inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθεροποίηση της κερδοφορίας της προσδοκά η ηπειρωτική βιομηχανία τροφίμων ΣδούκοςΣταθεροποίηση της κερδοφορίας της, παρά τις αναταράξεις που προκαλεί η εξελισσόμενη αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τοπίου στο οργανωμένο λιανεμπόριο, αναμένει για το 2017 και τα επόμενα χρόνια η ηπειρωτική βιομηχανία τροφίμων Σδούκος.

Η επιχείρηση έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές λιανεμπορικές αλυσίδες. Συγχρόνως, διεκδικεί ισχυρό μερίδιο στην αγορά των επώνυμων προϊόντων της κατηγορίας της, με το σήμα «Sdoukos». Επεξεργάζεται, παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται ξηρούς καρπούς και επικαλυμμένους ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα και ενυδατωμένα φρούτα, αντίστοιχα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας και χωρίς πρόσθετα ζάχαρα, μαντολάτο και παστέλι, μπάρες δημητριακών, καθώς και μείγματα για σαλάτες, με τα σήματα «Nuts for Snack», «Fruit for Snack», «Fruit & Nuts». Συγχρόνως, εμπορεύεται καφέδες, ποτά, ζαχαρώδη και χαρτικά tissue, αναπτύσσοντας δραστηριότητες logistics.

Η Σδούκος Επεξεργασία - Τυποποίηση Τροφίμων, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2001. Αποτελεί κατά κάποιον τρόπο διάδοχο σχήμα εταιρείας της οικογένειας των ιδρυτών της που ιδρύθηκε το 1978 και είχε αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία καφέ και ξηρών καρπών. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων, όπου η μονάδα της, επί οικοπέδου 7.000 τ.μ., περιλαμβάνει βιομηχανοστάσιο 4.175 τ.μ. Εξάγει συνήθως περί το 10% των προϊόντων της, κυρίως στις χώρες Βέλγιο, Βρετανία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία και Φινλανδία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση της, το 2016 η ηπειρωτική βιομηχανία κατέγραψε,:

- Πωλήσεις 12,33 εκατ. ευρώ (+3,8% ή +0,45 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,05 εκατ. ευρώ (+7,8% ή +0,08 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,82 εκατ. ευρώ (-5,3% ή -0,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,57 εκατ. ευρώ (-7,8% ή -0,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (-35,7% ή -0,08 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,135 εκατ. ευρώ (-38,9% ή -0,09 εκατ. ευρώ).

Το 59,3% των εσόδων της (7,31 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 40,7% (5,02 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων. Λόγω απωλειών από τη χρεοκοπία της γνωστής μεγάλης αλυσίδας λιανεμπορίου, τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 9,8% και η απώλεια υπερκαλύφθηκε από τις εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, το 15,4% των εσόδων της (1,90 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Β. Σδούκος και Αντ. Σδούκος, από τις οποίες προμηθεύτηκε αγαθά αξίας 2,88 εκατ. ευρώ.

Η αποδυνάμωση της κερδοφορίας της οφείλεται στην αύξηση των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας κατά 0,13 εκατ. ευρώ ή 38,5%, καθώς και σε διόγκωση των χρηματοοικονομικών δαπανών της.

Αντιθέτως, ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενδυναμώθηκε και ανήλθε σε 8,5%, από 8,2% το 2015.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,255 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,43 εκατ. ευρώ (0,395 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,6% (11,3% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 6,3% (επίσης 11,3% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,2% (από 1,9%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν στο 1,1% (από επίσης 1,9%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 5,7%, αντί 6,1% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2%. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 0,40 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ το 2015 (-14,9%).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.


Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,54 εκατ. ευρώ, δεν ξεπερνούσαν τα 2,21 εκατ. ευρώ (2,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν μόνο στο 15,2% (14,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,52 εκατ. ευρώ (14,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,49 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 0,83 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (9,66 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν είχαν διενεργηθεί πρόσθετες απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 0,66 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 1,2% (+0,15 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 12,31 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 78,5% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 6,51 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 8,7% (+0,52 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 85,5% βραχυπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,82 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθηκών ποσού 3,06 εκατ. ευρώ υπέρ των τραπεζών Πειραιώς και Alpha για εξασφάλιση δανείων, καθώς και προσημείωση 0,18 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείου συνδεδεμένης επιχείρησης. Στα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία της περιελάμβανε τραπεζικές μετοχές αποτιμημένες στο κόστος κτήσης τους.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 3,97 εκατ. ευρώ, έναντι 4,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 0,025 εκατ. ευρώ, έναντι 0,17 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,67 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΣΔΟΥΚΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 79,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,55 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,7% των πωλήσεων και το 2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,7% των πωλήσεων και το 2,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 2,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,35 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 14,1 εκατ. περίπου ευρώ, είχε καταγράψει τη χρήση 2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, παρουσίασε τη χρήση 2014. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,35 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει τη χρήση 2009.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Γεωργία Κ. Μητσοπούλου και αντιπρόεδρο τη Μαριάννα Α. Σδούκου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 32 εργαζόμενους, έναντι 31 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,64 εκατ. ευρώ, έναντι 0,60 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,135 εκατ. ευρώ, έναντι 0,13 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2016 ήταν της τάξεως των 25.750 ευρώ.

Δηλώνει ότι οι πωλήσεις της το 2017 θα είναι θετικά επηρεασμένες από την αναδιοργάνωση του τμήματος των πωλήσεών της και την ομαλή υλοποίηση των συμφωνιών της με αλυσίδες σουπερμάρκετ, για τις οποίες παράγει προϊόντα. Εκτιμά ότι έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς επενδύσεις που είχε υλοποιήσει σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητάς της, τη συμπίεση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της.

Ωστόσο, η χρήση 2017 θα επιβαρυνθεί με ζημιές 0,68 εκατ. ευρώ από την ισόποση ζημιά που προκάλεσε η διαγραφή απαιτήσεων της εταιρείας από την πτωχευμένη λιανεμπορική αλυσίδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΔΟΥΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

www.inr.gr, 15 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS