inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών AdelcoΣε υψηλά επίπεδα διατήρησε την κερδοφορία της το 2016 η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών Adelco, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της σημείωσαν κάμψη και η ρευστότητά της παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

Η Adelco - Χρωματουργεία Αθηνών Αφών Ε. Κολοκοτρώνη, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Μοσχάτο Αττικής. Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Απρίλιο του 1983. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1934, όταν η οικογένεια των ιδρυτών της κατασκεύασε στο Μοσχάτο εργοστάσιο χρωμάτων. Η επιχείρηση εκείνη τη δεκαετία του 1950 επεκτάθηκε στα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ την επόμενη δεκαετία εισήλθε στην αγορά των καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής υγεινής, παρασκευάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα σαμπουάν με το σήμα «OM-OR» και κυκλοφορώντας την πρώτη τότε εγχωρίως παραγόμενη φθοριούχο οδοντόκρεμα, με το σήμα «Adelco». Με την πάροδο του χρόνου επικεντρώθηκε στην παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων.

Στον φαρμακευτικό τομέα παράγει περί τα 60 συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα, από τα οποία τα πιο διαδεδομένα στην εγχώρια αγορά έφεραν ή φέρουν ακόμη, μεταξύ άλλων, τα σήματα «Adeprenal», «Saturnil», «Notorium», «Neurosedine», «Filicine», «Stedon», «Salopyrine», «Ponotex», «Neomycodermol» και «Minitrnan». Ειδικεύεται κυρίως σε φάρμακα για νοσήματα όπως η μεγαλοβλαστική αναιμία, ψυχικές διαταραχές, άγχος, κατάθλιψη, υπέρταση και ωτίτιδα. Επίσης, παράγει και διαθέτει σειρά καλλυντικών με σήματα όπως «Adelco Kids» και «OM-OR Naturals», καθώς και συμπληρώματα διατροφής. Οι παραγωγικές και λοιπές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 10.000 τ.μ. επί οικοπέδου διπλάσιας συνολικής επιφάνειας.

Συνήθως περί το 95% των εσόδων της προέρχεται από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και συγκεκριμένα από την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών. Εξάγει περί το 5% της παραγωγής της στη διεθνή αγορά, σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Απω Ανατολής, καθώς και σε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 33η οικονομική χρήση της ως Α.Ε., η Adelco κατέγραψε:

- Πωλήσεις 7,61 εκατ. ευρώ (-6,4% ή -0,52 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 4,87 εκατ. ευρώ (-9,2% ή -0,50 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,01 εκατ. ευρώ (-5,9% ή -0,13 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,77 εκατ. ευρώ (-4,2% ή -0,08 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,77 εκατ. ευρώ (-4,2% ή -0,08 εκατ. ευρώ).

- Μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,20 εκατ. ευρώ (-3,5% ή -0,04 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες (στο 64%, από 66% το 2015), παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα και εξασφαλίζοντας υψηλή τελική κερδοφορία, αν και ελαφρώς μειωμένη. Η καταγραφή υψηλών μεικτών κερδών συνδυάστηκε με συμπίεση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας, η οποία κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας μεικτών κερδών.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 4.000 ευρώ (επίσης 4.000 ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 38,3% (52,3% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 25,9% (35% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 23,3% (από 22,7%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 15,7% (από 15,2%). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,005 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,9% (-0,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε στο επίπεδο του 12,4%, αντί 13,4% το 2015, καθώς το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 1,8% (+0,29 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 5,22 εκατ. ευρώ (4,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 32,1% (25,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 16,26 εκατ. ευρώ (15,97 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,79 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 3,01 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (6,80 εκατ. ευρώ), στις οποίες συμπεριλαμβανόταν σημαντικού ύψους οφειλή από πρόστιμα που είχε επιβάλει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ). Τον Μάιο του 2016 η επιχείρηση είχε ρυθμίσει την οφειλή αυτή, που ήταν ύψους 3,41 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015, ώστε να την εξοφλήσει σε 38 μηνιαίες δόσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,345 εκατ. ευρώ (0,055 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 7,6% (-0,91 εκατ. ευρώ) και ήταν ύψους 11,04 εκατ. ευρώ, κατά 61,6% βραχυπρόθεσμες, παραμένοντας πολύ υψηλές σε σχέση με τον ετήσιο κύκλο εργασιών της. Επί των παγίων της υφίστατο υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για εξασφάλιση οφειλών στον ΕΟΦ.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν αξίας 12,33 εκατ. ευρώ, αντί 12,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας φαρμάκων και καλλυντικών ADELCO τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 64,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,2% των πωλήσεων και το 11,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων και το 33,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, συμπεριλαμβανομένων διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, ήταν ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων και το 18,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετία αυτή ανήλθαν σε 10,95 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 8,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευάγγ. Ομ. Κολοκοτρώνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 64 εργαζόμενους, έναντι 63 τα τέλη του προηγούμενου έτους, όταν η ετήσια δαπάνη της για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις ήταν 2,36 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές της διοίκησής της το 2016 διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν 27.670 ευρώ (29.350 ευρώ το 2015), τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανά εργαζόμενο σχεδόν 18.690 ευρώ (19.665 ευρώ το 2015), ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ήταν 31.375 ευρώ (33.875 ευρώ το 2015).

Για πάγιες επενδύσεις η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,55 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ADELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

www.inr.gr, 23 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS