inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της αποφάσισε η βιομηχανία Μεταλλεμπορική - Θ. ΜακρήςΚάμψη των πωλήσεων και των κερδών της, τα οποία όμως παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, κατέγραψε το 2016 η θεσσαλική βιομηχανία διαμόρφωσης χαλυβδοφύλλων και παραγωγής panels πολυουρεθάνης και πετροβάμβακα Μεταλλεμπορική - Θωμάς Μακρής.

Η επιχείρηση συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1978 στη Λάρισα και διαθέτει δυο βιομηχανικές μονάδες. Εχει κύριο αντικείμενο την επεξεργασία και μορφοποίηση χαλυβδόφυλλων και φύλλων αλουμινίου. Επίσης, από το 1999 ασχολείται και με την παραγωγή πετασμάτων πολυουρεθάνης και πετροβάμβακα. Ακόμη, από το 2005 έχει επεκταθεί παραγωγικά στην κατασκευή βάσεων φωτοβολταϊκών πλαισίων και την παραγωγή σειράς άλλων μεταλλικών προϊόντων. Συνεργάζεται με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Συγχρόνως, αναπτύσσει δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την εκμετάλλευση ακινήτων. Για τον λόγο αυτόν τον Μάρτιο του 2016 απορρόφησε συγγενική επιχείρηση με την επωνυμία Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων & Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ακόμη, το 2016 διέθεσε 1,08 εκατ. ευρώ για την απόκτηση ελέγχου στην εταιρεία SKM Prior, δεσμευόμενη να διαθέσει για τον ίδιο λόγο επιπλέον ποσό 1,92 εκατ. ευρώ.

Εδρεύει στη Λάρισα, στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Λάρισας-Συκουρίου, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα της, επί οικοπέδων 60.100 τ.μ. Διαθέτει υποκατάστημα στο Μελισσοχώρι Πλατύκαμπου Λάρισας, όπου από το 2007 βρίσκεται η δεύτερη βιομηχανική μονάδα της, επί οικοπέδων 16.695 τ.μ.

Σύμφωνα με τον 39ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 συμπιέστηκαν σε 15,78 εκατ. ευρώ, από 16,07 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας υστέρηση της τάξεως του 1,8% σε ποσοστό ή 0,28 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ είχαν σημειώσει μεγάλη, διψήφια αύξηση το 2015. Το 5,9% των πωλήσεών της (0,93 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Η κάμψη των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από εξασθένηση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 13,2% από 15,5% το 2015), που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,09 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,2% ή 0,40 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ποσοστιαία πτώση 23,3%, μειώθηκαν σε αξία κατά 0,47 εκατ. ευρώ και ήταν ύψους 1,55 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων στο 9,8% το 2016, από 12,6% το 2015, καθώς η μείωση των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από αυξημένες κατά 0,07 εκατ. ευρώ δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και διοικητικής υποστήριξης.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,24 εκατ. ευρώ (επίσης 0,24 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους μόλις 10.000 ευρώ (5.000 ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έσοδα πιστωτικών τόκων 0,11 εκατ ευρώ.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων ήταν κέρδη 1,41 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,78 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 0,37 εκατ. ευρώ ή 20,8%.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,2% (5,4% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 8,9% (11,1% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,65 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένα κατά 18,3% (-0,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 4,2%, έναντι 5,8% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 4,6% (+1,60 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των διεύρυνσης του πάγιου ενεργητικού της εξαιτίας της απόκτησης συμμετοχής στη θυγατρική πλέον εταιρεία SKM Prior.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2016 ενσωμάτωνε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 10,74 εκατ. ευρώ, ανερχόταν σε 34,485 εκατ. ευρώ (31,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσε το 94,4% (91,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 36,53 εκατ. ευρώ (34,935 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Στη διάρκεια του 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο είχε αυξηθεί κατά 1,14 εκατ. ευρώ σε 6,20 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της διαδικασίας απορρόφησης συγγενικής εταιρείας. Επίσης, το 2015 η επιχείρηση είχε αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3 εκατ. ευρώ και την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της. Τον Σεπτέμβριο του 2017 το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,70 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

Στις 31.12.2016 η βιομηχανία δεν βαρυνόταν με δανειακές, τραπεζικές υποχρεώσεις. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (30,99 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 28,97 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (2,02 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν απαιτήσεις σε καθυστέρηση, επισφαλείς και επίδικες συνολικού ποσού 2,60 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσής τους. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους μόνο 2,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 32,4% (-0,98 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 7,57 εκατ. ευρώ (2,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα κατά 92% σε τράπεζες του εξωτερικού και κατά το υπόλοιπο 8% σε ελληνικές τράπεζες.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 4,41 εκατ. ευρώ, αντί 4,63 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι 0,03 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ - Θ. ΜΑΚΡΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 211,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 35,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17% των πωλήσεων και το 8,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 23,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11% των πωλήσεων και το 6,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 18,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 4,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 34,7 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλότερες πωλήσεις της σημειώθηκαν το 2008, οπότε είχαν ανέλθει σε 30 εκατ. ευρώ. Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος τις τέσσερις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 20,3 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Κ. Καραΐσκο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Θ. Μακρή και αντιπρόεδρο τον Βασ. Γ. Σαγρή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 40 εργαζόμενους (38 το 2015) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1,01 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 38.775 ευρώ και τα ενισχυμένα με πιστωτικούς τόκους κέρδη προ φόρων και μετά φόρων 35.250 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 και τα επόμενα χρόνια δηλώνει ότι έχει στόχο την κατάκτηση ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς και την αντιμετώπιση του κινδύνου του ανταγωνισμού με την προσθήκη νέων προϊόντων και την επέκταση του δικτύου πωλήσεων.

Προμηθεύεται χάλυβα και άλλες πρώτες ύλες από ασιατικές και άλλες ευρωπαϊκές, κυρίως, χώρες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Θ. ΜΑΚΡΗΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ

www.inr.gr, 24 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS