αναβάθμιση και διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α. ΖΑΒΑΛΟΣ - ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

www.inr.gr, 7 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS