inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συρρικνώθηκαν οι πωλήσεις και τα κέρδη της βιομηχανίας τσιμέντου Στερεά Καύσιμα το 2016Συρρίκνωση πωλήσεων, αλλά και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,4 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 32,1% των πωλήσεων και το 15,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αντίστοιχα προς 70.235 ευρώ ανά εργαζόμενο, κατέγραψε το 2016 η μακεδονική εταιρεία παραγωγής τσιμέντου από έτοιμο κλίνκερ και άλλων δομικών κυρίως προϊόντων Στερεά Καύσιμα.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2003. Ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Πρόδρομου Παυλίδη της ομώνυμης βιομηχανίας κομπόστας φρούτων. Εδρεύει στα Γιαννιτσά Πέλλας, στο ύψος του 3ου χλμ. της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης. Από το 2013 διαθέτει μονάδα παραγωγής τσιμέντου, στο ύψος του 3ου χλμ. της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης, με τον διακριτικό τίτλο «Γιαννιτσά Πέλλας». Γενικότερα, έχει αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία στερεών καυσίμων, κάρβουνου, pet coke, ανθρακίτη, τσιμέντου, κονιαμάτων, υδρασβεστικών χρωμάτων και άλλων οικοδομικών υλικών. Αποτελεί μέλος του Επιμελητηρίου Πελλας.

Είναι η μόνη ελληνική βιομηχανία που παράγει τσιμέντο πόρτλαντ και λευκό τσιμέντο, χρησιμοποιώντας κλίνκερ τρίτων. Τον Απρίλιο του 2016 ολοκλήρωσε την κατασκευή και προσθήκη στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής λευκού τσιμέντου, καθώς και σχετικού σιλό.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας τη 13η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 7,54 εκατ. ευρώ (-47,1% σε σύγκριση με το 2015), μεικτά κέρδη 2,88 εκατ. ευρώ (-43,4%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,39 εκατ. ευρώ (-33,4%), κέρδη προ φόρων 1,72 εκατ. ευρώ (-41,8%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,32 εκατ. ευρώ (-32,8%).

Το 98,9% των εσόδων της (7,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις έτοιμων και ημιέτοιμων προϊόντων της. Μέρος της παραγωγής της διατέθηκε στο εξωτερικό, σε πελάτες που της όφειλαν στο τέλος της χρήσης 1,44 εκατ. ευρώ. Τις πωλήσεις της έπληξε, πέραν της αναιμικής ζήτησης, η ένταση του ανταγωνισμού.

Σε σύγκριση με το 2015, η κερδοφορία της επιβαρύνθηκε με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,38 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, ευνοήθηκε από μείωση των λοιπών, έκτακτων εξόδων και ζημιών κατά 0,42 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 38,7%, από 36,1% το 2015).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,12 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 16,4% (33,7% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 12,6% (22,4% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 23,1% (από 21%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιστοιχούσαν στο 17,8% (από 14%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 15,8%, αντί 25,7% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 8,6%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,26 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 30,4% των πωλήσεων (24,5% το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,99 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσια της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (2,18 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί πρόσθετες απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 0,42 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια της χρήσης 2016 η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,81 εκατ. ευρώ, έναντι 0,08 εκατ. ευρώ το 2015, οπότε εισέπραξε το 50% συνολικής κρατικής επιχορήγησης 1,06 εκατ. ευρώ για παλαιότερες επενδύσεις ενισχυόμενου κόστους 3,8 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Πρόδρομο Π. Παυλίδη και αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Παύλο Πρ. Παυλίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 34 εργαζόμενους, έναντι 28 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,53 εκατ. ευρώ, έναντι 0,48 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων ανά εργαζόμενο το 2016 ήταν ύψους 50.560 ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους ήταν ίσα προς 38.880 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Για το 2016 η επιχείρηση προέβλεπε ότι η πορεία της «θα είναι ανοδική». Για το 2017 αναφέρει ότι προσβλέπει σε «σταδιακή επέκταση» των δραστηριοτήτων της, παρά τη συρρικνούμενη εγχώρια ζήτηση.

Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε γενική συνέλευση των μετόχων της τον Δεκέμβριο του 2016, τον Μάρτιο του 2017 η επιχείρηση έθεσε στη διάθεση των μετόχων της μέρισμα ύψους 0,40 εκατ. ευρώ από αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

www.inr.gr, 16 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS