inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία, από το 2016, η καθετοποιημένη εταιρεία κρέατος Αφοί Νικολόπουλοι FarmΣε ανοδική πορεία επανήλθε το 2016, έπειτα από μία τριετία πτώσης των πωλήσεών της, η καθετοποιημένη πελοποννησιακή βιομηχανία κρέατος Αφοί Νικολόπουλοι Farm.

Η επιχείρηση αποβλέπει στην ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της και του γεγονότος ότι δεν βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις, ώστε να ενδυναμώνει και πάλι, σταθερά, τη θέση της στην ελληνική αγορά τυποποιημένων προϊόντων κρέατος.

Αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη κτηνοτροφικών μονάδων που η οικογένεια των ιδρυτών της είχε δημιουργήσει στην Αμαλιάδα Ηλείας αρκετές δεκαετίες πριν προχωρήσει τον Σεπτέμβριο του 1991 στη σύσταση Α.Ε. και κατασκευάσει βιομηχανικά σφαγεία στον Αγιο Ιωάννη Αμαλιάδας, όπου και εδεύει. Το 1996 δημιούργησε στον Καρδαμά Αμαλιάδας, στο ύψος του 80ού χλμ. της οδού Πατρών-Αμαλιάδας, βιομηχανική μονάδα τυποποίησης κρέατος με στεγασμένους χώρους 5.500 τ.μ. Η φάρμα και οι παραγωγικές μονάδες της απλώνονται σε ιδιόκτητες εκτάσεις 2.100 και πλέον στρεμμάτων στον νομό Ηλείας. Το 2013 οι εγκαταστάσεις της εμπλουτίστηκαν με μύλους ζωοτροφών για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτροφικών μονάδων της. Είχε προηγηθεί, το 2008, η κατασκευή μονάδας θερμικής αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων, η οποία παράγει οστεοκρεατάλευρα για ζώα συντροφιάς και λίπος επεξεργασίας για βιοκαύσιμα.


Εκτρέφει ζώα, πραγματοποιεί η ίδια τη σφαγή, τυποποιεί και διαθέτει προϊόντα κρέατος, όπως μπριζόλες και κιμά, σε διάφορες συσκευασίες, με την εταιρική επωνυμία της. Επίσης, διαθέτει ζώντα ζώα και εμπορεύεται νωπό κρέας. Η παραγωγή της περιλαμβάνει μοσχαρίσιο, χοιρινό και πρόβειο κρέας, καθώς και αρνιά. Εξάγει μικρό ακόμη μέρος των προϊόντων της στην Ιταλία και την Ισπανία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016 παρουσίασε σχεδόν διψήφια αύξηση των πωλήσεων και, συγχρόνως, ενίσχυσε την ετήσια κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 25ο ισολογισμό της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 16,43 εκατ. ευρώ, από 14,98 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 9,7% σε ποσοστό ή 1,45 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 1,41 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 0,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+42,1% ή +0,42 εκατ. ευρώ). Συγκεκριμένα, ο συντελεστής των μεικτών κερδών της ανήλθε σε 8,6%, από 6,6% το 2015.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 0,99 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6% των εσόδων, από 1,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (6,7% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 1,7%, λόγω υστέρησης των λοιπών, συνηθισμένων εσόδων εκμετάλλευσης κατά 0,20 εκατ. ευρώ και των λοιπών, έκτακτων εσόδων και κερδών κατά 0,14 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,525 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 8.000 ευρώ (7.000 ευρώ την προηγούμενη χρήση), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Κατόπιν αυτών η βιομηχανία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,465 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη 0,43 εκατ. ευρώ (+0,04 εκατ. ευρώ ή +8,4%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,31 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,02 εκατ. ευρώ ή +7,6%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,7% και 2,7% (3,5% και 2,5% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,8% (2,9% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 2,1% (επίσης 2,1% το 2015). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,99 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 7,5%, έναντι 7,3% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 4%.


Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, όπως και εκείνες της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαια της ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ FARM στις 31.12.2016 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών και φορολογικών νόμων 7,75 εκατ. ευρώ από κρατικές επιχορηγήσεις και απαλλαγές, ανέρχονταν σε 12,53 εκατ. ευρώ (12,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 95% (90,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,18 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (13,74 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία είχε μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,10 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,49 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,61 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της συρρικνώθηκαν σε 0,66 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 51,8% (-0,705 εκατ. ευρώ), Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,84 εκατ. ευρώ (3,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Για επενδύσεις η εταιρεία το 2016 δαπάνησε 0,065 εκατ. ευρώ, έναντι 0,01 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 4,07 εκατ. ευρώ, έναντι 4,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, μειωμένα λόγω των αποσβέσεων της χρήσης.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γεώργιο Κ. Νικολόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 52 εργαζόμενους, έναντι 45 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,78 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της διαθέτει μέρισμα 0,18 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2016, έναντι μερίσματος 0,16 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει από τα κέρδη του 2015. Τα κέρδη της προ φόρων ανά εργαζόμενο το 2016 ήταν ύψους 8.940 ευρώ, τα κέρδη της μετά από τους φόρους ήταν ίσα προς 6.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 19.060 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η Αφοί Νικολόπουλοι Farm θεωρείται από τις κορυφαίες εταιρείες του τομέα της και έχει αποσπάσει πολλές βραβεύσεις και επαίνους σε ελληνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των δραστηριοτήτων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ FARM

www.inr.gr, 20 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS