inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η εξωστρέφεια ενισχύει τα οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας λιπαντικών ΕλντονςΑκόμη πιο δυναμικά κινείται στον εξαγωγικό τομέα κατά το 2017 η βιομηχανία λιπαντικών Ελντονς, προσδοκώντας ότι για τον λόγο αυτό θα συνεχίσει να διευρύνει τα οικονομικά μεγέθη της, όπως συνέβη το 2016.

Η επιχείρηση στρέφεται στη διεθνή αγορά για τη διάθεση ολοένα και μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής της, εντείνοντας συγχρόνως τις προσπάθειές της, με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτει και σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, για την τελειοποίηση των προϊόντων της και τη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας της. Κατά το 2016 ενίσχυσε τη θέση της τόσο στην εγχώρια αγορά λιπαντικών όσο και σε αγορές του εξωτερικού.

Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1997. Προέρχεται από μετατροπή ομοειδούς επιχείρησης που έκανε τα πρώτα της βήματα στον νομό Αττικής πριν από 37 χρόνια. Εδρεύει στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής. Διαθέτει μονάδες παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο Αργος στον νομό Αργολίδας. Επίσης, λειτουργεί τρία κέντρα διανομής στον Ασπρόπυργο, τη Θεσσαλονίκη και τη Φιλιππούπολη στη Βουλγαρία. Ακόμη, διαθέτει υποκαταστήματα στον Πειραιά και τη βιομηχανική περιοχή Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιεί το σήμα «Eldon's» και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παράγει και εμπορεύεται πλήρη γκάμα συνθετικών και συμβατικών ορυκτελαίων για οχήματα, για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία. Επίσης, γράσα και ειδικά προϊόντα, όπως γαλακτώματα και υγρά ειδικών κατεργασιών, μονωτικά, υλικά σφράγισης αρμών, αντισκωριακά και χημικά αυτοκινήτων. Από το 2005 αντιπροσωπεύει λιπαντικά και συναφή προϊόντα της αμερικανικής Anderol και από το 2009 ανάλογα προϊόντα της σουηδικής Nynas. Συνολικά, διαθέτει περισσότερα από 600 διαφορετικά προϊόντα, που αντιστοιχούν σε 3.000 περίπου διαφορετικούς συνδυασμούς συσκευασιών. Ορισμένα από τα προϊόντα της φέρουν τα σήματα «Telmo» και «Plex».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η ΕΛΝΤΟΝΣ το 2016 κατέγραψε υψηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών της, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις της να έχουν αυξηθεί κατά 58,8% τη διετία 2015-2016, αντανακλώντας αύξηση του όγκου παραγωγής και των τιμών των προϊόντων. Επίσης, παρουσίασε θεαματικά ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 20ό ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 21,85 εκατ. ευρώ, από 18,325 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2% σε ποσοστό ή 3,52 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 68,05% των εσόδων της (14,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 31,95% (6,98 εκατ. ευρώ) από τις εξαγωγές της. Σε σύγκριση με το 2015, τα εξαγωγικά της έσοδα το 2016 αυξήθηκαν κατά 10,6%, ενώ το 2015 είχαν αυξηθεί κατά 116,8% (+0,67 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και +4,07 εκατ. ευρώ σε διετή βάση). Συγχρόνως, οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 23,7% (+2,85 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 41,5% των εσόδων της (9,06 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη, από τα οποία προμηθεύτηκε αγαθά 1,70 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 4,81 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,10 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 17,3% (+0,71 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά μισή περίπου εκατοστιαία μονάδα, από το 22,4% στο 22%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 77,7% (+0,54 εκατ. ευρώ), καθώς ανήλθαν σε 1,235 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 5,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,8% (0,695 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Τα έκτακτα έξοδα ήταν μειωμένα κατά 0,25 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,205 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,33 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,70 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,45 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένων κατά 0,63 εκατ. ευρώ και 0,43 εκατ. ευρώ (+892,5% και 2.273,7%), αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,6% και 10% (1,7% και 0,4% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,2% (0,4% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 2,1% (0,1% το 2015). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,91 εκατ. ευρώ, έναντι 0,28 εκατ. ευρώ το 2015 (+225% ή +0,63 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,6%, έναντι 5,4% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 12,85 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,7% κυρίως λόγω μείωσης του πάγιου ενεργητικού της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, όπως και εκείνες του 2005.


Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 4,73 εκατ. ευρώ (4,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (33,1% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 3,56 εκατ. ευρώ, κατά 77,8% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9,4% (-0,37 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,14 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,93 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,21 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,48 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,59 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 3,70 εκατ. ευρώ υπέρ της Attica Bank και ποσού 0,44 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank για εξασφάλιση δανείων. Παρά το γεγονός ότι σχημάτισε για πρώτη φορά πρόβλεψη για τους εργαζόμενούς της, οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της συμπιέστηκαν σε 8,12 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 6,2% (-0,54 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 2,96 εκατ. ευρώ, έναντι 3,07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ήταν 0,11 εκατ. ευρώ έναντι 0,10 εκατ. ευρώ το 2015. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή σε εταιρεία, αντί ποσού 0,05 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2011. Δεν έχει αποδεχθεί τον φορολογικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τις χρήσεις 2012-2014 και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 83 παρ. 5 του ν. 2238/1994.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθαν. Κ. Φλωρουσιώτη και αντιπρόεδρο τον Γ. Ι. Ντόντο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 49 εργαζόμενους, έναντι 46 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι 1,01 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Για αμοιβές μελών της διοίκησής της διέθεσε 0,88 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της, έναντι 0,77 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 25.205 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων 14.365 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 9.205 ευρώ ανά εργαζόμενο, χωρίς να υπολογίζονται φυσικά στα κέρδη οι αμοιβές της διοίκησης.

Ανέμενε για το 2016, σύμφωνα με την περυσινή ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, μείωση του κόστους λειτουργίας της και επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Θεωρεί πολύ καλή την πορεία που διέγραψε το 2016.

Κινείται δυναμικά στον τομέα των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, εξάγοντας προϊόντα της στη Βουλγαρία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και συνολικά σε 16 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι, επίσης, η Ιταλία, το Καζακστάν, η Κύπρος, το Μαυροβούνιο, άλλες βαλκανικές, η Ουκρανία και το Τουρκμενιστάν. Οι βιομηχανικές μονάδες της έχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 60.000 τόνων λιπαντικών και 35.000 τόνων γράσων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΝΤΟΝΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

www.inr.gr, 17 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS