inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει τις πωλήσεις της και ζητεί τραπεζικές «ανάσες» η τυροκομική βιομηχανία ΚολιόςΑύξηση πωλήσεων 9,6% και σημαντική κερδοφορία, αν και αποδυναμωμένη, κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2017 η τυροκομική βιομηχανία Κολιός, η οποία αντιμετωπίζει οξύτατα χρηματοοικονομικά προβλήματα, αλλά διατηρεί βάσιμες προσδοκίες, όπως αναφέρει, ότι θα γίνει δεκτό από τους πιστωτές της επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης και ανάπτυξής της.

Η βιομηχανία το 2016, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που κατήρτισε για πρώτη φορά σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, παρουσίασε για τέταρτο συνεχόμενο έτος αύξηση πωλήσεων, υλοποίησε επενδύσεις σημαντικής κλίμακας και ήταν κερδοφόρος. Η κερδοφορία της ενισχύθηκε μάλιστα, κυρίως λόγω συρρίκνωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών της.

Η Κολιός Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, συγκαταλέγεται στις δέκα μεγαλύτερες ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες και είναι, πιθανότατα, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τυριού φέτας Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (Π.Ο.Π.) και σειράς άλλων τυριών, καθώς και μια από τις μεγαλύτερες τυροκομικές βιομηχανίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, βαρύνεται με σημαντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, κινδύνους επισφαλειών και επίδικες υποθέσεις, που σκιάζουν τις προοπτικές της. Από το 2015 έχει υποβάλει στους πιστωτές της πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης για την πενταετία 2016-2020 και έχει δηλώσει, επίσης, ότι αναζητά επενδυτή για την τόνωση των ιδίων κεφαλαίων της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Η επιχείρηση το 2016, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις αυξημένες σε σχέση με το 2015 κατά 5,3% ή 4,74 εκατ. ευρώ σε αξία, ύψους 94,43 εκατ. ευρώ. Το 94,9% των εσόδων της (89,58 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς οι εμπορικές απέφεραν το υπόλοιπο 5,1% (4,85 εκατ. ευρώ). Από την ελληνική αγορά άντλησε το 43,1% των εσόδων της (40,69 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το 56,9% (53,74 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές τυριών και γιαουρτιών της σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές (46,52 εκατ. ευρώ) και αγορές τρίτων χωρών (7,22 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ η αύξηση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά ήταν 0,5%.

Η ΚΟΛΙΟΣ διατήρησε αμετάβλητο τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (18,5% το 2016 και το 2015), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 17,49 εκατ. ευρώ, από 16,63 εκατ. ευρώ το 2015 (+5,2% ή +0,86 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, συμπίεσε τις λειτουργικές δαπάνες της, ως ποσοστό των πωλήσεων, ενώ επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με αυξημένες αποσβέσεις, καθώς και με προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων 3,85 εκατ. ευρώ. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 9,62 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το 2015 κατά 16,9% ή 1,39 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 10,2% των πωλήσεων, έναντι 9,2% το 2015, όταν είχε σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων της τάξεως των 4,20 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,92 εκατ. ευρώ (2,87 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,82 εκατ. ευρώ (5,08 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, εμφάνισε κέρδη προ φόρων 2,88 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,28 εκατ. ευρώ το 2015 (+9,3 φορές ή +2,60 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 2,18 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,60 εκατ. ευρώ το 2015 (+2,65 φορές ή +1,585 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,1% και 11,4% (1,2% και 2,6% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3% και τα καθαρά κέρδη το 2,3% (0,3% και 0,7% το 2015, αντιστοίχως). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,3%, έναντι 7,4% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 4,3% (+4,81 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω διεύρυνσης των κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 6,80 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, καθώς και εκείνα του 2015, προκύπτουν, όπως προαναφέρθηκε, από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, για πρώτη φορά, αναδρομικά από τη χρήση 2015. Για τον λόγο αυτό τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015 διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που η επιχείρηση είχε παρουσιάσει έναν χρόνο νωρίτερα, με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα του νόμου 4308/2014.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2016 ήταν ύψους 71,25 εκατ. ευρώ, αντί 70,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η εταιρεία δαπάνησε το 2016 για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 8,71 εκατ. ευρώ, έναντι 7,46 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016, όπως παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 21,13 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 51,80 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 20,52 εκατ. ευρώ (17,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 17,7% (15,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 116,07 εκατ. ευρώ (111,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 43,44 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 2% (+0,87 εκατ. ευρώ) και κατά 92,4% βραχυπρόθεσμος, ενώ οι υποχρεώσεις της από χρηματοδοτικές μισθώσεις ανέρχονταν σε 8,91 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,8% (-0,16 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 2,1% (+1,98 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 95,55 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (42,31 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 30,93 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (73,24 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,55 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης του δανεισμού της μειώθηκε το 2016 κατά 25,2%. Για εξασφάλιση των δανείων της στις Τράπεζες Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Attica και Eurobank και οφειλών σε άλλους πιστωτές υφίσταντο επί παγίων της εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού 52,58 εκατ. ευρώ. Επίσης, επί κινητών περιουσιακών στοιχείων της είχαν παρασχεθεί εγγυήσεις 23 εκατ. ευρώ και λοιπά ενέχυρα και εγγυήσεις ποσού 0,41 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις εμφάνιζαν υπόλοιπο μικρότερο κατά 1,56 εκατ. ευρώ από το αναγραφόμενο σε επιβεβαιωτική επιστολή Τράπεζας, που όμως η εταιρεία θεωρεί μονομερή καταλογισμό τόκων. Ακόμη, δεν είχαν λογιστικοποιηθεί πιθανές υποχρεώσεις προς Τράπεζες από δοθείσες εγγυήσεις υπέρ της κηρυχθείσας το 2014 σε πτώχευση θυγατρικής γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, αξίας 22,55 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητά τους. Τέλος, δεν είχαν σχηματιστεί προβλέψεις για αγωγές συνολικού ποσού 22,21 εκατ. ευρώ από πρώην εργαζόμενους και γαλακτοπαραγωγούς-συνεργάτες της ΑΓΝΟ, καθώς η εταιρεία θεωρεί ότι όλες οι αγωγές θα απορριφθούν, όπως έγινε με όσες έχουν έως τώρα κριθεί. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν απαίτηση ποσού 1,48 εκατ. ευρώ, που είχε δοθεί σε διοικητικά στελέχη της για διεκπεραίωση εταιρικών υποθέσεων και αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Δ. Κολιό και αντιπρόεδρους τον Ηλ. Δ. Κολιό και την Αννούλα Δ. Κολιού της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 394 εργαζόμενους, έναντι 366 στις 31.12.2015. Διέθεσε για αμοιβές και λοιπές παροχές και εισφορές του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της 7,86 εκατ. ευρώ, έναντι 7,36 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 24.415 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 7.305 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 5.540 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1948, ως ατομική επιχείρηση, με μικρή μονάδα που παρήγαγε τυρί κασέρι στο Πολύκαστρο του Κιλκίς, απασχολώντας 12 εργαζόμενους. Το 1959 έθεσε σε λειτουργία νέο, μεγαλύτερο τυροκομείο, ενώ το 1962 απέκτησε ακόμη ένα τυροκομείο, στο ορεινό Σέλι Βερμίου. Μετατράπηκε σε Ο.Ε. το 1964. Εγκαινίασε την εξαγωγική της δραστηριότητα το 1980. Το 1983 παρουσίασε στην αγορά το πρώτο συσκευασμένο ελληνικό τυρί και το 1987 παρουσίασε την πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση ελληνικού τυριού, με το πιο γνωστό προϊόν της, το «Κασέρι Κολιός». Το 1989 καινοτόμησε εφοδιάζοντας τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους της με 3.500 παγολεκάνες αυτόματης ψύξης του γάλακτος και χρησιμοποιώντας μονωμένα βυτία παραλαβής, καταγραφής και δειγματοληψίας του γάλακτος κάθε παραγωγού γάλακτος. Τον Αύγουστο του 2000 μετασχηματίστηκε σε Α.Ε. Το 2002 στον Λιμνότοπο του Πολύκαστρου Κιλκίς, όπου και εδρεύει, έθεσε σε λειτουργία νέο εργοστάσιο, με καλυμμένη επιφάνεια 46.000 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 180 στρεμμάτων. Διατηρεί συγγενική σχέση με την εταιρεία Τυροκομική Αιγαίου. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Επεξεργάζεται φρέσκο πρόβειο, αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα που συλλέγει από κτηνοτρόφους 15 νομών, κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης. Βασικότερα προϊόντα της είναι η φέτα Π.Ο.Π., λευκά τυριά με τα σήματα «Κατσικίσιο» και «Σπιτικό», σκληρά και ημίσκληρα τυριά όπως το κασέρι Π.Ο.Π. και το Παραδοσιακό «Κολιός», το οποίο παράγει από το 1948 με πατροπαράδοτη συνταγή. Επίσης, οφείλει σημαντικό μέρος των εσόδων της σε βιολογική φέτα Π.Ο.Π., τυριά με χαμηλά λιπαρά, συναφή είδη διατροφής με φυτικά λιπαρά και χαμηλή χοληστερόλη όπως η σειρά «Vital», καθώς και σε φρέσκα προϊόντα γάλακτος, όπως το στραγγιστό γιαούρτι, η κρέμα γάλακτος και έδεσμα γιαουρτιού, που παράγει εδώ και λίγα χρόνια.

Το εξαγωγικό της δίκτυο καλύπτει 43 χώρες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές και άλλες, όπως η Αλγερία, η Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Ισραήλ, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, η Νότιος Αφρική, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία. Για την προώθηση των πολλών και διαφορετικών προϊόντων της στη διεθνή αγορά χρησιμοποιεί τις εμπορικές επωνυμίες «Kolios», «Alexander Edesma», «Crystal», «Forma», «Pizzarella», «Primos», «Today Greek Yoghurt», «Tostino» και «Vital».

Η βιομηχανία εκτιμά ότι είναι ρεαλιστικό και πλήρες και ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού και της βέβαιης απώλειας μέρους των απαιτήσεών της, που αντιμετωπίζει, το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εκπονήσει και θέσει υπόψη των πιστωτριών τραπεζών της, με σκοπό την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την εξεύρεση νέων κεφαλαίων. Αν και δεν έχει λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις, προβλέπει ότι θα γίνει δεκτό.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, όπως αναφέρει, είχε κέρδη προ φόρων ύψους 4,41 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως ήταν μειωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της ίδιας χρονικής περιόδου του 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

www.inr.gr, 8 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS