inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία παραμένει η κυτιοποιία Χατζηιωάννου το 2017Ισχυρότερα οικονομικά μεγέθη δημοσιοποίησε για το 2016, όπως αναμενόταν, η μακεδονική κυτιοποιία Χατζηιωάννου, η οποία δραστηριοποιείται ευρύτερα στην αγορά του χάρτου, των εκτυπώσεων και των γραφικών τεχνών.

Η επιχείρηση το 2015 είχε ολοκληρώσει επένδυση σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αυτή στη μονάδα της στο Σταυροχώρι Κιλκίς, όπου και εδρεύει, αποσκοπούσε στην επέκταση της επιχείρησης σε νέες κατηγορίες προϊόντων και στην εξασφάλιση νέου πελατολογίου στην Ελλάδα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε τρίτες χώρες, όπου ήδη διαθέτει σεβαστό μέρος των προϊόντων της. Η προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδεύτηκε από την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 8.000 τ.μ.

Αναμένει ότι η χρήση 2017 θα «κλείσει» με περαιτέρω διεύρυνση του κύκλου εργασιών της, ο οποίος το πρώτο τετράμηνο του έτους είχε σημειώσει αύξηση 22,5%.

Η χαρτοποιία - κυτιοποιία Χατζηιωάννου συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούλιο του 1997, προερχόμενη από μετατροπή ομοειδούς εταιρείας που ιδρύθηκε το 1978. Ολοκλήρωσε την κατασκευή νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων στο Σταυροχώρι Κιλκίς το 2005. Εξελίχθηκε, σταδιακά, στη μεγαλύτερη βιομηχανία του είδους της στη Βόρεια Ελλάδα. Θεωρεί ότι είναι πλέον η μεγαλύτερη του τομέα της σε εθνικό επίπεδο. Παράγει χαρτί συσκευασίας, χάρτινα κουτιά συσκευασίας βιομηχανικών και άλλων προϊόντων, άλλα είδη χάρτινης συσκευασίας, διαφημιστικά και προωθητικά stands και χάρτινες ετικέτες. Συγχρόνως, πραγματοποιεί λιθογραφικές εκτυπώσεις. Εξάγει προϊόντα της στις χώρες Αίγυπτος, Αλβανία, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Κύπρος, π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία και Ρωσία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, η βιομηχανία το έτος αυτό συνέχισε την έντονα ανοδική πορεία που ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια, καταγράφοντας διψήφια αύξηση των πωλήσεών της. Επίσης, παρουσίασε ενισχυμένη κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 20,44 εκατ. ευρώ, από 17,67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7% ή 2,77 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 97,4% των εσόδων της (19,91 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και το υπόλοιπο 2,6% (0,53 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λοιπών αποθεμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 79,2% των εσόδων της (16,16 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 14% (2,87 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το υπόλοιπο 6,8% (1,41 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε λοιπές, τρίτες χώρες. Σε σύγκριση με το 2015 οι εγχώριες πωλήσεις της σημείωσαν αύξηση 16,2% (+2,26 εκατ. ευρώ) και οι εξαγωγές της (4,28 εκατ ευρώ) αυξήθηκαν κατά 13,5% (+0,51 εκατ. ευρώ), λόγω διεύρυνσης των πωλήσεων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (+34,7% ή +0,73 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 2,995 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,07 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 44,8% (+0,93 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες, από το 11,7% στο 14,6%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 65,3% (+1,22 εκατ. ευρώ), καθώς ανήλθαν σε 3,10 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 15,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10,6% (1,87 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αυξημένες αποσβέσεις ύψους 1,23 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων (0,82 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014), λόγω των νέων επενδύσεων, καθώς και αυξημένους χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,69 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,20 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,90 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι κερδών προ φόρων 0,77 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 56,4% (+0,43 εκατ. ευρώ) και 66,1% (+0,36 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,43 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 52,7% (+0,84 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,3% και 15,2% (14,1% και 10% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,9% (4,4% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 4,4% (3,1% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 12,4%, έναντι 9% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 24,94 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19,8% (+4,13 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα αμέσως προηγούμενα τελευταία χρόνια.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,48 εκατ. ευρώ των επενδυτικών νόμων 2601/1998 και 3299/2004, ανέρχονταν σε 6,11 εκατ. ευρώ (5,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 24,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (27,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 11,72 εκατ. ευρώ, κατά 93,8% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 62,3% (+4,51 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω των νέων επενδύσεων και της εμπορικής επέκτασης. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,32 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,67 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,30 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ισχυρότερη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,77 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις και υποθήκες και είχαν δοθεί άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις συνολικού ποσού 10,82 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Στους λογαριασμούς του ενεργητικού της περιλαμβανόταν ποσό 0,25 εκατ. ευρώ το οποίο έχει δοθεί σε όργανα διοίκησης και εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 12,45 εκατ. ευρώ, έναντι 12,08 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 ήταν ύψους 1,86 εκατ. ευρώ, έναντι 6,31 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς ολοκληρώθηκε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 8,50 εκατ. ευρώ για την προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων 8.000 τ.μ. και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,07 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ήταν ύψους 123,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 14,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,7% των πωλήσεων και το 9,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 4,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 12,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 20,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,15 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011.Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Π. Χατζηιωάννου και αντιπρόεδρο την Ευαγγελία Σ. Χατζηιωάννου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 163 εργαζόμενους, έναντι 134 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,32 εκατ. ευρώ, έναντι 2,83 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,08 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,08 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 7.380 ευρώ ανά εργαζόμενο (5.740 ευρώ το 2015), τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 5.520 ευρώ ανά εργαζόμενο (4.045 ευρώ το 2015), ενώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν της τάξεως των 18.995 ευρώ ανά εργαζόμενο (13.980 ευρώ το 2015).

Ανέμενε για το 2016, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, υψηλότερα έσοδα, λόγω της θέσης σε λειτουργία του νέου παραγωγικού δυναμικού, της διεύρυνσης της γκάμας των προϊόντων της και της επέκτασής της σε νέες αγορές. Θεωρούσε τους οικονομικούς δείκτες της εξαιρετικά ευνοϊκούς και τον βαθμό οικονομικής αυτάρκειάς της πολύ ικανοποιητικό, με επαρκές κεφάλαιο κίνησης.

Φιλοδοξεί να καταστεί ακόμη ισχυρότερη στον τομέα της χάρτινης κυτιοποιίας. Τα κουτιά που παράγει είναι από χαρτόνια επιχρισμένα ή μη επιχρισμένα και διακρίνονται σε διπλωτά κουτιά (folding cartons) για τη συσκευασία απορρυπαντικών, φαρμάκων, καλλυντικών, προϊόντων ζαχαροπλαστικής, πίτσας, υποδημάτων, ενδυμάτων και άλλων προϊόντων και σε στητά κουτιά (rigid paperboard boxes) για τη συσκευασία παιχνιδιών, ειδών χρυσοχοΐας, καλλυντικών και άλλων προϊόντων. Τα προϊόντα της αφορούν στην πλειοψηφία τους μικρές συσκευασίες και απευθύνονται σε διάφορες βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

Η επιχείρηση έχει, επιπλέον, δυνατότητα κατασκευής κουτιών με σύστημα ανάγνωσης από τυφλούς. Το γεγονός αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να εισέλθει στην αγορά των κουτιών φαρμάκων, καλλυντικών και άλλων χημικών προϊόντων, όπου απαραιτήτως χρησιμοποιείται τέτοια σήμανση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

www.inr.gr, 1 Δεκεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS