inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 5,2 εκατ. ευρώ, το 2016, για την υπό πώληση εταιρεία τροχαίου υλικού RoscoΜειωμένες ζημιές, ύψους 3,79 εκατ. ευρώ προ φόρων και 5,18 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, δημοσιοποίησε για το 2016 η υπό πώληση βιομηχανική εταιρεία συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού ΕΕΣΣΤΥ, η οποία φέρει τον ανεπίσημο διακριτικό τίτλο Rosco.

Η επιχείρηση καλύπτει, ως γνωστόν, τις ανάγκες της υπό ιταλικό έλεγχο πλέον εταιρείας σιδηροδρόμων Ελλάδας ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του ομίλου Ferrovie Dello Stato Italiane. Ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και έχει τεθεί προς πώληση.

Από τον Ιούλιο του 2013 το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και αναμένονται στις 14 Φεβρουαρίου 2018 τελικές, δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της είτε από τον ιταλικό όμιλο που εξαγόρασε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ είτε από άλλον ενδιαφερόμενο, όπως η διεθνής εταιρεία Skoda Transportation.


Η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού, όπως είναι η επίσημη ονομασία της, εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Καρόλου. Διαθέτει 12 εργοστάσια και μηχανοστάσια στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Μαγνησίας, Εβρου, Φθιώτιδας, Ηλείας και Μεσσηνίας. Αποτελεί τον μοναδικό σιδηροδρομικό πάροχο υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου υλικού που δραστηριοποιείται στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά. Ιδρύθηκε το 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4111/2013, με απόσχιση και εισφορά του κλάδου συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την οποία το 2015 υπέγραψε σύμβαση αποκλειστικής κάλυψης των αναγκών της επί δέκα έτη.

Η σχετική σύμβαση τροποποιήθηκε στα μέσα του 2017 και τέθηκε σε ισχύ τις 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, ο κύκλος εργασιών της Rosco τον περασμένο χρόνο ανήλθε σε 24,26 εκατ. ευρώ, από 24,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 0,8% ή 0,19 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 96% των εσόδων της (23,30 εκατ. ευρώ) προήλθε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το υπόλοιπο 4% (0,96 εκατ. ευρώ) από τον ΟΣΕ και τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Σε σύγκριση με το 2015, τα έσοδα από τον σημαντικότερο πελάτη της μειώθηκαν κατά 2,95% (-0,71 εκατ ευρώ).

Το μεικτό περιθώριο της εταιρείας, αν και παρέμεινε αρνητικό, βελτιώθηκε σε -7,8%, από -10,8% τον προηγούμενο χρόνο, με αποτέλεσμα να καταγραφούν μειωμένες κατά 0,71 εκατ. ευρώ μεικτές ζημιές 1,885 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών ζημιών 2,60 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,71 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,935 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 14,60 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, δηλαδή λειτουργικά αποτελέσματα ευνοϊκότερα κατά 11,66 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015, όταν τα αντίστοιχα αποτελέσματά της είχαν επιβαρυνθεί με απομειώσεις αποθεμάτων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων συνολικού ύψους 9,82 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων των επιπτώσεων της απομείωσης περιουσιακών στοιχείων, οι λειτουργικές ζημιές (EBITDA) το 2015 ήταν ύψους 4,78 εκατ. ευρώ. Μειώθηκαν σημαντικά, συνεπώς, το 2016, σε συγκρίσιμη βάση.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της χρήσης ευνοήθηκαν από έσοδα προηγούμενων χρήσεων ύψους 3,70 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών με τον ΟΣΕ για προγενέστερες χρήσεις. Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,78 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας αποζημίωση του ΟΣΕ για καθυστερήσεις στη συντήρηση τροχαίου υλικού του. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα, ήταν ύψους 1,21 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, τα έξοδα διοίκησης συμπιέστηκαν κατά 13,8% (-0,43 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 7% (-1,18 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,69 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,17 εκατ. ευρώ (0,155 εκατ. ευρώ το 2015).

Εν τέλει η ΕΕΣΣΤΥ - Rosco παρουσίασε μειωμένες κατά 75,5% ζημιές προ φόρων ύψους 3,79 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 15,48 εκατ. ευρώ το 2015 (+11,69 εκατ ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για τα φορολογικά έξοδα και έσοδα της χρήσης το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας το 2016 ήταν μειωμένες κατά 58,9% ζημιές ύψους 5,18 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 12,60 εκατ. ευρώ το 2015 (+7,415 εκατ ευρώ). Εξαιρουμένων των επιπτώσεων της απομείωσης περιουσιακών στοιχείων, οι ζημιές της προ φόρων το 2015 ήταν ύψους 5,66 εκατ. ευρώ. Μειώθηκαν σημαντικά, συνεπώς, το 2016, σε συγκρίσιμη βάση, υπό την επίδραση των υψηλών έκτακτων εσόδων που ευνόησαν τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες της χρήσης 2015, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 34,93 εκατ. ευρώ (40,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 61,6% (68,9% ένα χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 56,74 εκατ. ευρώ (58,105 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (46,28 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 29,93 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (16,35 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,97 εκατ. ευρώ (2,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, ανήλθαν σε 21,82 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 20,8% (+3,76 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 7,20 εκατ. ευρώ, έναντι 7,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι 0,15 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Α. Αντωνιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ε. Αναγνωστόπουλο και διευθυντή οικονομικών, σχεδιασμού και εμπορικών σχέσεων τον Αλέξ. Δ. Τριανταφυλλίδη. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 485 εργαζόμενους, έναντι 650 στις 31.12.2015. Κατά μέσον όρο το 2016 απασχόλησε 558 άτομα, έναντι 631 το 2015, 643 το 2014 και 686 το 2013. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της 15,55 εκατ. ευρώ, έναντι 16,73 εκατ. ευρώ το 2015. Τον Ιούλιο του 2016 είχε υπογράψει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της διετούς διάρκειας συλλογική σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα μετενέργειας τριών μηνών ως προς τα βασικά της στοιχεία.

Δηλώνει ότι προσβλέπει σε εντατική και εποικοδομητική συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλον τυχόν πάροχο σιδηροδρομικών υπηρεσιών στο ελληνικό δίκτυο, αλλά και σε παροχή σχετικών υπηρεσιών συντήρησης και ανακατασκευής του εγχώριου σιδηροδρομικού υλικού σε εταιρείες που το προμηθεύουν, όπως η ALCO, η Bombardier, η MLW, η Stadler και η Siemens. Εκτιμά ότι έχει τις δυνατότητες να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην παροχή υπηρεσιών ανακατασκευής στα άλλα εγχώρια μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς και την εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ., καθώς και σε εταιρείες του ευρύτερου σιδηροδρομικού δικτύου της Βαλκανικής. Αναμένει βελτίωση των οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεών της το 2017, χάρη στη διεκδίκηση μεριδίου ευρύτερων έργων του τομέα της, εκτιμώντας ότι στρεφόμενη σε συμπληρωματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας για έργα υποστήριξης βιομηχανιών οχημάτων και συντήρηση και επισκευή συστημάτων παραγωγής ισχύος (MTU, MAN) για τον Ελληνικό Στρατό και το ΝΑΤΟ, θα είναι σε θέση στο μέλλον να καταγράψει κερδοφόρα αποτελέσματα. Επαναξιολογεί και επαναπροσδιορίζει το επιχειρηματικό της σχέδιο για την πενταετία 2017-2021.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΕΣΣΤΥ - ROSCO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

www.inr.gr, 7 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS