inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 37% τις πωλήσεις της, το 2016, η βιομηχανία στρατιωτικού ρουχισμού ΣιαμίδηςΜεγάλη αύξηση πωλήσεων για τρίτο διαδοχικό έτος, η οποία συνοδεύτηκε από ενισχυμένη κερδοφορία, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία στρατιωτικού ρουχισμού και προστατευτικού εξοπλισμού Κώστας Σιαμίδης.

Η επιχείρηση κατασκευάζει ειδικών χρήσεων υφάσματα, ενδύματα και αντιβαλλιστικά συστήματα προστασίας. Εχει στο ενεργητικό της τον εφοδιασμό με προϊόντα της, μεταξύ άλλων, των ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Είναι προμηθευτής, μεταξύ άλλων, του ΝΑΤΟ.

Τα προϊόντα της παράγονται καθετοποιημένα με πρώτη ύλη μόνο το νήμα. Είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένα εργαστήρια, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Από το 1998 λειτουργεί στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στη Θέση Σπηλιά, όπου και εδρεύει, σε κτιριακές εγκαταστάσεις με σύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής και ελέγχου και με διαδικασίες πιστοποιημένες από τον οργανισμό TUV Cert. Μετεγκαταστάθηκε στα Οινόφυτα Βοιωτίας από την Αταλάντη Φθιώτιδας. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Ιούλιο του 1975, ενώ προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1961. Η παραγωγική δυναμικότητα των μονάδων της σε ενδύματα και αλεξίσφαιρα γιλέκα ανέρχεται σε 750.000 και 64.000, αντιστοίχως. Εχει ιδρύσει την εταιρεία Eutex στην Αλβανία και λειτουργεί εργοστάσιο ραφής ενδυμάτων στο Αργυρόκαστρο. Από το 2010 ασχολείται και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια, διαθέτοντας σταθμούς παραγωγής συνολικής ισχύος 2,1 MW.

Παράγει αλεξίσφαιρα γιλέκα, αλεξίσφαιρα κράνη, αντιπυρικές στολές από Nomex® για πυροσβέστες, πιλότους, πληρώματα τανκς και πλοίων και ειδικές δυνάμεις, σύμφωνα με τα ΕΝ 531 και ΕΝ 469, στολές ειδικής προστασίας Gore-tex®, υφάσματα στολών ΠΒΧ, στολές και τζάκετ παραλλαγής με I.R. προστασία ή μονόχρωμα, αντανακλαστικά ενδύματα ΕΝ 471, στολές εξόδου και πουκάμισα για οπλίτες και αξιωματικούς, μπουφάν γραμμής πτήσης, αδιάβροχα τζάκετ και καμπαρντίνες. Επίσης, υφάσματα από βαμβάκι, βαμβάκι/polyester, μαλλί, μαλλί/polyester, πολυαμίδιο, Viscose, Nomex®, Kevlar®, καθώς και υφάσματα νοσοκομειακού εξοπλισμού. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς και του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Οι πωλήσεις της βιομηχανίας τον χρόνο που πέρασε, καθώς ολοκλήρωσε την 41η οικονομική χρήση από τη σύστασή της ως Α.Ε., ήταν ύψους 11,47 εκατ. ευρώ, κατά 36,6% ή 3,08 εκατ. ευρώ αυξημένες έναντι του 2015. Σε σύγκριση με το 2014, οι πωλήσεις της ήταν υψηλότερες κατά 83,5%, ενώ σε σύγκριση με το 2013 ήταν υψηλότερες κατά 217,2%.

Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε το 2016 κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες στο 17,7%, από 20,5% το 2015. Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 2,03 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,2% ή +0,31 εκατ. ευρώ.

Η συγκριτικά χαμηλότερη άνοδος των λειτουργικών δαπανών επέτρεψε την καταγραφή αυξημένων κατά 22,2% κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 1,60 εκατ. ευρώ (+0,29 εκατ. ευρώ), καθώς και αυξημένων κατά 36,1% κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 1,105 εκατ. ευρώ (επίσης +0,29 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 2,92 εκατ. ευρώ (2,35 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,575 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν το 2016 σε 0,53 εκατ. ευρώ, έναντι 0,23 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 126,5% (+0,30 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα καθαρά κέρδη της μετά την αφαίρεση των φόρων ανήλθαν το 2016 σε 0,33 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 139,1% (+0,19 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,8% και 6,1% (4,5% και 2,6% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,6% (2,8% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 2,9% (1,6% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,03 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 41,1% (+0,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,5%, έναντι 8,7% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 15,18 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,9%, λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.


Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και τα αντίστοιχα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 εμπεριείχαν αφορολόγητα αποθεματικά 1,85 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,48 εκατ. ευρώ (5,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36,1% (35,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 8,36 εκατ. ευρώ, κατά 44,5% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8,8% (-0,81 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,29 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,31 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,98 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,10 εκατ. ευρώ. Επίσης, σε προηγούμενες χρήσεις είχε καταχωρήσει έξοδα 0,55 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό άυλων πάγιων στοιχείων της, προς όφελος των αποτελεσμάτων, κατά παρέκκλιση των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 4308/2014. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,40 εκατ. ευρώ (1,12 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της περιορίστηκαν σε 9,70 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,4% (-0,04 εκατ. ευρώ). Επί ακινήτου της στην Αταλάντη Φθιώτιδας υφίσταντο εμπράγματα βάρη 0,65 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 8,46 εκατ. ευρώ, έναντι 8,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Κ. ΣΙΑΜΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 77,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 11,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,4% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 11,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 4,4 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Κων. Α. Σιαμίδη, αντιπρόεδρο τον Διον. Κ. Σιαμίδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μιχ. Κ. Σιαμίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 26 εργαζόμενους, έναντι 25 τη χρήση 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 61.575 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 20.385 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 12.690 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στους πελάτες της στην Ελλάδα συγκαταλέγονται τα υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας, το ΓΕΣ, η Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό, η ΕΛ.ΑΣ. και το Πυροσβεστικό Σώμα, ο ΕΟΠΠΥ, επιχειρήσεις όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το Αττικό Μετρό, η ΔΕΠΑ, τα Ελληνικά Πετρέλαια, ο Αερολιμένας «Ελ. Βενιζέλος» και νοσοκομεία όπως το Ωνάσειο, το Ιασώ και το Υγεία.

Στους πελάτες της στην Ιταλία συγκαταλέγονται ο Στρατός, η Αεροπορία, το Ναυτικό και το Σώμα των καραμπινιέρων. Προϊόντα της εφοδιάζουν επίσης υπηρεσίες και επιχειρήσεις στην Κύπρο, τη Γερμανία, την Αλβανία και την π.Γ.Δ.Μ.

Στο παρελθόν είχε υλοποιήσει επενδύσεις για την απόκτηση εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την παραγωγή αντιπυρικών υφασμάτων και ενδυμάτων από μετα-αραμιδικές ίνες (Nomex®). Επίσης, είχε συνάψει license & commercial agreement με την εταιρεία W.L. Gore, για την παραχώρηση τεχνογνωσίας και δικαιώματος παραγωγής προϊόντων τεχνολογίας Gore-tex® για την παγκόσμια αγορά. Υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα για την παραγωγή αλεξίσφαιρων υφασμάτων και γιλέκων από kevlar®. Πιστοποιήθηκε από την εταιρεία Dupont και υπέγραψε μαζί της license agreement για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του εμπορικού ονόματος Kevlar®. Ελαβε πιστοποίηση κατασκευαστικών δυνατοτήτων για αλεξίσφαιρα γιλέκα από τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η αναβάθμιση των προϊόντων είναι βασικοί στόχοι της επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει ειδικό τμήμα R&D, με κατάλληλο εξοπλισμό, το οποίο συνεργάζεται με τεχνολογικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και στην Ιταλία. Επίσης, συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη αντιβακτηριδιακών υφασμάτων.

Για τη χρήση αναμένει πωλήσεις άνω των 11 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,45 εκατ. περίπου ευρώ. Δηλώνει ότι συνεχίζει την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή αλεξίσφαιρων γιλέκων με χρήση προϊόντων νεότερης τεχνολογίας, καθώς και αλεξίσφαιρων κρανών και πλακών. Επίσης, ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για την προώθηση των διεθνών πωλήσεών της, με την παραγωγή και διάθεση ειδών ατομικής προστασίας για στρατιωτικές, βιομηχανικές και πολιτικές εφαρμογές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κ. ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ

www.inr.gr, 20 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS