inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχυμένα τα οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας Μάντζαρης - Eurofilm το 2016Ανώτερη των προβλέψεών της αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων, παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να βελτιώσει τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), κατέγραψε το 2016 η κορινθιακή βιομηχανία πλαστικών φιλμ και ειδών συσκευασίας Μάντζαρης - Eurofilm.

Επίσης, η βιομηχανία αναμένει ότι η χρήση 2017 θα «κλείσει» με ενισχυμένα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, καθώς αυτά κινήθηκαν ανοδικά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και συνδυάστηκαν με περαιτέρω συμπίεση του λειτουργικού της κόστους.

Η επιχείρηση Μάντζαρης συστάθηκε ως Α.Ε. τον Απρίλιο του 1996. Ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1991. Εχει αντικείμενο την παραγωγή φιλμ πολυαιθυλενίου και παραγώγων του. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Eurofilm». Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θέση Τσακίρι στο Ζευγολατιό του νομού Κορινθίας. Από το 2000 αναπτύσσει τις βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητές της σε εγκαταστάσεις εμβαδού 14.000 τ.μ., επί ιδιόκτητης έκτασης 65.000 τ.μ.

Παράγει αγροτικό φιλμ πολυαιθυλενίου, πλαστικούς σάκους, σάκους απορριμμάτων με κορδόνι, τυπωμένα ή ατύπωτα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας και άλλα είδη συσκευασίας για εταιρείες εμφιάλωσης αναψυκτικών και νερών, παραγωγής τροφίμων και εκτυπώσεων. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία.

Συμμετέχει με μερίδιο 49,5% στη βιομηχανική εταιρεία επεξεργασίας εύκαμπτων υλικών συσκευασίας Αλφα Πακ και ελέγχει στη Ρουμανία από το 2004 με μερίδιο 82% την εταιρεία παραγωγής φιλμ πολυαιθυλενίου για αγροτική και βιομηχανική χρήση Europlast, η οποία λειτουργεί παραγωγική μονάδα σε έκταση 13,5 στρεμμάτων, καθώς και από το 2006 την εμπορική εταιρεία Mantzaris International.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 20,71 εκατ. ευρώ (+8,7% ή +1,66 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,96 εκατ. ευρώ (-2,7% ή -0,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,93 εκατ. ευρώ (+4,6% ή +0,04 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,55 εκατ. ευρώ (+11,3% ή +0,06 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,36 εκατ. ευρώ (+14,6% ή +0,05 εκατ. ευρώ).

Το 89,7% των εσόδων της (18,57 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 10,3% (2,14 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες, που αφορούσαν και προϊόντα της ρουμανικής θυγατρικής της. Οι πωλήσεις της στη διεθνή αγορά απέφεραν 1,90 εκατ. ευρώ, ποσό ίσο προς το 9,2% των συνολικών πωλήσεων, προερχόμενα κατά 1,60 εκατ. ευρώ από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατά 0,30 εκατ. ευρώ από τρίτες χώρες. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%. Τα εξαγωγικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5%. Οι εγχώριες πωλήσεις (18,81 εκατ. ευρώ, 90,8% των συνολικών) αυξήθηκαν κατά 9,2%. Επίσης, το 11,8% των εσόδων της (2,20 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 1,03 εκατ. ευρώ (1,12 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,39 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,8% (4,4% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 3,1% (2,8% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,7% (από 2,6%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους έφτασαν το 1,7% (από 1,6%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αποδυναμώθηκε σε 7,8%, αντί 9,5% το 2015, καθώς το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,5%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 1,58 εκατ. ευρώ, έναντι 1,62 εκατ. ευρώ το 2015.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, έξοδα 0,50 εκατ. ευρώ έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης, ενώ καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό των λοιπών άυλων πάγιων στοιχείων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 11,38 εκατ. ευρώ (11,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 45,2% (48,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 25,15 εκατ. ευρώ (23,61 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,92 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 9,39 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (6,53 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν είχαν διενεργηθεί πρόσθετες απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 0,84 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,06 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 13,9% και ανήλθαν σε 13,775 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 52,6% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 9,61 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 19,7% (+2,58 εκατ. ευρώ) και κατά 74,6% μακροπρόθεσμες, καθώς φαίνεται ότι στη διάρκεια του 2016 μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο. Επί παγίων της υφίσταντο εμπράγματα βάρη ποσού 6,80 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων των τραπεζών Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 5,68 εκατ. ευρώ, έναντι 6,12 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Συγχρόνως, οι προκαταβολές και τα πάγια στοιχεία της υπό κατασκευή ήταν ύψους 0,99 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 0,91 εκατ. ευρώ, έναντι 1,802 εκατ. ευρώ το 2015, συνεχίζοντας τις επενδύσεις της. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,90 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 0,53 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - EUROFILM τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 179,7 εκατ. περίπου ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 24,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,5% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 6,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 5,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 4,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 19,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 10,9 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,8 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει τη χρήση 2007.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2008-2010 δεν έχουν εξεταστεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θεόδ. Β. Μάντζαρη και αντιπρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Αντ. Β. Μάντζαρη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 85 εργαζόμενους, έναντι 75 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,57 εκατ. ευρώ, έναντι 1,50 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της διέθεσε μέρισμα 0,51 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 διαθέτει μέρισμα 0,36 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2016 σε 23.070 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 6.495 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 4.235 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι θα κατόρθωνε να αυξήσει κατά 5% τον κύκλο εργασιών της. Για τη χρήση 2017 δεν διατυπώνει συγκεκριμένη πρόβλεψη, αν και αναμένει ότι θα επιτύχει αύξηση των εσόδων της για τρίτο συνεχόμενο έτος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - EUROFILM ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 10 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS