inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 8,4 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία φαρμάκων ElpenΠεραιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της αναμένει για το 2017 και τα επόμενα χρόνια η φαρμακευτική βιομηχανία Elpen, η οποία το 2016 ενίσχυσε θεαματικά την κερδοφορία της, διευρύνοντας τις εμπορικές της δραστηριότητες.

Εδώ και πέντε και πλέον δεκαετίες η επιχείρηση παράγει επώνυμα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα. Κατέχει την πρώτη θέση στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά, σύμφωνα με τις πωλήσεις φαρμάκων στα φαρμακεία, μεταξύ όλων των ελληνικής ιδιοκτησίας φαρμακευτικών εταιρειών που διαθέτουν κυρίως δικά τους φάρμακα. Ιδρύθηκε το 1965 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Ιούλιο του 1969. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Πικέρμι Αττικής. Στις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις της 10.000 τ.μ. ειδικεύεται στην έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργώντας πρότυπο Ερευνητικό - Πειραματικό Κέντρο, το οποίο το 2016 συμπλήρωσε είκοσι χρόνια λειτουργίας. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα και την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Από το 2012 διαθέτει στη Γερμανία θυγατρική, με την επωνυμία Elpen Pharma, η οποία εδρεύει στο Βερολίνο. Οι εξαγωγές της ιστορικά καλύπτουν 38 χώρες, όπως προηγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία, Βρετανία) και συνολικά δεκαπέντε ευρωπαϊκές χώρες, δεκατρείς χώρες της Ασίας (όπως η Σιγκαπούρη και οι Φιλιππίνες), εννέα της Αφρικής, όπως η Νότια Αφρική, καθώς και την Αυστραλία.

Προϊόν πολύχρονης έρευνας της Elpen είναι, μεταξύ άλλων, το Rolenium για τη θεραπεία του άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, που συνδυάζει φαρμακευτικές ουσίες και τη χορήγηση κόνεως με εισπνοή, με την καινοτομική ιδιόκτητη συσκευή Elpenhaler®, προϊόν εφεύρεσης του προέδρου της εταιρείας, καταχωρημένης με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερες από 100 χώρες. H Elpen ήταν η πρώτη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίως που έλαβε έγκριση για κυκλοφορία αυτού του συνδυασμού στην Ευρώπη. Μερικά από τα πιο γνωστά στην ελληνική αγορά φάρμακα της εταιρείας είναι αυτά που φέρουν τις επωνυμίες «Lumaren», «Macotel», «Monosordil», «Penrazol», «Legofer», «Eltina», «Pensordil», «Buvastin», «Topistin», «Pulmoton», «Fugentin», «Rolenium», «Formopen», «Fluticapen». Εχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες, όπως η Novartis, η Lundceck και η Baxter.

Η μητρική φαρμακοβιομηχανία Elpen το 2016, ολοκληρώνοντας την 47η οικονομική χρήση από την ίδρυση της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε έσοδα 125,20 εκατ. ευρώ, μεικτά κέρδη 70,27 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,585 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 9,30 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 8,44 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της τη χρήση 2016 σε κέρδη προ φόρων ήταν 18,4% (12,4% το 2015) και σε καθαρά κέρδη ήταν 16,7% (12,4% το 2015), ενώ η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7,2%, έναντι 5,2% το 2015.

Οι πωλήσεις της στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4,2% (+4,66 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 114,54 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 91,5% των συνολικών. Επίσης, οι πωλήσεις της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (7,89 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (2,77 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν συνολικά κατά 7,5% και ανήλθαν σε 10,66 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 8,5% των συνολικών. Το 62,4% των πωλήσεών της (78,08 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη βιομηχανική της δραστηριότητα, το 24,7% (30,91 εκατ. ευρώ) από εμπορική δραστηριότητα και το υπόλοιπο 12,9% (16,21 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Ενώ τα εμπορικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7 φορές (+22,63 εκατ. ευρώ), τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 13,35% (-12,02 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα έσοδά της από την παροχή υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 24,2% (-5,18 εκατ. ευρώ).

Σε σύγκριση με το έτος 2015, οι συνολικές πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 4,5% (+5,42 εκατ. ευρώ), ενώ τα μεικτά κέρδη της μειώθηκαν κατά 8,7% (-6,65 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 8,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 56,1%, από 64,2%).

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 64,9% (+4,56 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη της προ φόρων κατά 89,1% (+4,40 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα ως ποσοστό των πωλήσεων στο 7,4%, από 4,1% έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, τα τελικά της αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ενισχύθηκαν κατά 70,7% (+3,49 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,24 εκατ. ευρώ (2,08 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,045 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 6,96 εκατ. ευρώ, έναντι 6,93 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς η επιχείρηση προώθησε σε προχωρημένη φάση ανάπτυξης τις έρευνές της για 11 νέα φαρμακευτικά προϊόντα, επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές της στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της αντιμετώπισης των αναπνευστικών προβλημάτων, μέσω ειδικών συσκευών και άλλων φαρμακοτεχνικών μορφών.

Η εντυπωσιακή ενίσχυση της κερδοφορίας της βιομηχανίας οφείλεται κυρίως στη μείωση των συνολικών δαπανών διάθεσης και διοίκησης (56,26 εκατ. ευρώ) κατά 8,51 εκατ. ευρώ και στο γεγονός ότι μειώθηκαν κατά 13,86 εκατ. ευρώ τα λοιπά έξοδα και ζημιές της χρήσης (1,55 εκατ. ευρώ αντί 15,415 εκατ. ευρώ), που αφορούσαν κυρίως πρόβλεψη για rebate και claw back, καθώς και κατά 1,83 εκατ. ευρώ οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και ζημιών αποτίμησης ομολόγων του PSI (0,505 εκατ. ευρώ αντί 2,34 εκατ. ευρώ). Τα οφέλη αυτά υπεραντιστάθμισαν τη μείωση κατά 9,635 εκατ. ευρώ των λοιπών εσόδων και κερδών της χρήσης των (2,44 εκατ. ευρώ αντί 12,07 εκατ. ευρώ), που αφορούσαν κυρίως έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. Θετικά συνέβαλε, εξάλλου, η αύξηση των εσόδων της από συμμετοχές και επενδύσεις κατά 0,07 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ από 0,57 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 εμπεριείχαν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,74 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 58,96 εκατ. ευρώ (42,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36,7% (31,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 160,56 εκατ. ευρώ (133,82 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Τον Σεπτέμβριο του 2016 οι μέτοχοί της είχαν προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 8 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (115,54 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,14 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (93,40 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 59,94 εκατ. ευρώ (30,62 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015), αποτελώντας το 51,9% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 37,4% ολόκληρου του ενεργητικού της. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,48 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 101,59 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 10,7% (+9,80 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 20,66 εκατ. ευρώ, από 21,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, έναντι 11,09 εκατ. ευρώ και 11,37 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, που ήταν η αναπόσβεστη αξία των άυλων παγίων της. Συγχρόνως, η αξία των προκαταβολών και παγίων της υπό κατασκευή ανερχόταν σε 2,01 εκατ. ευρώ, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 2,97 εκατ. ευρώ, έναντι 2,65 εκατ. ευρώ το 2015. Η θυγατρική της στη Γερμανία αποτιμήθηκε 6,03 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στα λοιπά άυλα στοιχεία της είχε καταχωρήσει, κατά παρέκκλιση των λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, χρεωστική διαφορά από ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 12,51 εκατ. ευρώ, προκειμένου αυτή να μεταφερθεί τμηματικά και ισόποσα στα έξοδα των χρήσεων 2012-2014 και να εκπέσει από τα φορολογητέα έσοδα.

Οι συνολικές πωλήσεις της φαρμακοβιομηχανίας ELPEN τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 1,34 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 135,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,1% των πωλήσεων και το 8,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 94,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,1% των πωλήσεων και το 19,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 54,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 11,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 118,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, καθώς η χρήση 2014 παρουσίασε ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 132,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 13 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 74,4 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Κ. Πενταφράγκα, αντιπρόεδρο τον Θεόδ. Ε. Τρύφων και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Δ. Πενταφράγκα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 707 εργαζομένους, έναντι 673 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 27,05 εκατ. ευρώ, έναντι 26,13 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, διέθεσε στη διοίκησή της αμοιβές 1,32 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 4,30 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 16.385 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 13.150 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 11.930 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Μέτοχοί της είναι με μερίδια 30% έκαστος οι Δημ. Κων. Πενταφράγκας, Κων. Δ. Πενταφράγκας και Εμμ. Δ. Πενταφράγκας και με 10% η Ζωή Δ. Πενταφράγκα.

Οι άξονες της στρατηγικής της είναι: Να παραμείνει εταιρεία-ηγέτης στους τομείς της πνευμονολογίας, της αντιμετώπισης των αναπνευστικών προβλημάτων και άλλων μεγάλων θεραπευτικών κατηγοριών. Να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της με νέα πρωτότυπα και generics φάρμακα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ELPEN

www.inr.gr, 21 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS