inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κατά 25% αύξησε τις πωλήσεις της, το 2016, η τυροκομική βιομηχανία ΕξαρχοςΣημαντική αύξηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος, λόγω διψήφιας ποσοστιαίας αύξησης τόσο των εγχώριων πωλήσεών της όσο και των εξαγωγών της, κατέγραψε το 2016 η τυροκομική βιομηχανία Εξαρχος.

Για το 2017, ωστόσο, αναμένει σταθεροποίηση των πωλήσεων, καθώς η περαιτέρω εμπορική επέκτασή της στη διεθνή αγορά θα επιχειρηθεί σε μεταγενέστερη φάση.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Ιούλιο του 2003. Προϋπήρχε με άλλες νομικές μορφές από το 1948. Εδρεύει στο Βαρόσι Ελασσόνας του νομού Λάρισας, στο ύψος του 4ου χλμ. της οδού Ελασσόνας-Δεσκάτης, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Το τυροκομείο της καλύπτει στεγασμένους χώρους 4.800 τ.μ. και παράγει τυρί φέτα, αιγοπρόβειο τυρί με χαμηλά λιπαρά, κατσικίσιο, κεφαλοτύρι, κασέρι, ανθότυρο, μυζήθρα, καθώς και βούτυρο σε διάφορες συσκευασίες, με το σήμα «Εξαρχος». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Εξάγει περί το 1/3 της παραγωγής της στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας τη 13η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 18,54 εκατ. ευρώ (+24,8% ή +3,68 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,69 εκατ. ευρώ (+17,2% ή +0,25 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,57 εκατ. ευρώ (+2,1% ή +0,03 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,20 εκατ. ευρώ (-2,7% ή -0,03 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,015 εκατ. ευρώ (-1,6% ή -0,02 εκατ. ευρώ).

- Μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,72 εκατ. ευρώ (-1,1% ή -0,01 εκατ. ευρώ).

Το 85,8% των εσόδων της (15,91 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, δεδομένου ότι το υπόλοιπο 14,2% (2,63 εκατ. ευρώ) προήλθε από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Από αγορές άλλων ευρωπαϊκών και λοιπών χωρών άντλησε 6,24 εκατ. ευρώ (33,65% των εσόδων). Τα έσοδά της από εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 25,3% (70,5% το 2015) ή 1,26 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα συνολικά βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 25,3% (+3,22 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις της (12,30 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 24,5% ή 2,42 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα στο 9,1%, από 9,7% το 2015. Επιπλέον, διογκώθηκαν τα έξοδα διάθεσης των προϊόντων (+0,31 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω της εξαγωγικής επέκτασης.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,38 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,20 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 25,4% (30,9% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 17,9% (21,7% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,5% (6,9% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 3,9% (4,9% το 2015). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 1,39 εκατ. ευρώ, έναντι 1,34 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 3,7% (+0,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 10,7%, αντί 12,7% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 20,8%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,925 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 4,30 εκατ. ευρώ (3,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 29,3% (30,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,80 εκατ. ευρώ (12,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).


Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,63 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,03 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (9,60 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,34 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,55 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 2,92 εκατ. ευρώ, έναντι 2,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (+12,3% ή +0,32 εκατ. ευρώ), κατά 92,8% βραχυπρόθεσμες. Είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης επί ακινήτων της για ποσό 1,60 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank για εξασφάλιση δανείων. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 10,40 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 22,8% (+1,93 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανήλθαν σε 3,06 εκατ. ευρώ, έναντι 2,87 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για αγορές παγίων η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 1,04 εκατ. ευρώ το 2015, μαζί με προκαταβολές και στοιχεία υπό κατασκευή. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της παρέμεναν, προς απόσβεση, κρατικές επιχορηγήσεις 0,59 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 110,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,1% των πωλήσεων και το 9,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 14,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 9,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 4,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,15 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Η συνολική ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών της την τριετία 2014-2016, σε σύγκριση με τις πωλήσεις του 2013, ανέρχεται σε 77,4% (+8,09 εκατ. ευρώ).

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Θ. Εξαρχο, αντιπρόεδρο τον Δημ. Γ. Εξαρχο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Γ. Εξαρχο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 33 εργαζόμενους, έναντι 30 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,53 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, διέθεσε αμοιβές 0,05 εκατ. ευρώ στη διοίκησή της, όπως και το 2015. Στη διάρκεια του 2016 κατέβαλε στους μετόχους της μέρισμα 0,11 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 30.760 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους 21.760 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 47.695 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η τυροκομική βιομηχανία της Ελασσόνας τη χρήση 2016 επικεντρώθηκε στην προσέλκυση νέων πελατών, κυρίως από το εξωτερικό, διατηρώντας συγχρόνως τη συνεργασία της με μεγάλες εγχώριες λιανεμπορικές αλυσίδες και παραμένοντας ανταγωνιστική.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.inr.gr, 27 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS