inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε θετικά αποτελέσματα επέστρεψε το 2016 η χημική βιομηχανία DurostickΑν και δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την πρόβλεψή της ότι οι πωλήσεις της θα παρουσίαζαν αύξηση 10%, η χημική βιομηχανία Durostick επέστρεψε το 2016 σε θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, οριακά έστω.

Η επιχείρηση το 2015 είχε καταφέρει να αντιστρέψει την επί μία εξαετία καθοδική πορεία των πωλήσεών της, οι οποίες όμως συμπιέστηκαν εκ νέου το 2016 και συνέχισαν να μειώνονται και τους οκτώ πρώτους μήνες του 2017. Ωστόσο, η βιομηχανία δηλώνει αισιόδοξη και προσδοκά ότι στο σύνολο της χρήσης τα έσοδά της ενδέχεται να έχουν θετικό πρόσημο, συγκρινόμενα με εκείνες του 2016.

Η Durostick συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούνιο του 1993. Είχε ιδρυθεί με άλλη νομική μορφή το 1988. Εδρεύει στη θέση Πάτημα Κοκορέμι στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου Αττικής, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Παράγει στεγανωτικά και συγκολλητικές ύλες, χρώματα, επιχρίσματα και χημικά καθαρισμού πλακιδίων, καθώς και άλλα συναφή προϊόντα. Επίσης, εμπορεύεται συναφή είδη. Διαθέτει τμήμα R&D. Διατηρεί υποκατάστημα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Μέρος των προϊόντων και εμπορευμάτων της το διαθέτει σε άλλες βαλκανικές χώρες, τη Βρετανία, την Κύπρο, τη Ρωσία, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 17,06 εκατ. ευρώ (-8,6% ή -1,61 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 9,06 εκατ. ευρώ (-2,8% ή -0,26 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,77 εκατ. ευρώ (+168,6% ή +0,48 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,04 εκατ. ευρώ (+0,48 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 0,44 εκατ. ευρώ το 2015).

- Κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (+0,45 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 0,44 εκατ. ευρώ το 2015).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,01 εκατ. ευρώ (+0,45 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 0,44 εκατ. ευρώ το 2015).

Το 91,9% των εσόδων της (15,68 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 8,1% (1,38 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Οι πωλήσεις της στη διεθνή αγορά απέφεραν μόνο 0,70 εκατ. ευρώ, ποσό ίσο προς το 4,1% των συνολικών πωλήσεων.

Η επάνοδος της βιομηχανίας σε θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα επιτεύχθηκε χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 53,1%, από 49,9% το 2015), η οποία εμπεριέχει σημαντική μείωση του κόστους εργασίας. Οφείλεται, επίσης, στη συμπίεση των συνολικών δαπανών διάθεσης και διοίκησης κατά 16% (-1,50 εκατ. ευρώ), που εμπεριέχει μειωμένα κατά 31,5% έξοδα διαφήμισης και προβολής.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με ζημιές 0,56 εκατ. ευρώ, λόγω απώλειας διαθεσίμων από το ταμεία της εταιρείας, ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 είχαν επιβαρυνθεί με σημαντικού ύψους προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,73 εκατ. ευρώ (επίσης 0,73 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση βαρύνεται με χαμηλού ύψους τραπεζικό δανεισμό.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε σε 2,8%, από 1% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 1,9%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 0,74 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 24,78 εκατ. ευρώ (επίσης 24,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 90,3% (88,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 27,44 εκατ. ευρώ (27,99 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,14 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 9,67 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,65 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ακόμη υψηλότερη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,92 εκατ. ευρώ (2,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 17,1% και δεν ξεπερνούσαν τα 2,66 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 37,9% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 0,50 εκατ. ευρώ και κατά 80% μακροπρόθεσμες, δεδομένου ότι η επιχείρηση έλαβε σχετικό δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς τον Ιούνιο του 2016.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 13,12 εκατ. ευρώ, έναντι 13,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Συγχρόνως, οι προκαταβολές και τα πάγια στοιχεία της υπό κατασκευή ήταν ύψους 3,74 εκατ. ευρώ (3,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Για πάγιες επενδύσεις το 2016 η επιχείρηση δαπάνησε 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,02 εκατ. ευρώ το 2015, συνεχίζοντας, προφανώς με αργούς ρυθμούς, εργασίες κατασκευής νέων αποθηκευτικών χώρων και εγκαθιστώντας λειτουργικό πρόγραμμα CRM για τη βελτιστοποίηση των εμπορικών λειτουργιών της.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Γ. Χούλη και αντιπρόεδρο τον Γ. Ν. Χούλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, που κατέχουν το 90,3% και 5% των μετοχών της, αντιστοίχως. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 189 εργαζόμενους, έναντι 208 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,94 εκατ. ευρώ, έναντι 6,56 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές των μελών της διοίκησής της για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της διέθεσε 0,48 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 4.080 ευρώ. Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της στα μέσα του 2017 ενέκρινε μηνιαίο μισθό 30.000 ευρώ για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της.

Οι συνολικές πωλήσεις της DUROSTICK τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 295 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 32,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων και το 10,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 14,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2005-2009, 2013 και 2016). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 27,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 33,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2014.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: DUROSTICK

www.inr.gr, 9 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS