inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδυτικό πρόγραμμα 4,65 εκατ. ευρώ υλοποιεί η βιομηχανία κρέατος Παπαγεωργίου Food ServiceΕπενδυτικό πρόγραμμα ύψους 4,65 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2019, υλοποιεί η εταιρεία επεξεργασίας κρέατος Παπαγεωργίου Food Service (PFS), η οποία το 2016 κατέγραψε κάμψη πωλήσεων και συρρικνωμένη κερδοφορία.

Η επιχείρηση αποτελεί μία από τις ισχυρότερες του τομέα της. Το 2016 ξεκίνησε εργασίες κατασκευής νέου κτιρίου του εργοστασίου της, το οποίο θα στεγάσει τις εγκαταστάσεις του τμήματος λιανικών πωλήσεων.

Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Οκτώβριο του 2006. Λειτουργούσε με άλλη νομική μορφή από το 1991. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στον Αμπελώνα Τυρνάβου του νομού Λάρισας, στο ύψος του 3ου χλμ. της οδού Αμπελώνα-Λάρισας, επί οικοπέδων 41.745 τ.μ., με κτίρια επιφάνειας 4.355 τ.μ. Πελάτες της είναι, κυρίως, ψητοπωλεία, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Εχει αναπτύξει δικό της, ευρύ δίκτυο διανομών. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συνδεδεμένο μέρος της είναι η εταιρεία PFS Logistics Υπηρεσίες Διανομών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Παρασκευάζει γύρο, σουβλάκια, μπιφτέκια, κεμπάπ και λουκάνικα. Συγχρόνως, εισάγει ή προμηθεύεται από άλλες εγχώριες μονάδες και εμπορεύεται νωπά και κατεψυγμένα κρέατα, τυροκομικά προϊόντα, σαλάτες, πατάτες, λάδια και αρτοσκευάσματα. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στη Βουλγαρία και την Ιταλία.

Η ωριαία παραγωγική δυναμικότητα των γραμμών παραγωγής της σε γύρο είναι 13.000 κιλά, σε σουβλάκια 8.000 κιλά και σε μπιφτέκια και κεμπάπ 7.000 κιλά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE το 2016, ολοκληρώνοντας τη δέκατη οικονομική χρήση της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 38,95 εκατ. ευρώ (-5,1% ή -2,08 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 3,75 εκατ. ευρώ (-33,7% ή -1,91 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,86 εκατ. ευρώ (-43,5% ή -1,43 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,35 εκατ. ευρώ (-53,2% ή -1,53 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,09 εκατ. ευρώ (-59,3% ή -1,585 εκατ. ευρώ).

- Μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,71 εκατ. ευρώ (-61,6% ή -1,15 εκατ. ευρώ).

Το 93,3% των εσόδων της (36,35 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 6,7% (2,60 εκατ. ευρώ) από λοιπές δραστηριότητες, όπως αναφέρει, αναδιατυπώνοντας την κατηγοριοποίηση των εσόδων της χρήσης 2015. Σε σύγκριση με το 2015, τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 4,7%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 9,6%, από 13,8% το 2015), οδηγώντας σε πτώση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,51 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,26 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,9% (29,6% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 7,1% (20,6% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,8% (6,5% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 1,8% (4,9% το 2015). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,60 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 48,1% (-1,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,6%, έναντι 18,6% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 19,37 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,7% (+1,72 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω σημαντικής διεύρυνσης του πάγιου ενεργητικού της.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,84 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 10,17 εκατ. ευρώ (9,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52,5% (55,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,35 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,70 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (8,65 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις τράπεζες Alpha, Πειραιώς και Θεσσαλίας, ύψους 2,77 εκατ. ευρώ, έναντι 2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 38,5% (+0,77 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,69 εκατ. ευρώ (1,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,50 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 9,20 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 18,1% (+1,41 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 4,02 εκατ. ευρώ, έναντι 3,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Συγχρόνως, η αξία των προκαταβολών και παγίων της υπό κατασκευή ανερχόταν σε 0,98 εκατ. ευρώ, έναντι 0,19 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 2,81 εκατ. ευρώ, έναντι 0,78 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς απόσβεση περιλαμβανόταν κρατική ενίσχυση 0,55 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκε στην εταιρεία το 2015 έναντι κατά 35% επιχορηγούμενης επένδυσης ενισχυόμενου κόστους 1,73 εκατ. ευρώ, βάσει του ν. 3908/2011.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας γύρου και κρεατοσκευασμάτων PFS τη χρονική περίοδο 2006-2016, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, ανήλθαν σε 277,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 25,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων και το 19% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 12,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 22,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 8,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 14,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 21,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2006 ήταν ύψους 10 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 41 εκατ. ευρώ και πλέον, παρουσίασε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,9 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2014.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Φώτ. Α. Παπαγεωργίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 180 εργαζόμενους, έναντι 143 τα τέλη του 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,17 εκατ. ευρώ, έναντι 3,12 εκατ. ευρώ το 2015. Θέτει στη διάθεση των μετόχων της, εντός του 2017, μέρισμα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους 0,40 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 6.405 ευρώ, τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 3.965 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10.315 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι σκοπός της είναι η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE

www.inr.gr, 21 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS