inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη Βιομηχανία Ζωοτροφών Ηπείρου ΣίντουΚάμψη των πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αλλά ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους, κατέγραψε το 2016 η ηπειρωτική βιομηχανία ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΗΣ, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται η Βιομηχανία Ζωοτροφών Ηπείρου Σίντου.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Μάιο του 1995. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Πεδινή του Δήμου Μπιζανίου των Ιωαννίνων, στο ύψος του 7ου χλμ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1971. Εχει αντικείμενο την παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία ζωοτροφών και συμπληρωμάτων τους, καθώς και πρώτων υλών ζωοτροφών και τροφών κατοικίδιων ζώων. Διοχετεύει μέρος της παραγωγής της σε άλλες βαλκανικές χώρες. Συμμετέχει στην εταιρεία Ελληνοαλβανική Ζωοτροφών. Διαθέτει υποκαταστήματα με εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης ζωοτροφών στη Ρουμανία και την Αλβανία, στις πόλεις Βουκουρέστι και Φίερι, αντιστοίχως. Ακόμη, διαθέτει υποκαταστήματα στα Καλύβια Αττικής και τη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η ΒΙΟΖΩΗΣ (ΒΙΟ.ΖΩ.Η.Σ.) το 2016, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση της ως Α.Ε., πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 15,045 εκατ. ευρώ (-5,4% ή -0,86 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 3,34 εκατ. ευρώ (-3,3% ή -0,11 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,15 εκατ. ευρώ (+4% ή +0,04 εκατ. ευρώ).


- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,605 εκατ. ευρώ (+8,4% ή +0,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,61 εκατ. ευρώ (+1,7% ή +0,01 εκατ. ευρώ).

- Μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,34 εκατ. ευρώ (+0,3% ή +0,001 εκατ. ευρώ).

Το 84,1% των εσόδων της (12,66 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 15,9% (2,39 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, λοιπά υλικά και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 4,9%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 22,2%, από 21,7% το 2015). Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 ευνοήθηκαν από κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ από τη διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων, ενώ εκείνα της χρήσης 2015 είχαν επιβαρυνθεί με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,09 εκατ. ευρώ και άλλα έκτακτα έξοδα.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ και το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 9.000 ευρώ (5.000 ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση έχει μηδενίσει τον τραπεζικό δανεισμό της.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,9% και 2,2%, αντιστοίχως, όπως και το 2015, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,1% (3,8% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 2,3% (2,2% το 2015). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,16 εκατ. ευρώ (1,15 εκατ. ευρώ το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειεινε σταθερή στο επίπεδο του 6,1%, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,4%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 4,37 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 15,82 εκατ. ευρώ (15,535 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 83,4% (86,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 18,98 εκατ. ευρώ (18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,39 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (2,735 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,76 εκατ. ευρώ (2,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 3,16 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 27,9% (+0,69 εκατ. ευρώ), αλλά δεν περιελάμβαναν τραπεζικές υποχρεώσεις. Διέθετε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού και μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Αθήνας εταιρειών αξίας 0,77 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Για επενδύσεις η εταιρεία το 2016 δαπάνησε 0,51 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,51 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 7,39 εκατ. ευρώ, έναντι 7,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,06 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Σίντο-Μαντέλα, αντιπρόεδρο τον Απ. Ι. Κόκκαλη και διευθύνουσα σύμβουλο την Κωνσταντίνα Σίντου-Μαντέλα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 91 εργαζόμενους, έναντι επίσης 91 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,285 εκατ. ευρώ, έναντι 2,30 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,15 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2015). Από τα κέρδη του 2016 διέθεσε στους μετόχους μέρισμα 0,06 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια μερίσματος 0,25 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει το 2015 από τα κέρδη του 2014. Διαθέτει μέρισμα 0,06 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2016. Τα κέρδη της προ φόρων ανά εργαζόμενο το 2016 ήταν ύψους 6.725 ευρώ, τα κέρδη της μετά από τους φόρους ήταν ίσα προς 3.780 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 12.650 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.

Τον Ιούλιο του 2017 είχε αναφέρει ότι η πορεία της το τρέχον έτος έβαινε ικανοποιητικά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΖΩΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΥ

www.inr.gr, 22 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS