inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνος για έκτο συνεχόμενο έτος, το 2016, η Αττική ΜελισσοκομικήΚάμψη των πωλήσεων, μετά τη σημαντική άνοδο που είχαν παρουσιάσει το 2015, αλλά και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους για έκτο συνεχόμενο έτος, κυρίως λόγω υψηλών χρηματοοικονομικών δαπανών, γνωστοποίησε για το 2016 η Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Αλέξανδρος Πίττας.

Αν και ενίσχυσε τη λειτουργική κερδοφορία της, δεν απέφυγε την καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1980. Αποτελεί διάδοχο σχήμα καταστήματος εμπορίας «Εδωδίμων Αποικιακών» που λειτούργησε στην Αθήνα το 1896, διαθέτοντας μέλι της περιοχής Υμηττός Αττικής, μεταξύ άλλων. Το κατάστημα εκείνο έλαβε εταιρική μορφή το 1928, οπότε άρχισε να συσκευάζει μέλι Υμηττού με το σήμα «Αττική» σε μικρές συσκευασίες, πραγματοποιώντας από το 1932 και εξαγωγές. Η νέα εταιρεία τη δεκαετία του 1950 μετεγκαταστάθηκε στο Περιστέρι Αττικής και εντατικοποίησε τις εξαγωγές συσκευασμένου ελληνικού μελιού. Αργότερα κατασκεύασε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα στο Κρυονέρι Αττικής. Φέρει τον διακριτικό τίτλο Αττική - Πίττας. Διατηρεί την έδρα της στο Περιστέρι Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Θεωρείται η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία επώνυμου συσκευασμένου μελιού. Εκτός από μέλι, παράγει και τυποποιεί βασιλικό πολτό και γύρη μελισσών, χαλβάδες, ταχίνι, γλυκά κουταλιού και «υποβρύχια», μαρμελάδες και λουκούμια. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Αττική», «Φίνο» και «Νέκταρ».

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναλυτικά στοιχεία,, που αφορούν τη χρήση 2015, οφείλει το 80% των εσόδων της στις βιομηχανικές δραστηριότητές της. Επίσης, οφείλει το 11% των εσόδων της σε εξαγωγικές δραστηριότητές της, καθώς διαθέτει μέλι και άλλα προϊόντα της σε είκοσι περίπου χώρες, συμπεριλαμβανομένων, εκτός των μεγάλων ευρωπαϊκών, των ΗΠΑ, της Κίνας, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και άλλων μη ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Σιγκαπούρη, η Νότιος Κορέα, ο Καναδάς, ο Λίβανος και το Κονγκό. Εχει διαθέσει προϊόντα της συνολικά σε 37 χώρες και στις πέντε ηπείρους.

Σύμφωνα με τον 36ο ισολογισμό της εταιρείας με την παρούσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της το 2016 ήταν ύψους 18,07 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2015 (18,775 εκατ. ευρώ) κατά 3,7% (-0,70 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα και περιορίστηκε σε 19,1% (από 20,1% το 2015), αποφέροντας μεικτά κέρδη 3,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,3% (-0,31 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 1,155 εκατ. ευρώ έναντι 1,03 εκατ. ευρώ το 2015, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων (5,5% το 2015), αυξημένα κατά 11,8% (+0,12 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,47 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,19 εκατ. ευρώ (1,18 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών τα τελικά αποτελέσματά της διαμορφώθηκαν σε ζημιές προ φόρων 0,42 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους σε ζημιές 0,40 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένες κατά 33,9% και 38,7%, αντιστοίχως.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,8%, αντί 2,7% το 2015, καθώς το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 4,9%. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και το 2015, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 5,31 εκατ. ευρώ (5,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν μόνο το 13,1% (14,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 40,58 εκατ. ευρώ (38,67 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η βιομηχανία στις 31.12.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 18,04 εκατ. ευρώ (17,73 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1,7% (+0,31 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 73,5% μακροπρόθεσμες, καθώς το 2015 είχε λάβει ομολογιακό δάνειο ύψους 11,60 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετείχαν οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank. Οι συνολικές πάσης φύσεως υποχρεώσεις της, δανειακές και μη, αυξήθηκαν κατά 7,1% (+2,35 εκατ. ευρώ), στο επίπεδο των 35,28 εκατ. ευρώ. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,34 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,94 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (19,40 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, όφειλε αλλά δεν είχε διενεργήσει πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών και επίδικων εμπορικών απαιτήσεων, το ύψος της οποίας στις 31.12.2015, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία, ανερχόταν σε 1,50 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της συμπεριελάμβανε απαιτήσεις ποσού 5,04 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα κέρδη. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,39 εκατ. ευρώ (0,275 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθηκών ποσού 15,37 εκατ. ευρώ υπέρ των πιστωτών της, από τους οποίους τον Μάιο του 2017 αποφάσισε να ζητήσει τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου που είχε λάβει το 2015. Στους όρους του δανείου συμπεριλαμβανόταν και χρηματοοικονομικοί όροι, για τους οποίους η επιχείρηση στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι εκτιμά πως ακόμη και να μη τηρηθούν θα αποσπάσει τη συναίνεση των δανειστών περί μη καταγγελίας του δανείου, προφανώς λόγω της εγνωσμένης συνέπειας και της φήμης της, αλλά και των δυνατοτήτων της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 14,91 εκατ. ευρώ, έναντι 15,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η βιομηχανία υλοποίησε επενδύσεις 0,02 εκατ. ευρώ σε νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία, έναντι 0,21 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων της τάξεως του ενός εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων. Κατείχε, κατά το παρελθόν, το 60% των μετοχών της εταιρείας Χαλβαδοποιία Βόλου, η οποία έχει αποφασίσει τη λύση της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ Α. ΠΙΤΤΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 232,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 15,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 3,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, κυρίς λόγω αναβαλλόμενων φόρων και διαφορών φόρων προηγούμενων χρήσεων. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 5,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2005-2010) και ζημιογόνος τις υπόλοιπες έξι (2011-2016). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 15,1 εκατ. ευρώ. Σημείωσε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,9 εκατ. ευρώ, το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2013.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Π. Πίττα και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνουσα σύμβουλο την Αλεξάνδρα Πίττα - Χαζάπη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 110 εργαζόμενους, έναντι 108 το 2015, όταν είχε διαθέσει για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,44 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές 0,48 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Διαθέτει τμήμα ανάπτυξης της ελληνικής μελισσοκομίας και θεωρείται βασικός μοχλός ανάπτυξής της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ Α. ΠΙΤΤΑΣ

www.inr.gr, 8 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS