inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ελληνικός Χρυσός: Αυξημένα έσοδα και ζημιές 27,2 εκατ. ευρώ το 2016, λόγω έκτακτων εξόδωνΕπενδύσεις ύψους 234 εκατ. ευρώ, αυξημένα έσοδα από τον τομέα του ψευδαργύρου και ζημιές της τάξεως των 27,2 εκατ. ευρώ, που οφείλονται κυρίως σε έκτακτες δαπάνες και τόκους δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δημοσιοποίησε για το 2016 η μεταλλευτική βιομηχανία Ελληνικός Χρυσός.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, είναι θυγατρική της καναδικής και εισηγμένης στα χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης Eldorado Gold Corporation, η οποία εδρεύει στο Βανκούβερ. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2003 και εδρεύει στην Αθήνα. Στις αρχές του 2004 απέκτησε με σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο τα μεταλλευτικά δικαιώματα που κατείχε έως τότε στη Χαλκιδική έτερη εταιρεία καναδικών συμφερόντων. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Φιλοδοξεί να αναπτύξει μεταλλουργία χρυσού στη βορειοανατολική Χαλκιδική και έχει βασική της παραγωγική δραστηριότητα, έως τώρα, την εξόρυξη, επεξεργασία, εμπλουτισμό και εμπορία συμπυκνωμάτων άλλων βασικών και πολύτιμων μετάλλων, εκτός του χρυσού. Συγκεκριμένα, λειτουργεί μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Στρατώνι Χαλκιδικής, παράγοντας συμπυκνώματα μολύβδου/αργύρου και ψευδαργύρου. Συγχρόνως, αναπτύσσει και ανακατασκευάζει μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής για την παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου/αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρου πυρίτη, εγκαινιάζοντας το 2016 νέο υπόγειο μεταλλείο. Επίσης, αναπτύσσει και κατασκευάζει μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές Χαλκιδικής για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού/χρυσού.

Στις αρχές Νοεμβρίου έθεσε σε καθεστώς συντήρησης τις υπό ανάπτυξη εργασίες της στις Σκουριές Χαλκιδικής επικαλούμενη δυσχέρειες στην αδειοδότησή τους, προσφεύγοντας συγχρόνως σε δικαστήρια εναντίον του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος. Από την πλευρά του το υπουργείο έχει προσφύγει σε Διαιτησία για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων. Είχαν προηγηθεί, το 2015 και το 2016, ανάλογα θέματα με τις εργασίες της στο Στρατώνι και την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, τα οποία επιλύθηκαν.

Ειδικότερα στις εγκαταστάσεις της στο Στρατώνι το 2016 εντοπίστηκαν νέα, ελπιδοφόρα κοιτάσματα θειούχων μεταλλευμάτων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2016 η Ελληνικός Χρυσός κατέγραψε ετήσια έσοδα 38,56 εκατ. ευρώ, έναντι 34,37 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 12,2% (+4,19 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 57,3% από τις πωλήσεις συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου (22,11 εκατ. ευρώ), 32,6% από συμπυκνώματα μολύβδου (12,57 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 10,1% (3,88 εκατ. ευρώ) από συμπυκνώματα αργύρου. Σε σύγκριση με το 2015, τα έσοδα από τη διάθεση συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου αυξήθηκαν κατά 31,4% (+5,28 εκατ. ευρώ). Το σύνολο των εσόδων αφορούσε πωλήσεις στη διεθνή αγορά.

Ο όγκος της εξορυκτικής παραγωγής του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στο Στρατώνι αυξήθηκε κατά 19% (σε 192 kt, από 161 kt το 2015), καθώς το μεταλλείο επανήλθε σε κανονική λειτουργία μετά τη διακοπή της λειτουργίας του το 2015, για κάποιους μήνες, ως αντίδραση στην προσωρινή ανάκληση αδειών εκτέλεσης επενδυτικών έργων. Η παραγωγή των συμπυκνωμάτων μολύβδου αυξήθηκε κατά 14% (σε 14,3 kt) και των συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου κατά 23% (σε 34,1 kt). Οι πωληθείσες ποσότητες συμπυκνωμάτων μολύβδου μειώθηκαν κατά 11% (σε 11,9 kt από 13,3 kt) και των συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου κατά 7% (σε 30,7 kt από 33,1 kt), εξαιτίας χρονικής υστέρησης των φορτώσεων εξαγωγών στα τέλη του έτους. Ωστόσο, η μέση τιμή πώλησης των συμπυκνωμάτων σημείωσε αύξηση 22,1%. Η λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας απέδωσε 6,9 kt συμπυκνώματος χρυσοφόρου πυρίτη και συνολικά πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις συμπυκνώματος 8,2 kt, που αντιστοιχεί σε 3.281 εμπορεύσιμες ουγγιές χρυσού, έναντι 16.185 το 2015, καθώς τον Φεβρουάριο του 2016 ξεκίνησε διαδικασία ανακατασκευής του εργοστασίου.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2016 μεικτά κέρδη 7,50 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών ζημιών 9,245 εκατ. ευρώ το 2015 (+16,74 εκατ. ευρώ), όταν το κόστος παραγωγής είχε επιβαρυνθεί με υψηλές αποσβέσεις απομείωσης παγίων.

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 16,71 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 75 εκατ. ευρώ το 2015 (+58,29 εκατ. ευρώ), όταν είχαν καταχωρηθεί μη επαναλαμβανόμενες έκτακτες δαπάνες ύψους 65,73 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως απομείωση 35,20 εκατ. ευρώ της αξίας των παγίων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, 6,80 εκατ. ευρώ για το κόστος προσωρινής παύσης εργασιών και διαθεσιμότητας του προσωπικού επί τρίμηνο, 22,00 εκατ. ευρώ για πρόστιμο που επέβαλε στην επιχείρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 1,70 εκατ. ευρώ για κυρώσεις σχετικά με παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με μη επαναλαμβανόμενες έκτακτες δαπάνες ύψους 12,99 εκατ. ευρώ (-52,74 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015), που αφορούσαν πρόσθετη απομείωση 1,20 εκατ. ευρώ της αξίας των παγίων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και 11,79 εκατ. ευρώ για το κόστος διατήρησης και συντήρησης τμημάτων των υπό κατασκευή έργων της εταιρείας, λόγω νέας προσωρινής παύσης εργασιών εξαιτίας ανάκλησης αδειοδοτικών ρυθμίσεων.

Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων έκτακτων δαπανών, το αποτέλεσμα της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 3,72 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 9,27 εκατ. ευρώ το 2015 (+5,55 εκατ. ευρώ), που οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό σε συναλλαγματικές διαφορές.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 1,56 εκατ. ευρώ (8,74 εκατ. ευρώ το 2015) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 10,91 εκατ. ευρώ (12,42 εκατ. ευρώ το 2015).

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η εταιρεία κατέγραψε ζημιές προ φόρων 29,175 εκατ. ευρώ έναντι 96,15 εκατ. ευρώ το 2015 (+66,98 εκατ. ευρώ) και μετά την αφαίρεση αναβαλλόμενων φορολογικών κερδών κατέγραψε ζημιές 27,25 εκατ. ευρώ έναντι 84,75 εκατ. ευρώ το 2015 (+57,50 εκατ. ευρώ), μειωμένες κατά 69,7% και 67,8%, αντιστοίχως.

Ωστόσο, οι καθαρές ταμειακές ροές της από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ήταν και πάλι θετικές, αν και το 2016 περιορίστηκαν σε 8,34 εκατ. ευρώ, από 12,16 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες σε ποσοστό 99,7%, ύψους 849,89 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 37% (+229,62 εκατ. ευρώ), οι οποίες κυρίως αφορούσαν δανεισμό από τις συγγενικές ολλανδικές εταιρείες Eldorado Gold (Greece) και Eldorado Gold (Netherland) για την υλοποίηση των επενδύσεών της, με μέσο επιτόκιο δανεισμού άνω του 5%. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (122,26 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 63,74 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (58,52 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 39,16 εκατ. ευρώ (11,87 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση άντλησε 173 εκατ. ευρώ από ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ που είχαν εκδοθεί το 2014 και το 2016, με ομολογιούχους δανειστές τις δυο προαναφερθείσες εταιρείες. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 982,29 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 31,8% (+237,08 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 94% μακροπρόθεσμες.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν ανέλθει σε 49,60 εκατ. ευρώ (16,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 4,8% (2,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 1.031,89 εκατ. ευρώ (761,37 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), καθώς τον Οκτώβριο του 2016 προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών. Λόγω του ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ήταν μικρότερο από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Η εταιρεία προσανατολιζόταν είτε σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε σε μείωσή του με διαγραφή ζημιών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 είχαν ανέλθει σε 907,07 εκατ. ευρώ, από 678,58 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, αυξημένα κατά 33,5% (+227,49 εκατ. ευρώ). Για πάγιες επενδύσεις η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε, όπως αναφέρει, 233,93 εκατ. ευρώ, έναντι 246,71 εκατ. ευρώ το 2015. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές αξίας 0,90 εκατ. ευρώ στις εταιρείες Μεταλλεία Χαλκού Μακεδονίας, Ελληνικά Φυτώρια και ΚΕ.ΠΑ.ΜΑ.Χ., ενώ είχε συμπεριληφθεί ποσό 64,78 εκατ. ευρώ κόστους δανείων που είχαν συναφθεί για τη χρηματοδότηση των έργων της.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει πρόεδρο τον Eduardo Moura, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Δημητριάδη και οικονομική διευθύντρια τη Βασιλική Αναλυτή. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 1.072 εργαζόμενους, έναντι 971 στις 31.12.2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 17,24 εκατ. ευρώ, έναντι 14,92 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,98 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι τον περασμένο Μάιο το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή προσφυγή της εταιρείας και διέταξε να της επιστραφεί εντόκως ποσό 5,57 εκατ. ευρώ το οποίο είχε καταβάλει το 2015 για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, που είχαν επιβληθεί κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2009 και 2010.

Από τον ίδιο μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2011-2014.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

www.inr.gr, 22 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS