inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων και κερδών αναμένει εφέτος η 50χρονη φαμακοβιομηχανία GenepharmΜεγαλύτερες πωλήσεις και ακόμη ισχυρότερη κερδοφορία αναμένει ότι θα παρουσιάσει για το σύνολο της χρήσης 2017 η εξαγωγική, κατά βάση, φαρμακοβιομηχανία Genepharm.

Η φαρμακευτική επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. τον Σεπτέμβριο του 1971. Ωστόσο εφέτος συμπληρώνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της, καθώς είχε συσταθεί με άλλη νομική μορφή το 1967. Εγκαινίασε τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της, στην Παλλήνη Αττικής, το 1974. Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και εξάγει γενόσημα φάρμακά της σε περισσότερες από 90 χώρες, παγκοσμίως, σε συνεργασία με μερικές από τις πιο γνωστές φαρμακευτικές εταιρείες διεθνώς. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, στο ύψος του 18ου χλμ. της λεωφόρου Μαραθώνος. Οι εγκαταστάσεις της εκεί, επί οικοπέδων 10.320 τ.μ., περιλαμβάνουν βιομηχανοστάσιο συνολικής επιφάνειας 9.590 τ.μ. με τρεις μονάδες παραγωγής συμβατικών στερεών σκευασμάτων, ογκολογικών στερεών και ενέσιμων σκευασμάτων, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 780 εκατ. δισκία, 260 εκατ. κάψουλες και 7,5 εκατ. διαλύματα όσον αφορά τα συμβατικά φάρμακα και 75 εκατ. ευρώ δισκία και κάψουλες και 17 εκατ. διαλύματα όσον αφορά τα ογκολογικά φάρμακα. Τα πιο γνωστά από τα φάρμακά της που διατίθενται στην ελληνική αγορά φέρουν τα σήματα «Nordomin», «Grenocix», «Lipotex», «Formotil», «Extement», «Mongas», « Σταθμοί στην πορεία της ήταν, μεταξύ άλλων, η έναρξη παραγωγής ογκολογικών στερεών και ενέσιμων φαρμάκων το 2007 και η ανακήρυξή της το 2005 σε εγκεκριμένο προμηθευτή του συστήματος Υγείας της Αυστραλίας και το 2011 σε εγκεκριμένο προμηθευτή του υπουργείου Υγείας της Τουρκίας. Το 2014 κατάφερε να επεκταθεί εμπορικά σε αγορές της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με τον 45ο ισολογισμό της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Genepharm το 2016 ανήλθαν σε 34,16 εκατ. ευρώ, από 33,32 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5% σε ποσοστό ή 0,84 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το 79% των εσόδων της (26,99 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 21% (7,17 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,4%. Επίσης, το 19,6% των εσόδων της (6,68 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 80,4% (27,48 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (24,41 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (3,07 εκατ. ευρώ). Ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της σημείωσαν πτώση 38,6% (-4,20 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των τιμών ορισμένων προϊόντων, τα εξαγωγικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,4% (+5,04 εκατ. ευρώ). Ακόμη, το 4,2% των εσόδων της (1,43 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 12,95 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 11,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+12,4% ή +1,43 εκατ. ευρώ). Συγκεκριμένα, ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 37,9%, από 34,6% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,79 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14% των εσόδων, από 4,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (13,1% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 10,1% (+0,44 εκατ. ευρώ), καθώς το ισοζύγιο της μεταβολής των λοιπών έκτακτων κερδών-ζημιών ήταν αρνητικό (-0,34 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,76 εκατ. ευρώ (1,79 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,61 ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 2,85 εκατ. ευρώ, έναντι 2,75 εκατ. ευρώ το 2015.

Η φαρμακοβιομηχανία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,42 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη 1,86 εκατ. ευρώ (+0,56 εκατ. ευρώ ή +29,8%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 1,59 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,30 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,29 εκατ. ευρώ ή +22,4%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 13,2% και 8,6% (11% και 7,7% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,1% (5,6% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 4,7% (3,9% το 2015). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,18 εκατ. ευρώ (3,66 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 14,2%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,6%, έναντι 8,6% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 1%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, όπως και εκείνες της χρήσης 2015. Προχώρησε σε αναταξινόμηση κονδυλίων και αναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 περιελάμβαναν κρατικές ενισχύσεις για επενδύσεις 4,35 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 19,19 εκατ. ευρώ (17,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 38,3% (34,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 50,125 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (50,64 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 10,61 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 12,9% (-1,57 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 54,5% μακροπρόθεσμες. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (31,18 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,11 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (24,075 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,56 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της συμπιέστηκαν σε 30,93 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 6,4% (-2,11 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,09 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Το χαρτοφυλάκιό της περιελάμβανε καναδικά κρατικά ομόλογα 1,77 εκατ. ευρώ (5,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί των παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκες ποσού 17,86 εκατ ευρώ, υπέρ της Alpha Bank, για εξασφάλιση δανείων.

Για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία η εταιρεία το 2016 δαπάνησε 2,61 εκατ. ευρώ, έναντι 2,86 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 13,11 εκατ. ευρώ, έναντι 13,42 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, μειωμένα λόγω των αποσβέσεων της χρήσης, έναντι άυλων στοιχείων 5,79 εκατ. ευρώ (4,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,04 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων. Στα λοιπά άυλα στοιχεία της είχε καταχωρήσει, κατά παρέκκλιση των λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, χρεωστική διαφορά από ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 1,38 εκατ. ευρώ, προκειμένου αυτή να μεταφερθεί τμηματικά και ισόποσα στα έξοδα των χρήσεων 2012-2041 και να εκπέσει από τα φορολογητέα έσοδα.

Η Genepharm έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αχ. Ν. Βιγκόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 244 εργαζόμενους, έναντι 215 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,17 εκατ. ευρώ, έναντι 6,19 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,97 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων ανά εργαζόμενο το 2016 ήταν ύψους 9.935 ευρώ, τα κέρδη της μετά από τους φόρους ήταν ίσα προς 6.515 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 19.640 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Οι συνολικές πωλήσεις της φαρμακοβιομηχανίας GENEPHARM τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 331,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 43,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 9,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 2,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους το αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 6,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 1,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων τη δωδεκαετία αυτή ήταν κέρδη ύψους 37,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες πέντε. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 18,7 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 35,6 εκατ. περίπου ευρώ, είχε καταγράψει τη χρήση 2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, παρουσίασε τη χρήση 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 3,2 εκατ. περίπου ευρώ, είχε καταγράψει τη χρήση 2010.

Η επιχείρηση στηρίζει τις προβλέψεις της για περαιτέρω αύξηση του κύκλο εργασιών και ενίσχυση της κερδοφορίας της το τρέχον έτος στον υψηλό βαθμό εξωστρέφειάς της, καθώς περί τα δυο τρίτα της παραγωγής της κατευθύνονται στη διεθνή αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: GENEPHARM

www.inr.gr, 17 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS