inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Σταθεροποιείται το 2013 η βιομηχανία πλαστικών σωλήνων, μετά από ζημιές της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ το 2012


Τάσεις σταθεροποίησης της παραγωγής της, με αύξηση του όγκου ορισμένων κατηγοριών προϊόντων και μείωση άλλων, καταγράφει το 2013 η ελληνική βιομηχανία πλαστικών σωλήνων, η οποία το 2012 παρουσίασε υψηλές ζημιές, αλλά δημιούργησε προϋποθέσεις σταθερής εξαγωγικής επέκτασης, επεκτεινόμενη εμπορικά σε νέες αγορές του εξωτερικού.

Ο τομέας πλήττεται έντονα τα τελευταία χρόνια από την καθίζηση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας και τη μείωση των δημόσιων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζει πιέσεις και από την αυξημένη εισαγωγική διείσδυση που επιχειρούν εταιρείες γειτονικών χωρών, διεκδικώντας ακόμη και την ανάληψη κρατικών προμηθειών. Το θέμα απασχολεί έντονα τις επιχειρήσεις του τομέα και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας έχει καλέσει τα αρμόδια υπουργεία να προβαίνουν σε εργαστηριακή ποιοτική επαλήθευση της επάρκειας και συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων προς τους ισχύοντες κανονισμούς, αντί να αρκούνται στις σχετικές έγγραφες διαβεβαιώσεις.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το πρώτο πεντάμηνο του 2013, σε σύγκριση με το ίδιο πεντάμηνο του 2012, η παραγωγή άκαμπτων πλαστικών σωλήνων κάθε είδους από πολυμερή του αιθυλενίου, που αντιπροσωπεύει πλέον περί το ήμισυ της συνολικής παραγωγής του τομέα, μειώθηκε κατά 14,4% (σε επίπεδα που είναι 64,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2005). Ωστόσο, συγχρόνως, όμως, αυξήθηκε η παραγωγή άκαμπτων πλαστικών σωλήνων κάθε είδους από πολυμερή του βινυλοχλωριδίου κατά 24,3% (σε επίπεδα που είναι 45,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2005), ενώ η παραγωγή λοιπών, εύκαμπτων σωλήνων και εξαρτημάτων τους από πλαστικές ύλες, αυξήθηκε κατά 7,5% (σε επίπεδα που είναι 22,8% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2005).

Η κρίση των τελευταίων ετών, που έχει οδηγήσει παραδοσιακές και άλλοτε πανίσχυρες εταιρείες του τομέα σε αναστολή λειτουργίας ή και αποχώρηση από την αγορά, μεταφράστηκε το 2012 σε περαιτέρω πτώση των εσόδων των επιχειρήσεων και, κυρίως, σε καταγραφή υψηλών ζημιών, μεγάλο μέρος των οποίων οφείλονται στο κόστος υποαπασχόλησης και αδράνειας του παραγωγικού δυναμικού, σε απομειώσεις παγίων και σε προβλέψεις για κινδύνους, λόγω επισφαλών απαιτήσεων.

Ανάπτυξη φαίνεται να γνώρισε, όμως, η δραστηριότητα της παραγωγής σωλήνων για χρήσεις στη γεωργία, κυρίως λόγω διεύρυνσης των εξαγωγών.

Ο τομέας εμφάνισε το 2012 ως σύνολο, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 30% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (οκτώ εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 5,7% των συνολικών εσόδων του (7,7% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 5% και κάμψης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (19,4% από 20,1%). Η συρρίκνωση των συνολικών κερδών σε λειτουργικό επίπεδο, όπως και η διόγκωση των τελικών ζημιών, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στα δυσμενέστατα αποτελέσματα μεμονωμένων επιχειρήσεων, η επιβίωση των οποίων το 2012 τέθηκε σε δοκιμασία. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα αρκετών επιχειρήσεων επιβαρύνθηκαν με υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες και αυξημένες προβλέψεις για κινδύνους.

Οι συνολικές πωλήσεις 18 ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 140,7 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 7,6 εκατ. ευρώ (-5%). Προφανώς, αφού η εγχώρια κατανάλωση πλαστικών σωλήνων υπολογίζεται ότι μειώθηκε κατά 12% και οι τιμές δεν βελτιώθηκαν σημαντικά, οι εναπομείνασες επιχειρήσεις, ως σύνολο, καρπώθηκαν τον τζίρο των εταιρειών που τέθηκαν εκτός αγοράς, περιόρισαν την εισαγωγική διείσδυση και επεκτάθηκαν εξαγωγικά. Μείωση πωλήσεων παρουσίασαν οι 11 από τις 18, δηλαδή περίπου οι έξι στις δέκα.

Οι 18 αυτές βιομηχανικές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 260 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 27,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% (-2,5 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 30% (-3,4 εκατ. ευρώ).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 4,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσες προς το -2,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +1,1% το 2011.

  • Ζημιές προ φόρων 23,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά τέσσερις φορές περίπου (-18,4 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -16,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,1% το 2011.

  • Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 24,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,4 φορές περίπου (-17,3 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -17,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -4,9% το 2011.

Ωστόσο, με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 11 από τις 18 επιχειρήσεις (61% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες επτά (39% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 18 επιχειρήσεων (133,5 εκατ. ευρώ) είναι οριακά αυξημένα το 2012 (+0,3 εκατ. ευρώ), εν μέρει λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων και, κυρίως, λόγω της εισροής σημαντικών κεφαλαίων σε επιχείρηση του τομέα από την πολυεθνική μητρική της εταιρεία, σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (260,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 11% (-33,6 εκατ. ευρώ). Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια του τομέα αυξήθηκε σε 51,3% το 2012, από 45,3% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (126,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 21,2% (-34 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω ρύθμισης-διαγραφής των οφειλών μίας επιχείρησης), με αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και μείωση των βραχυπρόθεσμων, που προσδίδει μεγαλύτερη κεφαλαιακή ευστάθεια στον τομέα.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν πολύ σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω επιχειρήσεις άλλες εταιρείες του ευρύτερου κλάδου των πλαστικών ή και του κλάδου των μεταλλικών προϊόντων, οι οποίες παράγουν και πλαστικούς σωλήνες, αλλά κατά κύριο λόγο διαφορετικά προϊόντα.

Αναλυτικότερα, οι 18 αυτές επιχειρήσεις, που έχουν βασικό βιομηχανικό αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σωλήνων, κατέγραψαν:

Η ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ AΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (εδρεύει και έχει το εργοστάσιό της στη Λάρισα) έσοδα 2,49 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,57 εκατ. ευρώ) κατά 2,8%, EBITDA 0,19 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,015 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,18 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,8%.

Η ΒΕΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Καβάλα) έσοδα 3,40 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,90 εκατ. ευρώ) κατά 13,0%, EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,53 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,51 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,3%.

Η ΔΡΙΒΑΣ Π. Δ. & ΥΙΟΙ ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ ΑΕ (Αττική) έσοδα 5,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,68 εκατ. ευρώ) κατά 4,1%, EBITDA 0,61 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,26 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,18 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,13 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,0%.

Η ΕΙΣΑΝΤΕΞ ΑΒΕΕ (Λέσβος, παράλληλα και εμπορίας άλλων ειδών) έσοδα 1,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (σχεδόν 0,32 εκατ. ευρώ) κατά 0,7%, EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,08 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,08 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,78 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,9%.

Η ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ (Θεσσαλονίκη - Κομοτηνή) έσοδα 11,98 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (13,35 εκατ. ευρώ) κατά 10,2%, EBITDA 2,39 εκατ. ευρώ (1,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ (-0,32 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,49 εκατ. ευρώ (-0,97 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 26,87 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,9%.

Η ΡΟΚΙΖΑΣ ΣΤ. ΑΒΕΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ (Αργολίδα) έσοδα 2,91 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,46 εκατ. ευρώ) κατά 18,4%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,13 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,19 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,8%.

Η ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ Ε. ΑΒΕΕ (Βοιωτία) έσοδα 1,79 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,83 εκατ. ευρώ) κατά 2,2%, EBITDA 0,46 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,18 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,98 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,89 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 23,1%.

Η ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ. AE (Ηράκλειο, παράλληλα και εμπορίας άλλων ειδών) έσοδα 6,55 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (6,02 εκατ. ευρώ) κατά 8,8%, EBITDA 0,85 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων0,59 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,46 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 9,86 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,0%.

Η ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (Αττική - Μαγνησία) έσοδα 3,76 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,53 εκατ. ευρώ) κατά 17,1%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,49 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,50 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,98 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,0%.

Η ΤΣΑΛΕΡΑΣ Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕ (Αττική) έσοδα 3,05 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,97 εκατ. ευρώ) κατά 2,6%, EBITDA 0,33 εκατ. ευρώ (επίσης 0,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,07 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,5%.

Η ΦΑΣΟΗΣ Γ. Χ. FASO PLAST ABEE (Αττική) έσοδα 10,97 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (10,61 εκατ. ευρώ) κατά 3,4%, EBITDA 1,29 εκατ. ευρώ (1,60 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 15,52 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,41 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,3%.

Η ΦΕΡΟΡ ΑΕΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Κιλκίς) έσοδα 1,37 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,29 εκατ. ευρώ) κατά 6,1%, EBITDA -0,45 εκατ. ευρώ (-0,59 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -9,45 εκατ. ευρώ (-1,67 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -9,45 εκατ. ευρώ (-1,67 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,95 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -6,0%.

Η ΑGRODRIP ΑBEΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ - ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 2,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,21 εκατ. ευρώ) κατά 18,3%, EBITDA 0,37 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (0,04 εκατ. ευρώ το 2011) και μηδενικά καθαρά κέρδη (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,45 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,1%.

Η EURODRIP ΑΒΕΓΕ (Βοιωτία) έσοδα 33,30 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (31,49 εκατ. ευρώ) κατά 5,7%, EBITDA 4,32 εκατ. ευρώ (2,55 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,74 εκατ. ευρώ (-0,23 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,47 εκατ. ευρώ (-1,28 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 87,00 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 51,22 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,0%.

Η KARINA ABEE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (Κιλκίς) έσοδα 7,67 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (12,72 εκατ. ευρώ) κατά 39,6%, EBITDA -4,19 εκατ. ευρώ (1,29 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -6,93 εκατ. ευρώ (-0,80 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -6,93 εκατ. ευρώ (-0,80 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 17,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,36 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -18,1%.

Η PALAPLAST ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ABEE (Θεσσαλονίκη) έσοδα 20,60 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (22,88 εκατ. ευρώ) κατά 10,0%, EBITDA 2,25 εκατ. ευρώ (2,41 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 30,90 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 23,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,3%.

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑE (Βοιωτία) έσοδα 16,55 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (16,35 εκατ. ευρώ) κατά 1,2%, EBITDA -1,25 εκατ. ευρώ (-1,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -6,53 εκατ. ευρώ (-2,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -6,89 εκατ. ευρώ (-2,24 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 13,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 8,77 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -9,6%.

Η POLIECO HELLAS ΑΕBE (Αττική) έσοδα 4,95 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,17 εκατ. ευρώ) κατά 4,3%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (-0,29 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,89 εκατ. ευρώ (-0,43 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -1,90 εκατ. ευρώ (-0,44 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 17,24 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,7%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού τους τη χρήση 2012 σε EBITDA μειώθηκε στο 3,1% (οκτώ εκατ. ευρώ), έναντι 3,9% (11,4 εκατ. ευρώ) το 2011.

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 8 Αυγούστου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS