inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ισχυρότερα οικονομικά μεγέθη επιτυγχάνει το 2017 η χαρτοβιομηχανία Mondi ΘεσσαλονίκηΣημαντική αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία, την οποία αποδίδει στη διαρκή βελτίωση των προϊόντων της, την αύξηση του πελατολογίου της και την υποστήριξη της μητρικής της εταιρείας, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία χάρτινων ειδών συσκευασίας Mondi Θεσσαλονίκη.

Για το 2017, μάλιστα, αναμένει περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεών της, λόγω αυξημένου όγκου παραγγελιών από το εξωτερικό και διεύρυνσης του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά. Αντιμετωπίζει την ανοδική πορεία των τιμών των πρώτων υλών με συμπίεση του κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών, όπως αναφέρει.

Η Mondi Θεσσαλονίκη συστάθηκε τον Ιούνιο του 1999 και το 2000 απέκτησε εργοστάσιο χαρτόσακων που λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη από το 1974. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Φέρει την τρέχουσα επωνυμία της από το 2010, καθώς σε πρώτη φάση ονομαζόταν Franpack Hellas, το 2000 μετονομάστηκε Frantschach Hellas και στη συνέχεια Mondi Packaging Θεσσαλονίκη.

Αποτελεί θυγατρική του διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου Mondi Group, ο οποίος απασχολεί 24.500 εργαζόμενους σε περισσότερες από 30 χώρες και θεωρείται ηγέτης στα είδη συσκευασίας τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών. Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της Mondi Plc, η οποία εδρεύει στη Βρετανία. Το 90% των μετοχών της ανήκει στην ολλανδική Mondi Industrial Bags BV και το υπόλοιπο 10% στην αυστριακή Mondi Bags GmbH.

Κατά κύριο λόγο παράγει χαρτόσακους και συναφή συσκευαστικά είδη για τσιμέντο και λοιπά δομικά υλικά. Επίσης, παράγει αντίστοιχα είδη και υλικά συσκευασίας αλεύρων, σιτηρών και ζάχαρης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Εξάγει περί το ύμισυ της παραγωγής της στη Βουλγαρία, την π.Γ.Δ.Μ., άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Mondi Θεσσαλονίκη το 2016, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 14,055 εκατ. ευρώ (+8,6% ή +1,11 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,66 εκατ. ευρώ (+39,9% ή +0,47 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,25 εκατ. ευρώ (+35,4% ή +0,33 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,515 εκατ. ευρώ (+197,7% ή +0,34 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,48 εκατ. ευρώ (+306,8% ή +0,36 εκατ. ευρώ).

- Μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ (+506,3% ή +0,32 εκατ. ευρώ).

Το 99,5% των εσόδων της (13,985 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα και εμπορεύματά της και το υπόλοιπο 0,5% (0,07 εκατ. ευρώ) προήλθε από λοιπά αποθέματα και πρώτες ύλες.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες στο 11,8%, από 9,2% το 2015, εξασφαλίζοντας την καταγραφή ενισχυμένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων. Η αύξηση των μεικτών κερδών υπερκάλυψε την αύξηση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας κατά 9%.

Οι δαπάνες της συμπεριλαμβάνουν αγορές αγαθών και υπηρεσιών συνολικού ύψους 7,98 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,74 εκατ. ευρώ (0,75 εκατ. ευρώ το 2015) αφαιρουμένων των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού, καθώς και με χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,04 εκατ. ευρώ (0,055 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 7,8% (2% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 6,2% (1,1% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,4% (0,9% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 2,7% (0,5% το 2015). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 1,22 εκατ. ευρώ, έναντι 0,87 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 40,2% (+0,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 13,1%, αντί 9,3% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 3,7%, λόγω μείωσης των παγίων της.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,30 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,34 εκατ. ευρώ (6,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 66,3% (60,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 9,565 εκατ. ευρώ (9,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,62 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,20 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (2,42 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,73 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν μόλις 6.000 ευρώ και αφορούσαν υπόλοιπο δανείου 4,50 εκατ. ευρώ που είχε ληφθεί το 2011 από τη συγγενική εταιρεία Mondi Finance. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 3,23 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 17,8% (-0,70 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 είχαν μειωθεί σε 3,75 εκατ. ευρώ, από 4,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Για αγορές παγίων η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 0,57 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της παρέμεναν, προς απόσβεση, κρατικές επιχορηγήσεις 0,305 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της χαρτοβιομηχανίας MONDI ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 151,45 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,2% των πωλήσεων και το 14,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 16,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 11,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 14 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,95 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,85 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Cl. Feldato, αντιπρόεδρο τον V. H. Sorger και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Κ. Γαράκη. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 51 εργαζόμενους, έναντι 53 στις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,65 εκατ. ευρώ, έναντι 2,62 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, διέθεσε αμοιβές 0,21 εκατ. ευρώ στη διοίκησή της, έναντι 0,20 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,32 εκατ. ευρώ. Το 2016 υπέγραψε με το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων της συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία διατήρησε σταθερά τα βασικά ημερομίσθια και τους μισθούς, ορίζοντας πρόσθετες παροχές συνδυασμένες με την επίτευξη συγκεκριμένων παραγωγικών και άλλων στόχων. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 9.410 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους 7.490 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 24.550 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η χαρτοβιομηχανία της Θεσσαλονίκης θεωρεί τη χρήση 2016 αρκούντως επιτυχημένη όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων και την αποτελεσματικότητά της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MONDI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 24 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS