inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ισχυροποιεί τη θέση της η 50χρονη βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών ακριβείας VetaΜε μεγαλύτερη αισιοδοξία, λόγω της ολοκλήρωσης σημαντικών επενδύσεων, ατενίζει το μέλλον η βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών ακριβείας και μηχανημάτων Veta, η οποία συμπληρώνει εφέτος 50 χρόνια επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η Veta αποτελεί επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας. Κύριο αντικείμενο της είναι η κοπή μετάλλων με laser. Παρέχει, επίσης, ολοκληρωμένες υπηρεσίες βιομηχανικής υπεργολαβίας, που περιλαμβάνουν από τις πρώτες ύλες μέχρι και το τελικό προϊόν, με σύγχρονες μηχανές επεξεργασίας μετάλλων και προσφέροντας υπηρεσίες κοπής με laser, punching και υδροκοπή, κοπής σωλήνα με laser, διαμόρφωσης ελασμάτων και σωλήνων, μηχανούργησης, συγκόλλησης, ηλεκτροστατικής βαφής και συναρμολόγησης. Κατασκευάζει διαφόρων ειδών μηχανήματα. Ακόμη, ασχολείται με την εμπορία σιδηρούχων μετάλλων.

Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1995 και εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής. Προϋπήρχε με άλλη νομική από το 1967 στη Μεταμόρφωση Αττικής, ασχολούμενη με την εμπορία σωλήνων και μεταλλικών εξαρτημάτων. Το 1976 επεκτάθηκε στην επεξεργασία λαμαρίνας και την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων. Το 1999 δημιούργησε βιομηχανική και εμπορική μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, με εγκαταστάσεις 8.000 τ.μ. σε έκταση 12.000 τ.μ., ενώ το 2000 κατασκεύασε νέα αντίστοιχη μονάδα, με εγκαταστάσεις που καλύπτουν πλέον 14.000 τ.μ. σε έκταση 20.000 τ.μ., στις Αχαρνές Αττικής, εγκαθιστώντας το πρώτο από τα 14 μηχανήματα laser κοπής μεταλλικών φύλλων που απέκτησε έκτοτε. Οι εγκαταστάσεις της στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη στεγάζουν πέντε διαφορετικές παραγωγικές μονάδες.

Πραγματοποιεί εξαγωγές προϊόντων της σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Διαθέτει υποκαταστήματα στο Κορωπί Αττικής, στο Σταυροχώρι Κιλκίς και στο 82ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το 2014, παρά τις συνθήκες κρίσης, ξεκίνησε την υλοποίηση διετούς επενδυτικού προγράμματος προσθήκης νέου μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού στις μονάδες της στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, το οποίο τη διετία 2015-2016 απορρόφησε κονδύλια άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 21η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η βιομηχανία κατέγραψε:

- Πωλήσεις 25,95 εκατ. ευρώ (+4,9% ή +1,22 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 5,69 εκατ. ευρώ (+14,8% ή +0,73 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,58 εκατ. ευρώ (+5,4% ή +0,185 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,46 εκατ. ευρώ (+15,8% ή +0,20 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (-44,3% ή -0,04 εκατ. ευρώ).

Το 57,6% των εσόδων της (14,96 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 38,1% (9,88 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και το υπόλοιπο 4,3% (1,11 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,4%. Επίσης, το 84,3% των εσόδων της (21,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 15,7% (4,08 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (3,44 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,64 εκατ. ευρώ). Ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της σημείωσαν αύξηση 10,9% (+2,15 εκατ. ευρώ), τα εξαγωγικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 18,4% (-0,92 εκατ. ευρώ). Ακόμη, το 6% των εσόδων της (1,55 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, από τις οποίες προμηθεύτηκε αγαθά και υπηρεσίες αξίας 6,59 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας της οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων, την ενδυνάμωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 21,9% από 20% το 2015) και την απουσία απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων (0,21 εκατ. ευρώ), που αντιστάθμισαν την αύξηση των συνολικών δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας (4,92 εκατ. ευρώ) κατά 15,5% (+0,66 εκατ. ευρώ).

Η καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους οφείλεται στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με υψηλές, αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 2,125 εκατ. ευρώ (2,14 εκατ. ευρώ το 2015) και αυξημένους, λόγω και των επενδύσεων, χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,60 εκατ. ευρώ (1,365 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή στο επίπεδο του 6,6%, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,2%, λόγω αύξησης των παγίων στοιχείων του. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 1,985 εκατ. ευρώ, έναντι 2,04 εκατ. ευρώ το 2015 (-3%).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 13,93 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 9,96 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 18,835 εκατ. ευρώ (18,975 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 34,7% (36,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 54,27 εκατ. ευρώ (51,61 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (21,22 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 6,20 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (15,02 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί πρόσθετες απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 2 εκατ. περίπου ευρώ. Οι απαιτήσεις της από συνδεδεμένες οντότητες ανέρχονταν σε 8,91 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 8,6% (+2,80 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 35,44 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 57,6% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 25,11 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,7% (+0,18 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 77,1% μακροπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 3,24 εκατ. ευρώ (3,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 18,42 εκατ. ευρώ, έναντι 15,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω ένταξης στην παραγωγική διαδικασία επενδύσεων σε κτιριακό εξοπλισμό που ολοκληρώθηκαν το 2016. Για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 4,61 εκατ. ευρώ, έναντι 1,65 εκατ. ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί πρόσθετες αποσβέσεις παγίων ποσού 0,46 εκατ. ευρώ. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν 6,56 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε ληφθεί υπόψη ότι συγγενική επιχείρηση εμφάνιζε αρνητική καθαρή θέση.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας VETA τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 288,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 47,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,5% των πωλήσεων και το 7,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους το αποτέλεσμά της ήταν ζημιές 0,1 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων τη δωδεκαετία αυτή ήταν κέρδη ύψους 31,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2005-2010) και ζημιογόνος τις υπόλοιπες έξι (2011-2016). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 17,2 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 27,8 εκατ. περίπου ευρώ, είχε καταγράψει τη χρήση 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,75 εκατ. περίπου ευρώ, είχε καταγράψει τη χρήση 2012.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ολγα Χ. Βελετάκου, με αναπληρωτή της στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της τον Αναστ. Βελετάκο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 205 εργαζόμενους, έναντι 198 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,34 εκατ. ευρώ, έναντι 2,98 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2016 ήταν της τάξεως των 17.485 ευρώ.

Δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις. Στοχεύει, όπως αναφέρει, με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των συντελεστών παραγωγής να διατηρήσει και να αυξήσει την αξία της. Σχεδιάζει την ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων και προωθεί τη διεύρυνση του πελατολογίου της και την αριστοποίηση των παραγωγικών διεργασιών, με σκοπό την απόκτηση και τη διασφάλιση μεγαλύτερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Προεξοφλεί θετικές τις μελλοντικές προοπτικές της. Τα οικονομικά μεγέθη της τους πρώτους μήνες του 2017 κινήθηκαν, όπως αναφέρει, ανοδικά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: VETA ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΜΗΧΑΝΩΝ

www.inr.gr, 16 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS