inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει εκ νέου τις πωλήσεις της η Coca-Cola 3Ε ΕλλάδοςΕνισχυμένες επιδόσεις και, κυρίως, αύξηση εκ νέου των πωλήσεων, που είχαν παρουσιάσει κάμψη τόσο το 2015 όσο και το 2016, αναμένεται να παρουσιάσει για το σύνολο της χρήσης 2017 η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία μη αλκοολούχων ποτών.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, προήλθε από απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου της άλλοτε Coca-Cola 3E σε έτερη εταιρεία του ομίλου, με ημερομηνία μετατροπής του ισολογισμού την 31η Μαρτίου 2012. Ελέγχεται πλήρως από τον ελληνικό-πολυεθνικό επιχειρηματικό όμιλο Coca-Cola HBC που εδρεύει στην Ελβετία και, εμμέσως, σε ποσοστό 23,2% από την αμερικανική The Coca-Cola Company (TCCC). Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Coca-Cola Τρία Εψιλον» ή «3Ε». Παράγει, εμφιαλώνει και εμπορεύεται ανθρακούχα και μη ανθρακούχα αναψυκτικά, φυσικούς χυμούς, εμφιαλωμένα νερά, ισοτονικά και ενεργειακά ποτά, έτοιμο τσάι και έτοιμο καφέ, ενώ διακινεί και εμπορεύεται αλκοολούχα ποτά, σνκας και καφέ. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τον όμιλο Coca-Cola HBC, του οποίου αποτελεί θυγατρική, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα κατέγραψε «υψηλή μονοψήφια αύξηση» χάρη στην καλοκαιρία που επικράτησε στη χώρα και την αυξημένη εισροή τουριστών. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών «συνεχίστηκε η θετική πορεία του 2016», ενώ στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών με λίγες θερμίδες «καταγράφηκε αύξηση υποστηριζόμενη περαιτέρω από την κυκλοφορία της νέας Coca-Cola με στέβια και χωρίς θερμίδες». Επίσης, «τα προϊόντα με τα σήματα Fanta, Schewppes Monster παρουσίασαν καλές επιδόσεις», πράγμα που δεν συνέβη στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον, καθώς φαίνεται, με τα προϊόντα έτοιμου τσαγιού, την κλασική Coca-Cola και τους χυμούς της εταιρείας.

Οι πωλήσεις της βιομηχανίας το 2016 είχαν περιοριστεί σε 411,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υστέρηση 0,3% σε σχέση με το 2015 (-1,1 εκατ. ευρώ), καθώς ο όγκος των πωλήσεων είχε μειωθεί σε 100,7 εκατ. κιβώτια προϊόντων, από 101 εκατ. κιβώτια ποτών το 2015 (-0,3%).

Η κάμψη των πωλήσεων συνοδεύτηκε, ωστόσο, από ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου κατά μισή σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 32,4% από 32% το 2015), που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών (133,5 εκατ. ευρώ από 132,3 εκατ. ευρώ) κατά 0,9% (+1,2 εκατ. ευρώ). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συμπίεση των λειτουργικών δαπανών διανομής και διοίκησης και σειράς άλλων δαπανών επέτρεψαν την καταγραφή αυξημένων κατά 60,7% κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 18 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 11,2 εκατ. ευρώ το 2015 (+6,8 εκατ. ευρώ).

Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν στην καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων για πρώτη φορά από τη λειτουργία της εταιρείας με την τρέχουσα δομή της. Συγκεκριμένα, η Coca - Cola 3Ε Ελλάδος το 2016 κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,1 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για τα φορολογικά έσοδα και έξοδα της χρήσης κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,9 εκατ. ευρώ και 3,7 εκατ. ευρώ το 2015 (+8 εκατ. ευρώ και +6,1 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως.

Στο «γύρισμα» των αποτελεσμάτων συνέβαλε οπωσδήποτε το γεγονός ότι η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με έξοδα αναδιάρθωσης 1,4 εκατ. ευρώ μόνο, αντί 11,3 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015, όταν η επιχείρηση προχώρησε σε παύση της λειτουργίας ορισμένων γραμμών παραγωγής του βιομηχανικού δυναμικού της, μεταφέροντας όγκο παραγωγής από άλλες μονάδες της στις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαθέτει στο Σχηματάρι Βοιωτίας, όπου πλέον παράγεται σχεδόν το 98% των αναψυκτικών και χυμών της. Επίσης, η δαπάνη απομείωσης παγίων ήταν 1,1 εκατ. ευρώ, αντί 3,9 εκατ. ευρώ το 2015. Στον αντίποδα, η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 11,7 εκατ. ευρώ, προφανώς για την κάλυψη, κυρίως, απαιτήσεων από την πτωχευμένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Η Coca-Cola 3E Ελλάδος επιβάρυνε εξάλλου τα αποτελέσματά της με μειωμένες αποσβέσεις 13,3 εκατ. ευρώ (13,6 εκατ. ευρώ το 2015 και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,6 εκατ. ευρώ (3,5 εκατ. ευρώ το 2015) για την κάλυψη δανείων με μέσο σταθμικό επιτόκιο 4,21% το 2016, που έλαβε από την αλλοδαπή εταιρεία Coca-Cola HBC Finance του ελβετικού ομίλου.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκε σε 6,3%, αντί 4% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2,1%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 15,4 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2015 (+100%).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 163,4 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 124,8 εκατ. ευρώ (123,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,7% (44,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 285,3 εκατ. ευρώ (279,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Από τα μέσα του 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο ελέγχεται κατά 69,99% από την ελληνική εταιρεία Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης και κατά το υπόλοιπο 30,01% από την αλλοδαπή εταιρεία Coca-Cola Beverages Holdings II, επίσης 100% θυγατρική του ομίλου Coca-Cola HBC.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (122,8 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 32,1 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (90,7 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 12,2 εκατ. ευρώ (6,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 2,75% (+4,3 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 160,5 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 43,5% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 53,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 27,9% (+11,7 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους μακροπρόθεσμες, βάσει δανείου που ελήφθη από την Coca-Cola HBC Finance τον Ιούλιο του 2016 και προβλέπεται να αποπληρωθεί το 2024.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 120,4 εκατ. ευρώ, έναντι 110 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 26,4 εκατ. ευρώ, έναντι 16 εκατ. ευρώ το 2015, εντείνοντας τις επενδύσεις της. Στις 31.12.2016 είχε αναλάβει κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 10,9 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως νέες επενδύσεις στη μονάδα εμφιαλωμένου νερού «Αύρα» που διαθέτει στο Αίγιο Αχαΐας.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Λεούση, αντιπρόεδρο τη Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Παπαχρήστου και οικονομικό διευθυντή τον R. Halasz. Ο αριθμός των εργαζομένων της σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης στα τέλη του 2016 ήταν 1.494 άτομα, έναντι 1.528 στα τέλη του 2015. Οι δαπάνες της για μισθούς και ημερομίσθια, λοιπές παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού το 2016 περιορίστηκαν σε 59,1 εκατ. ευρώ, αντί 67,2 εκατ. ευρώ το 2015, όταν είχε διατεθεί σημαντικό ποσό για αποζημιώσεις. Το ποσό που διέθεσε το 2016 για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου και της ανώτατης διοίκησης της ανήλθε σε 5,1 εκατ. ευρώ, αντί 4,3 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2016 σε 12.050 περίπου ευρώ.

Στη διάρκεια του 2016 κατέβαλε στην αμερικανική The Coca-Cola Company, μέτοχο μειοψηφίας του ομίλου Coca-Cola HBC, καθώς και σε θυγατρικές αυτής, το ποσό των 72,8 εκατ. ευρώ (75,9 εκατ. ευρώ το 2015) για την προμήθεια της συμπυκνωμένης πρώτης ύλης και άλλων προϊόντων και υλικών.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου, στοχεύει για το σύνολο του έτους 2017 σε ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της και της λειτουργικής αποδοτικότητάς της, δίνοντας έμφαση συγχρόνως στον έλεγχο του κόστους, τη μείωση του κεφαλαίου κίνησης κατά 17,2 εκατ. ευρώ και την ενίσχυση των καθαρών ταμειακών ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητές της, οι οποίες το 2016 υποχώρησαν σε 19,6 εκατ. ευρώ, από 25,6 εκατ. ευρώ το 2015. Ωστόσο, εκτιμά ότι η αυξανόμενη συγκέντρωση στο λιανεμπόριο και στον κλάδο του χονδρεμπορίου ενδέχεται να αυξήσει εκ νέου τα έξοδα διάθεσης των προϊόντων της.

Ενώπιον των αρμοδίων αρχών η εταιρεία έχει αμφισβητήσει τον καταλογισμό ποσού 4,2 εκατ. ευρώ εις βάρος της κατόπιν ελέγχου που διεξήχθη το 2015 για κρατικές ενισχύσεις. Είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2015, για τον λόγο αυτό, με πρόσθετο φόρο εισοδήματος 4,2 εκατ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε νέο έλεγχο στη δραστηριότητα της επιχείρησης, στο πλαίσιο έρευνας για τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ

www.inr.gr, 13 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS