inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε υψηλά επίπεδα διατηρεί την κερδοφορία της η βιομηχανία τροφίμων Οικογένεια ΣτεργίουΜε αυξημένες πωλήσεις για ακόμη μία χρονιά, αλλά και με ενισχυμένη κερδοφορία, αναμένει ότι θα «κλείσει» το 2017 η βιομηχανία νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και άλλων ειδών διατροφής Οικογένεια Στεργίου.

Η επιχείρηση εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής. Παράγει και διαθέτει νωπά γλυκίσματα, είδη αρτοποιίας και σάντουιτς, καθώς και προϊόντα σφολιάτας και επιδόρπια. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τις Αχαρνές Αττικής και συμπληρώνονται από ιδιόκτητα καταστήματα λιανικής διάθεσης προϊόντων της στις περιοχές Μεταμόρφωση, Κηφισιά και Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής. Οι βιομηχανικές και λοιπές μονάδες της καλύπτουν συνολικά περί τα 26.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 14.000 τ.μ. αφορούν παραγωγικές δραστηριότητες. Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Ιανουάριο του 2000, ωστόσο προϋπήρχε στην Αττική, με άλλη νομική μορφή, από το 1965.

Εκανε τα πρώτα της βήματα στην αγορά του γλυκού, με μικρό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στη Νέα Φιλαδέλφεια, το 1965. Μετατράπηκε το 1975 σε Ο.Ε. και το 2000 δημιούργησε την εμπορική εταιρεία Διανομές Στεργίου, την οποία απορρόφησε στις 31.12.2014. Διεκδικεί την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά των νωπών προϊόντων του τομέα της.

Την τριετία 2014-2016 υλοποίησε πάγιες επενδύσεις της τάξεως των 8,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,86 εκατ. ευρώ διατέθηκαν το 2016, έναντι 2,305 εκατ. ευρώ το 2015, εν πολλοίς με ίδιους πόρους, για τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Τα αναπόσβεστα πάγιά της στις 31.12.2016 ανήλθαν σε 10,69 εκατ. ευρώ, έναντι 8,03 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, ενώ εκκρεμούσαν προκαταβολές και πάγια στοιχεία υπό κατασκευή ύψους 1,10 εκατ. ευρώ, έναντι 1,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών της το 2016 αφορούσε την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και εργασίες ανέγερσης νέου βιομηχανικού κτιρίου, με σκοπό την ολοκλήρωσή του εντός του 2017.

Το 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 22,32 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,2% ή 0,69 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015. Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 42,8%, έναντι 45% το 2015, με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της (9,54 εκατ. ευρώ) να μειωθούν κατά 2% ή 0,20 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 3,90 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5 εκατ. ευρώ το 2015, αποδυναμωμένα κατά 22% ή 1,10 εκατ. ευρώ, κυρίως επειδή τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με ζημιές 0,94 για τη διαγραφή του 50% των απαιτήσεών της από την πτωχευμένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Εξαιρουμένων αυτών των έκτακτων ζημιών, η μείωση των κερδών της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,2%. Ως ποσοστό των πωλήσεων, οι δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν.

Το 72% των εσόδων της (16,07 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 28% (6,25 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Μέρος των εξόδων της για αγορά εμπορευμάτων (3,70 εκατ. ευρώ) αφορούσε προμήθειες από δυο ομόρρυθμες εταιρείες μελών της οικογένειας των μετόχων της.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αυξημένες αποσβέσεις ύψους 1,08 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2015) και μειωμένες χρηματοοικονομικές δαπάνες ύψους 0,20 εκατ. ευρώ (0,215 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 2,62 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,97 εκατ. ευρώ το 2015 (-34,1% ή -1,35 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,91 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,915 εκατ. ευρώ το 2015 (-34,5% ή -1,01 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 28,5% (51,3% το 2015) και 20,8% (37,7% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 11,7% (18,4% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 8,5% (13,5% το 2015). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22,8% (-1,09 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 21,6%, αντί 29,3% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,07 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,8% (+1 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2016 διέθετε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,23 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 0,94 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (7,17 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας επιδείνωση της ρευστότητάς της, λόγω της απώλειας απαιτήσεων από την προαναφερθείσα λιανεμπορική αλυσίδα. Βαρυνόταν με δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 3,93 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 81% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,5% ή 0,135 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,35 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Στα μέσα του 2017 η εταιρεία εξακολουθούσε να ζητά από τους πιστωτές της επαναδιαπραγμάτευση των περιθωρίων του δανεισμού της, ο οποίος καλύπτεται με προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων της.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 9,84 εκατ. ευρώ (8,535 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 54,4% (50% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι πωλήσεις που πραγματοποίησε απορροφηθείσα το 2014 θυγατρική κατά την περίοδο 2005-2013. Οι πωλήσεις της απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 22,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,1% των πωλήσεων και το 24,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 14,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,1% των πωλήσεων και το 36,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω των 10,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 27,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 20,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 22,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005, εξαιρουμένων αυτών της απορροφηθείσας εμπορικής θυγατρικής, ήταν της τάξεως των 4,6 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Στεργίου και αντιπρόεδρο τον Παν. Γ. Στεργίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 206 εργαζόμενους, έναντι 191 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,37 εκατ. ευρώ, έναντι 5,02 εκατ. ευρώ το 2015. Στη διάρκεια του 2016 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,50 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές διοικητικών στελεχών 0,11 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της χρήσης 2015, έναντι αντίστοιχων παροχών 1,15 εκατ. ευρώ και 0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, στη διάρκεια του 2017 αποφάσισε τη χορήγηση στους μετόχους της μερίσματος 0,25 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές διοικητικών στελεχών 0,13 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της χρήσης 2016. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 18.935 ευρώ ανά εργαζόμενο (26.200 ευρώ το 2015), τα κέρδη προ φόρων ήταν ύψους 12.710 ευρώ ανά εργαζόμενο (20.805 ευρώ το 2015), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 9.260 ευρώ ανά εργαζόμενο (15.260 ευρώ το 2015).

Προβλέπει, όπως προαναφέρθηκε, ενίσχυση του κύκλου εργασιών και των κερδών της το 2017. Διακηρυγμένος στόχος της είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην αγορά του τομέα της. Το 2016 διεύρυνε την γκάμα των προϊόντων της και το πελατολόγιό της και επεξέτεινε το δίκτυο των πωλήσεών της, ενσωματώνοντας συγχρόνως στο δυναμικό της νέες, τεχνολογικά άρτιες, όπως αναφέρει, εγκαταστάσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

www.inr.gr, 29 Νοεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS