inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει εκ νέου τις πωλήσεις της, το 2017, η φαρμακοβιομηχανία ΓΚΑΠΟικονομικές επιδόσεις που θα πιστοποιούν ότι συνεχίζει να κινείται σε ανοδική πορεία, κυρίως λόγω διεύρυνσης των εξαγωγών της, αναμένει ότι θα παρουσιάσει για το σύνολο της χρήσης 2017 η φαρμακοβιομηχανία ΓΚΑΠ.

Τα αποτελέσματά της τουλάχιστον μέχρι και το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, ήταν ενθαρρυντικά, παρά τις αντιξοότητες που παρουσίαζε η εγχώρια αγορά.

Η επιχείρηση είναι γνωστή στην αγορά κυρίως από τη σειρά βιταμινών, συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών που παράγει με το σήμα «Eviol». Διεκδικεί την τρίτη θέση μεταξύ των ελληνικών εταιρειών παραγωγής γενόσημων φαρμάκων. Είναι η μοναδική ελληνική βιομηχανία που παράγει μαλακές κάψουλες ζελατίνης για τρίτες επιχειρήσεις, από τη δεκαετία του 1970, οφείλοντας και σε αυτή τη δραστηριότητά της σημαντικό μέρος της ανάπτυξής της.

Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Μάρτιο του 1969. Λειτουργούσε με άλλη νομική μορφή από το 1949. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στον Αγιο Δημήτριο Αττικής, όπου διαθέτει κτίρια επιφάνειας 5.775 τ.μ. και πέντε γραμμές παραγωγής για softgels, μικροσφαιρίδια παρατεταμένης δράσης, tablets, ενέσιμα και κτηνιατρικά φάρμακα. Εξάγει προϊόντα της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, χώρες της Μέσης Ανατολής και αφρικανικές χώρες, όπου διαθέτει φάρμακο κατά της ελονοσίας. Στην εγχώρια αγορά είναι ισχυρή στις κατηγορίες των καρδιοαγγειακών φαρμάκων και των φαρμάκων για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι κύριες δραστηριότητές της συνίστανται στην ανάπτυξη και παραγωγή γενόσημων και πρωτότυπων φαρμάκων, την παραγωγή των προϊόντων της σειράς «Eviol» και την παραγωγή softgels για ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Επίσης, αντιπροσωπεύει προϊόντα διεθνών εταιρειών, όπως η Vifor Pharma, η Ferrer και η Henkel. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «GAP» ή «G.A.P.». Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Μερικά από τα πιο γνωστά στην ελληνική αγορά φάρμακα της εταιρείας είναι αυτά που φέρουν τις επωνυμίες «Lovatex», «Atrost», «Lisolip», «Espoza», «Solben», «Zencil», «Tiaden», «Glopir», «Neocardon», «Melocin».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΓΚΑΠ το 2016, ολοκληρώνοντας την 48η οικονομική χρήση από τη σύστασή της ως Α.Ε., κατέγραψε:

- Πωλήσεις 34,55 εκατ. ευρώ (+5% ή +1,645 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 20,49 εκατ. ευρώ (+3,9% ή +0,78 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,83 εκατ. ευρώ (-39,1% ή -2,455 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,14 εκατ. ευρώ (-43,7% ή -2,44 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,61 εκατ. ευρώ (-48,2% ή -2,435 εκατ. ευρώ).

- Μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 1,585 εκατ. ευρώ (-52,7% ή -1,77 εκατ. ευρώ).

Το 75,9% των εσόδων της (26,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της, 21,5% (7,44 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2,6% (0,90 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το 2015, τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,2%. Επίσης, το 90,8% των εσόδων της (31,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 9,2% (3,19 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (0,58 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (2,61 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3% (+0,10 εκατ. ευρώ) και οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 93,3% (+1,55 εκατ. ευρώ).

Ο υψηλός συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 59,3%, από 59,9% το 2015).

Η συρρίκνωση της κερδοφορίας της εταιρείας οφείλεται στην αύξηση των δαπανών διάθεσης (17,04 εκατ. ευρώ) κατά 4,57 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσματα με rebate και claw back προηγούμενων χρήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ ύψους 4,80 εκατ. ευρώ, όχι όμως και με αντίστοιχη χρέωση 2,82 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2016. Στον αντίποδα, η χρήση ενισχύθηκε με αντιστροφή προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων 1,02 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,685 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,55 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,17 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 22,8% (48,2% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 13,9% (32% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,6% (15,3% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 4,6% (10,2% το 2015). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 3,30 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42,6% (-2,45 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,2%, έναντι 21,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 34,04 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,7% (+4,375 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,735 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 10,735 εκατ. ευρώ (12,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 31,5% (40,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (27,28 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,98 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (23,30 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ύψους 8,47 εκατ. ευρώ, έναντι 8,75 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,2% (-0,28 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 7,98 εκατ. ευρώ (4,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), εκ των οποίων 3,56 εκατ. ευρώ αντιπροσώπευαν καταθέσεις όψεως εξωτερικού. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,38 εκατ. ευρώ, καθώς και ποσού 0,63 εκατ. ευρώ για απομείωση της αξίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που συνέχιζε να κατέχει. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 23,31 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 33% (+5,79 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις 4,50 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 5,50 εκατ. ευρώ, έναντι 5,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, έναντι 1,19 εκατ. ευρώ και 1,08 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, που ήταν η αναπόσβεστη αξία των άυλων παγίων της. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 1,23 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της φαρμακοβιομηχανίας ΓΚΑΠ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, ανήλθαν σε 279,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 41,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,7% των πωλήσεων και το 16,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 27,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,8% των πωλήσεων και το 29% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 16,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,9% των πωλήσεων και το 17,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 35,05 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 34,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,6 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2014.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009. Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Γ. Παπαθανασίου και οικονομική διευθύντρια την Αντωνία Α. Παπαθανασίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 172 εργαζόμενους, έναντι 174 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,16 εκατ. ευρώ, έναντι 7,82 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,93 εκατ. ευρώ. Θέτει στη διάθεση των μετόχων της, εντός του 2017, μέρισμα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους 1,25 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016 είχε διαθέσει μερίσματα ύψους 3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 15.190 ευρώ (29.010 ευρώ το 2015), τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 9.215 ευρώ ανά εργαζόμενο (19.270 ευρώ το 2015) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 22.255 ευρώ ανά εργαζόμενο (36.110 ευρώ το 2015).

Δηλώνει ότι είναι αισιόδοξη πως θα συνεχίσει την ανοδική πορεία της και προωθεί τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

www.inr.gr, 23 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS